Дело C-139/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Supremo (Испания) на 19 март 2012 г. - Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluna

Обн. C ОВ. бр.174 от 16 Юни 2012г.

2012/C 174/24


Език на производството: испански


Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo


Страни в главното производство

Жалбоподател: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Ответник: Generalidad de Cataluna


Преюдициални въпроси


1. Член 13, част Б, буква г), точка 5 от Директива 77/388/ЕИО1 на Съвета от 17 май 1977 година (понастоящем Директива 2006/1[1]2/ЕО от 28 ноември 2006 година) задължава ли да се обложат с данък върху добавената стойност, без възможност за освобождаване, сделките на данъчнозадълженото лице по продажба на акции, при които се придобива собственост върху недвижимо имущество, предвид изключението по отношение на ценните книжа, които дават на притежателя им юридически или фактически право на собственост или владение върху недвижим имот или част от него?


2. Допуска ли Директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година съществуването на правни норми като член 108 от испанския Закон 24/1988 относно пазара на ценни книжа, съгласно който придобиването на мажоритарен дял от капитала на дружество, чиито активи се състоят основно от недвижимо имущество, се облага с различен от ДДС непряк данък, а именно данък върху прехвърлянето на имущество, без да се преценява дали участниците в сделката са търговци и съгласно който следователно не е изключено сделката да се обложи с ДДС в случай че недвижимите имоти са прехвърлени пряко, вместо да се прехвърлят акции или дялове?


3. Съвместима ли е с гарантираната в член [43] ДЕО (понастоящем член 49 ДФЕС) свобода на установяване и с уреденото в член 56 ДЕО (понастоящем член 63 ДФЕС) свободно движение на капитали национална правна норма като член 108 от испанския Закон относно пазара на ценни книжа от 28 юли 1988 г. в редакцията му съгласно добавения член 12а от Закон 18/1991, който предвижда, че придобиването на мажоритарен дял от капитала на дружества, чиито активи се състоят основно от недвижимо имущество в Испания, подлежи на облагане, и то без да допуска възможност за доказване, че дружеството, върху което се придобива контрол, осъществява икономическа дейност?


_________________________

1 Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота - обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стp. 1)


Untitled Page