Дело C-119/12: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 6 март 2012 г. - Josef Probst/mr.nexnet GmbH

Обн. C ОВ. бр.174 от 16 Юни 2012г.

2012/C 174/21


Език на производството: немски


Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof


Страни в главното производство

Жалбоподател: Josef Probst

Ответник: mr.nexnet GmbH


Преюдициален въпрос

Член 6, параграфи 2 и 5 от Директива 2002/58/ЕО1 позволява ли доставчик на услуги да предостави данни за трафик на цесионер на вземане за извършени далекосъобщителни услуги, когато цесията, целяща събиране на сторнирани вземания, освен от общите задължения за зачитане на тайната на далекосъобщенията и за защита на данните в съответствие с действащите правни норми, се урежда и от следните договорни разпоредби:

доставчикът на услуги и цесионерът се задължават да обработват и използват защитените данни само в рамките на съвместната им работа единствено за преследваната с договора цел и по посочения в договора начин;

когато запознаването със защитените данни вече не е необходимо за постигане на споменатата цел, всички съществуващи в тази връзка защитени данни следва да бъдат безвъзвратно унищожени или върнати;

всяка от договарящите се страни може да провери дали другата страна спазва установените в договора правила за сигурност и защита на данните;

достъп до предоставените поверителни документи и информация следва да имат единствено служителите, които се нуждаят от тях за изпълнението на договора;

договарящите се страни трябва да наложат на служителите си задължение за поверителност като предвиденото в договора;

по искане на някоя от страните или най-късно към момента на прекратяване на съвместната им работа цялата съществуваща в тази връзка поверителна информация следва да бъде безвъзвратно унищожена или върната на другата страна?


_________________________

1 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, ОВ L 201, стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 36, стр. 63).


Untitled Page