Дело C-151/12: Иск, подаден на 29 март 2012 г. - Европейска комисия/ Кралство Испания

Обн. C ОВ. бр.174 от 16 Юни 2012г.

2012/C 174/25


Език на производството: испански


Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Valero Jordana и B. Simon)

Ответник: Кралство Испания


Искания на ищеца

- Да се обяви, че що се отнася до неговите речни басейни в рамките на отделните области Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 4, параграф 8, член 7, параграф 2, член 10, параграфи 1 и 2 и по точки 1.3 и 1.4 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО 1 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите;

- да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Комисията счита, че транспонирането от страна на Кралство Испания на споменатите в искането разпоредби на Директива 2000/60/ЕО не е било извършено правилно, доколкото испанската правна уредба се прилага само за междуобластните речни басейни в Испания. Като последица от това що се отнася до басейните в рамките на отделните автономни области (тези, чиито води текат в една автономна област), транспонирането на тези разпоредби в испанския правен ред не е било направено.


_________________________

1 ОВ L 327, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 6, стр. 193.


Untitled Page