Дело C-122/12 P: Жалба, подадена на 5 март 2012 г. от Bernhard Rintisch срещу Решение на Общия съд (седми състав) от 16 декември 2011 г. по дело T-152/09 — Bernhard Rintisch/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Обн. C ОВ. бр.165 от 9 Юни 2012г.

2012/C 165/17


Език на производството: английски


Страни

Жалбоподател: Bernhard Rintisch (представител: A. Dreyer, Rechtsanwalt)


Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)


Искания на жалбоподателя


Жалбоподателят иска от Съда:


— да отмени решението на седми състав на Общия съд (първоинстанционен съд) от 16 декември 2011 г. по дело T-152/09,


— да осъди СХВП да плати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи


Жалбоподателят посочва, че обжалваното съдебно решение следва да се отмени поради това, че Общият съд е нарушил член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета 1 (CMTR) (понастоящем член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета 2), както и поради злоупотреба с власт. Според жалбоподателя Общият съд е изтълкувал неправилно член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 40/94, като е постановил, че апелативният състав е имал право да не вземе предвид представени от жалбоподателя документи и доказателства. Общият съд приел неправилно, че апелативният състав законосъобразно е отказал да упражни правото си на преценка, когато е отказал да вземе предвид горепосочените документи.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

2 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).


Untitled Page