Дело C-143/12: Иск, предявен на 23 март 2012 г. — Европейска комисия/Френска република

Обн. C ОВ. бр.165 от 9 Юни 2012г.

2012/C 165/20


Език на производството: френски


Страни


Ищец: Европейска комисия (представители: G. Wilms и С. Петрова)


Ответник: Френска република


Искания на ищеца


— Да констатира, че като не е издала разрешителни съгласно членове 6 и 8, не е преразгледала, а при необходимост, актуализирала съществуващите разрешителни, и като не е гарантирала, че всички съществуващи инсталации са експлоатирани в съответствие с изискванията, предвидени в членове 3, 7, 9, 10 и 13, както и в член 14, точки a) и б) и член 15, параграф 2 от Директива КПЗК, Френската република не е изпълнила задълженията си по член 5, параграф 1 от Директива 2008/1/ЕО на Парламента и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива КПКЗ) 1;


— да осъди Френска република да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи


Съгласно член 5, параграф 1 от Директива КПКЗ, държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че компетентните органи осигуряват в срок до 30 октомври 2007 г. привеждането на експлоатацията на съществуващите инсталации в съответствие с изискванията на членове 3, 7, 9, 10 и 13, член 14, букви а) и б) и член 15, параграф 2, посредством предоставяне на разрешителни в съответствие с членове 6 и 8 или — в случаите, когато това е необходимо — посредством преразглеждане и актуализиране на условията. На 3 ноември 2009 г. Комисията изпраща официално уведомително писмо, като приема, че ответникът е допуснал функционирането на значителен брой съществуващи инсталации (1 647 инсталации), които не разполагат с разрешение, спазващо изискванията на член 5, параграф 1 от Директива КПКЗ. Към момента на изпращането на мотивираното становище, 784 съществуващи инсталации продължават да нямат разрешение съгласно член 5, параграф 1 от Директивата.


Макар положението да се е подобрило, към момента на предявяване на настоящия иск Френската република продължава да експлоатира четири съществуващи инсталации без разрешително в съответствие с Директивата.


Поради това, комисията счита, че Френската република все още не е преустановила нарушението на член 5, параграф 1 от Директива КПКЗ.


_________________________

1 ОВ L 24, стр. 8.


Untitled Page