Дело C-129/12: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Германия) на 8 март 2012 г. - Magdeburger Muhlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg

Обн. C ОВ. бр.174 от 16 Юни 2012г.

2012/C 174/23


Език на производството: немски


Запитваща юрисдикция

Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt


Страни в главното производство

Жалбоподател: Magdeburger Muhlenwerke GmbH

Ответник: Finanzamt Magdeburg


Преюдициален въпрос

Предоставя ли Решение C(1998) 1712 на Комисията от 20 май 1998 г. 1 дискреция на германския законодател във връзка с формулирането на член 2, второ изречение, точка 4 от Investitionszulagengesetz ("InvZulG 1996") [Закон за инвестиционните субсидии от 1996 г.] в редакцията на Steuerentlastungsgesetz 1999 [Закон за данъчните облекчения от 1999 г.] от 19 декември 1998 г., съгласно който определена схема попаднала в приложното поле на тази дискреция, ако насърчава съответните инвестиции, във връзка с които обвързващото инвестиционно решение е било взето преди изтичането на срока за прилагане на решението на Комисията или преди публикуването на предвижданите мерки в Bundessteuerblatt (BStBl) [Федерален данъчен вестник], но доставянето на обекта на инвестицията, а също определянето и изплащането на субсидията стават след това?


_________________________

1 Решение 1999/183/ЕО на Комисията относно държавна помощ за преработката и продажбата на германски селскостопански продукти, която може да се предостави въз основа на съществуващи схеми за регионална помощ (ОВ L 60, стр. 61).


Untitled Page