Дело C-163/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия) на 2 април 2012 г. — Societ? Cooperativa Autonoleggio Piccola arl и Gianpaolo Vivani/Comune di Grottaferrata

Обн. C ОВ. бр.165 от 9 Юни 2012г.

2012/C 165/24


Език на производството: италиански


Запитваща юрисдикция


Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio


Страни в главното производство


Жалбоподатели: Societ? Cooperativa Autonoleggio Piccola arl, Gianpaolo Vivani

Ответник: Comune di Grottaferrata


Преюдициални въпроси


1. Възпрепятстват ли член 49 ДФЕС, член 3 от Договора за ЕС, членове 3, 4, 5 и 6 от Договора за ЕС, членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС, както и Регламент (ЕИО) № 2454/1992 1 и


Регламент (ЕО) № 12/19982 прилагането на член 3, параграф 3 и член 11 от Закон № 21 от 1992 г. в частта, в която предвиждат съответно, че „3. Седалището на превозвача и гаражът трябва да са разположени само на територията на общината, издала разрешението“ и че „(…) Резервирането на превоз за услугата отдаване под наем на автомобил с водач се извършва в или при съответния гараж. Изпълнението на всяка единична услуга за отдаване под наем на автомобил с водач трябва да започва и да завършва в гаража, разположен в общината, издала разрешението, с връщане в същия, докато получаването на автомобила и пристигането на ползвателя в местоназначението могат да се извършат и на територията на други общини.(…)“?


2. Възпрепятстват ли член 49 ДФЕС, член 3 от Договора за ЕС, членове 3, 4, 5 и 6 от Договора за ЕС, членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС, както и Регламент (ЕИО) № 2454/1992 и Регламент (ЕО) № 12/1998 прилагането на членове 5 и 10 от Регионален закон на Lazio № 58 от 26 октомври 1993 г., в частта, в която предвиждат съответно, че „(…) Получаването на автомобила от ползвателя става или изпълнението услугата започва от територията на общината, издала разрешението“ и че „(…) получаването на автомобила от ползвателя става или изпълнението услугата започва само на територията на общината, издала лиценза или разрешението и се осъществяват към което и да е местоназначение, при условие, че е налице съгласие на водача за местоназначенията извън територията на общината.(…)“?


_________________________

1 ОВ L 251, стр. 1.

2 ОВ L 4, 1998 г., стр 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 4, стр. 184


Untitled Page