Дело C-125/12: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Granada (Испания) на 8 март 2012 г. - Promociones y Construcciones BJ 200 S.L. и други

Обн. C ОВ. бр.174 от 16 Юни 2012г.

2012/C 174/22


Език на производството: испански


Запитваща юрисдикция


Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Granada


Страни в главното производство

Жалбоподатели: Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., Ignacio Alba Munoz, Administrador concursal de Promociones y Construcciones BJ 200 S.L., и Agencia Estatal de la Administracion Tributaria


Преюдициални въпроси


1. Член 199, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, според който "1. Държавите членки могат да предвидят, че лицето - платец на ДДС, е данъчнозадълженото лице, за което е направена някоя от следните доставки: [...] ж) доставката на недвижими вещи, продадени от длъжник, срещу когото е произнесено съдебно решение за изпълнение при процедура за публична продан" - когато съдебното производство е производство по несъстоятелност, открито с обявяването на неплатежоспособността на посочения длъжник - следва ли да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба се отнася само до прехвърлянията, които попадат стриктно в рамките на ликвидационното естество на това производство или в ликвидационната фаза, в която се намира производството, така че отчуждаването на такъв имот трябва да се осъществи вследствие на цялостното осребряване на имуществото на длъжника, или, след като производството по несъстоятелност може, сред други възможности, да доведе до ликвидацията на неплатежоспособното дружество, тази разпоредба следва да се тълкува в смисъл, че тя се отнася до всяко прехвърляне на недвижими имоти, извършено от обявения за неплатежоспособен длъжник през цялото производство по несъстоятелност?


2. Член 199, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност следва ли да се тълкува в смисъл, че "процедура[та] за публична продан", на която той се позовава, включва колективно съдебно производство по несъстоятелност, в което - извън фазата на задължително осребряване на имуществото на длъжника и единствено поради причини, свързани с изгодността, е осъществена доброволна продажба на един или повече от неговите имоти, или, напротив, в смисъл, че той се отнася само до процедурите за принудително изпълнение, предназначени за осребряване на имуществото на длъжник, срещу когото е произнесено съдебно решение за изпълнение?


3. В последния случай, ако член 199, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност се отнася стриктно до производства за принудително изпълнение, предназначени за осребряване на имуществото на длъжник, срещу когото е произнесено съдебно решение за изпълнение, може ли същата тази разпоредба да се тълкува в смисъл, че тя изключва промяната на данъчнозадълженото по ДДС лице във всички случаи на прехвърляне на недвижим имот от страна на длъжник, който е обявен за неплатежоспособен, по причини, свързани с благоприятност, в интерес на масата на несъстоятелността и извън производството по общо осребряване на неговото имущество, така че прилагането на национален закон, който е разширил материалното приложно поле на член 199, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/112 спрямо случаи, които тази разпоредба не предвижда, следва да се отхвърли?


_________________________

1 ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправка в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3.


Untitled Page