Разпределение на съдиите по състави

Обн. C ОВ. бр.174 от 16 Юни 2012г.

2012/C 174/02


На 16 май 2012 г. вследствие на напускането на съдия Cremona пленумът на Общия съд реши да измени решенията на пленума от 20 септември 2010 г. 1, от 26 октомври 2010 г. 2, от 29 ноември 2010 г. 3, от 20 септември 2011 г. 4 и от 25 ноември 2011 г. 5 за разпределението на съдиите по състави.

За периода от 16 май 2012 г. до датата на встъпване в длъжност на италианския или на малтийския съдия съдиите се разпределят по състави по следния начин:


Първи разширен състав от петима съдии:

г-н Azizi, председател на състав, г-жа Labucka, г-н Frimodt Nielsen, г-н M. Gratsias и г-жа Кънчева, съдии.

Първи състав от трима съдии:

г-н Azizi, председател на състав;

г-н Frimodt Nielsen, съдия;

г-жа Кънчева, съдия.


Втори разширен състав от петима съдии:

г-н Forwood, председател на състав, г-н Dehousse, г-жа Wiszniewska-Bialecka, г-н Prek и г-н Schwarcz, съдии.

Втори състав от трима съдии:

г-н Forwood, председател на състав;

г-н Dehousse, съдия;

г-н Schwarcz, съдия.


Трети разширен състав от петима съдии:

г-н Czucz, председател на състав, г-жа Labucka, г-н Frimodt Nielsen, г-н Gratsias и г-жа Кънчева, съдии.

Трети състав от трима съдии:

г-н Czucz, председател на състав;

г-жа Labucka, съдия;

г-н Gratsias, съдия.


Четвърти разширен състав от петима съдии:

г-жа Pelikanova, председател на състав, г-н Vadapalas, г-жа Jurimae, г-н O'Higgins и г-н van der Woude, съдии.

Четвърти състав от трима съдии:

г-жа Pelikanova, председател на състав;

г-жа Jurimae, съдия;

г-н van der Woude, съдия.


Пети разширен състав от петима съдии:

г-н Papasavvas, председател на състав, г-н Vadapalas, г-жа Jurimae, г-н O'Higgins и г-н van der Woude, съдии.


Пети състав от трима съдии:

г-н Papasavvas, председател на състав;

г-н Vadapalas, съдия;

г-н O'Higgins, съдия.


Шести разширен състав от петима съдии:

г-н Kanninen, председател на състав, г-жа Martins Ribeiro, г-н Wahl, г-н Soldevila Fragoso и г-н Popescu, съдии.


Шести състав от трима съдии:

г-н Kanninen, председател на състав;

г-н Wahl, съдия;

г-н Soldevila Fragoso, съдия.


Седми разширен състав от петима съдии:

г-н Dittrich, председател на състав, г-н Dehousse, г-жа Wiszniewska-Bialecka, г-н Prek и г-н Schwarcz, съдии.

Седми състав от трима съдии:

г-н Dittrich, председател на състав;

г-жа Wiszniewska-Bialecka, съдия;

г-н Prek, съдия.


Осми разширен състав от петима съдии:

г-н Truchot, председател на състав, г-жа Martins Ribeiro, г-н Wahl, г-н Soldevila Fragoso и г-н Popescu, съдии.


Осми състав от трима съдии:

г-н Truchot, председател на състав;

г-жа Martins Ribeiro, съдия;

г-н Popescu, съдия.


_________________________

1 ОВ C 288 от 23.10.2010 г., стр. 2

2 ОВ C 317 от 20.11.2010 г., стр. 5

3 ОВ C 346 от 18.12.2010 г., стр. 2

4 ОВ C 305 от 15.10.2011 г., стр. 2

5 ОВ C 370 от 17.12.2011 г., стр. 5


Untitled Page