Дело C-121/12 P: Жалба, подадена на 5 март 2012 г. от Bernhard Rintisch срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 16 декември 2011 г. по дело T-109/09: Bernhard Rintisch/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Обн. C ОВ. бр.165 от 9 Юни 2012г.

2012/C 165/16


Език на производството: английски


Страни

Жалбоподател: Bernhard Rintisch (представител: A. Dreyer, Rechtsanwalt)


Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Valfleuri P?tes alimentaires SA


Искания на жалбоподателя


— да се отмени решението на седми състав на Общия (Първоинстанционния) съд от 16 декември 2011 г. по дело T-109/09;


— да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи


Жалбоподателят твърди, че обжалваното съдебно решение трябва да бъде отменено както защото Общият съд нарушил член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета 1 (РМО) (понастоящем член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/20092), така и по съображение за злоупотреба с власт. Според жалбоподателя Общият съд тълкувал неправилно член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94, доколкото приел, че апелативният състав правилно не взел предвид документите и доказателствата, представени от жалбоподателя.


Общият съд неправилно постановил, че апелативният състав основателно отказал да упражни дискреционната си власт, отказвайки да вземе предвид споменатите документи.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

2 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).


Untitled Page