Дело C-153/12: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 30 март 2012 година — „Съни Трейд“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Обн. C ОВ. бр.165 от 9 Юни 2012г.

2012/C 165/22


Език на производството: български


Запитваща юрисдикция


Административен съд — Варна


Страни в главното производство


Жалбоподател: „Съни Трейд“ ЕООД


Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите


Преюдициални въпроси


1. Понятието за данъчно събитие по смисъла на чл. 62, пар. 1 от Директива 2006/1121, трябва ли да се тълкува в смисъл, че обхваща и случаите на освободени доставки, включително такива извършени от лице, което няма качеството на „данъчнозадължено лице“ по смисъла на разпоредбите на дял III от Директива 2006/112 и на „лице — платец на данъка“ по смисъла на дял XI, глава 1, раздел 1 от Директива 2006/112?


2. Разпоредбите на чл. 62 и чл. 63 от Директива 2006/112 противопоставят ли се на национална разпоредба, която определя като дата на данъчното изпълнение на освободената доставка която възниква условието същата да бъде обложена?


3. Разпоредбата на чл.63 от Директива 2006/112 противопоставя ли се на национална разпоредба и практика, според която датата на данъчното събитие за доставка на части от сграда възниква не в момента на прехвърляне на собствеността, а в по — ранен момент, на датата на осъществяване на договорената насрещна престация, изразяваща се в освободена доставка извършена от лице, което няма качеството „,данъчнозадължено лице“ и „лице — платец на данъка“?


4. Разпоредбата на чл.65 от Директива 2006/112 противопоставя ли се на национална разпоредба, която свързва настъпването на изискуемостта на данъка с плащане, определено изцяло или частично в стоки или услуги?


5. Разпоредбите на чл.73 и чл.80 от Директива 2006/112 противопоставят ли се на национална разпоредба, според която, когато възнаграждението за доставката е определено изцяло или частично в стоки или услуги, данъчната основа на доставката във всички случаи е пазарната й цена?


_________________________

1 OB L 347, стр. 1; Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7


Untitled Page