Дело C-150/12: Преюдициално запитване, отправено от Hogsta domstolen (Швеция) на 29 март 2012 г. — Eva-Marie Brannstrom и Rune Brannstrom/Ryanair Holdings plc

Обн. C ОВ. бр.157 от 2 Юни 2012г.

2012/C 157/06


Език на производството: шведски


Запитваща юрисдикция


Hogsta domstolen

Страни в главното производство


Жалбоподатели: Eva-Marie Brannstrom и Rune Brannstrom


Ответник: Ryanair Holdings plc


Преюдициални въпроси


1. Включва ли отговорността на превозвача за вреди, причинени от закъснение по член 19 от Конвенцията от Монреал, и случаите, когато пристигането на пътниците по местоназначение е забавено в резултат от непровеждането на полет? Има ли значение моментът на отмяна на полета, например след регистрация на пътниците?


2. Възможно ли е технически проблем на летището, който самостоятелно или заедно с метеорологичните условия прави приземяването невъзможно, да съставлява „извънредно обстоятелство“ по член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/20041? Има ли значение за преценката какво представлява това обстоятелство фактът, че превозвачът вече е бил запознат с техническия проблем?


3. Ако отговорът на първия въпрос по точка 2 е положителен, какви мерки трябва да вземе превозвачът, за да избегне задължението за плащане на обезщетение по член 5, параграф 3 от Регламента?


— Може ли и ако може, при какви условия и в какъв обхват да бъде задължен превозвачът да разполага с допълнителни ресурси, например самолети или екипажи за извършването на полет, който в противен случай би трябвало да се отмени, или за осъществяването на полет вместо друг, отменен полет?


— Може ли превозвачът да бъде задължен да предложи на пътниците премаршрутиране по член 8, параграф 1, буква б) [от Регламента]? В такъв случай какво е задължението по отношение на превоза, например във връзка с момента на заминаване и използването на други превозвачи?


4. Ако отговорът на въпроса в точка 1 е положителен, има ли някаква разлика между мерките, които превозвачът трябва да вземе, за да избегне задължението за плащане на обезщетение по член 5, параграф 3 от Регламента, и мерките, които той трябва да вземе, за да избегне отговорността за вреди по член 19 от Конвенцията от Монреал?


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).


Untitled Page