Дело C-146/12: Иск, предявен на 26 март 2012 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

Обн. C ОВ. бр.157 от 2 Юни 2012г.

2012/C 157/05


Език на производството: немски


Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Hetsch и G. Braun)


Ответник: Федерална република Германия


Искания на ищеца


— да се установи, че Федерална република Германия не е привела в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с член 1,член 2,член 4, параграф 2,член 5, параграфи 2, 5, 6 и 8, член 6, параграфи 1, 2, 3, 9 и 10,членове 7, 8 и9,член 11, параграфи 4 и 5, член 12, член 13, параграф 5, членове 15, 16 и 17, член 18, параграфи 1, 2, 4 и 5, член 19, параграф 3, членове 2027, член 28, параграфи 4 и 6, членове 3235 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността 1, както и с приложения I—IX към тази директива, или не е уведомила Комисията за това,


— поради неизпълнение на задълженията й да уведоми Комисията за мерките по транспониране на Директивата Федерална република Германия да бъде осъдена на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да заплаща периодична имуществена санкция от 215 409,6 EUR дневно по сметка „Собствени ресурси на Европейския съюз“,


— Федерална република Германия да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи


Срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 19 юли 2010 г.


_________________________

1 ОВ L 191, стр. 1.


Untitled Page