Дело C-140/12: Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof (Австрия) на 19 март 2012 г. — Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey

Обн. C ОВ. бр.165 от 9 Юни 2012г.

2012/C 165/19


Език на производството: немски


Запитваща юрисдикция


Oberster Gerichtshof


Страни в главното производство


Жалбоподател: Pensionsversicherungsanstalt


Ответник: Peter Brey


Преюдициален въпрос


Следва ли компенсираща добавка да се разглежда като парично обезщетение съгласно системата за „социално подпомагане“ по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. 1?


_________________________

1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, стp. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).


Untitled Page