Дело C-152/12: Иск, предявен на 29 март 2012 година - Европейска комисия/Република България

Обн. C ОВ. бр.174 от 16 Юни 2012г.

2012/C 174/26


Език на производството: български


Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: Р. Василева и H. Stovlb?k)

Ответник: Република България


Искания

Европейската комисия счита, че Съдът следва да:

- установи, че Република България не е изпълнила задълженията си съгласно член 7, параграф 3 и член 8, параграф 1 от Директива 2001/14/ЕО1;

- осъди Република България да плати съдебните разноски.


Правни основания и главни доводи

В своята искова молба от 16 март 2012 г. Европейската Комисия (от тук нататък наричана "Комисията") иска от Съда на Европейския съюз да установи, че Република България не е изпълнила задълженията си съгласно член 7, параграф 3 и член 8, параграф 1 от Директива 2001/14/ЕО, тъй като системата за таксуване на управителя на инфраструктурата в България не се основава върху разходите, произтекли директно вследствие на извършването на влакова услуга, съобразно член 7, параграф 3 от Директива 2001/14/ЕО. От друга страна България не заявява, че е базирала таксите върху система, която цели да покрие напълно разходите, съгласно член 8, параграф 1 от същата директива. По тази причина във всеки случай България би трябвало да изпълни условията, посочени в същия член.

Комисията се основава на следните основни аргументи:


1. Понятието разходи, произтекли директно вследствие на извършването на влаковата услуга трябва да се разбира като маргинални разходи, произтекли директно вследствие на действителното използване на железопътната инфраструктура - т.е. "преки разходи" произтекли от специфична влакова услуга. Следователно, тези разходи са променлива величина и зависят от факта използвана ли е или не железопътната инфраструктура. Следвайки същата логика, разходи натрупани независимо от действителното използване на железопътната инфраструктура не могат да се считат за преки разходи, дори ако те са свързани с дейности или стоки, които са основни, за да може да се извършва движението на влаковете по определени линии. Тези разходи са постоянни, в смисъл, че те биха се натрупали дори, ако не е използвана железопътна инфраструктура.


2. Това тълкуване намира подкрепа в текста на член 7, параграф 3, който се отнася до разходи, "...произтекли директно вследствие на извършването на влаковата услуга". Постоянни разходи, които са свързани с железопътната мрежа като цяло, не са "произтекли директно" от извършването на специфична влаковата услуга. Терминът "произтекли директно" се отнася следователно до допълнителни разходи, породени от извършването на специфична влаковата услуга. Представеното по-горе тълкуване се подкрепя също от контекстуалния прочит на член 7, параграф 3. Член 7 установява принципите на таксуване, докато член 8 установява изключенията, които могат да се приложат към тези принципи. Член 8, параграф 1 говори за "(...) постигане на пълно възстановяване на причинените от управителя на инфраструктурата разходи (...)", което означава, че разходите, до които се отнася член 7, параграф 3 не могат да бъдат крайните разходи на управителя на инфраструктурата, а са преките разходи, произтичащи от извършването на специфична влаковата услуга, т.е. по-ниски разходи в сравнение с крайните разходи. Това тълкуване е подкрепено от съображение 7 на Директива 2001/14/ЕО, което окуражава оптималното използване на железопътната инфраструктура от колкото може повече превозвачи, което предполага ниско ниво на таксуване.


3. Комисията счита, че управителят на инфраструктурата трябва да предостави инфраструктурата на разположение на железопътните превозвачи на свои собствени разноски и че железопътните превозвачи трябва да заплащат такси, които отговарят на преките разходи. Това се обяснява с необходимостта да се направи железопътната инфраструктура по- привлекателна за използването й от голям брой железопътни превозвачи и да се увеличи оптималното й използване от всеки един от тях. Възможността за прилагане на член 8, параграф 1 от Директива 2001/14/ЕО е налице само, ако са изпълнени условията, споменати в този член: за всички пазарни сегменти, на които управителят на инфраструктурата възнамерява да начисли надбавки, той трябва първо да провери дали те са в състояние да понесат такива надбавки. Това тълкуване следва от текста на първия под- параграф на параграф 1 на член 8, а именно "(...) доколкото пазарът е в състояние да го понесе (...)", както и от текста, на втория под-параграф на параграф 1 на член 8, който гласи: "Размерът на таксите, обаче, не следва да изключва използването на инфраструктурата от пазарни сегменти, които могат да покриват поне разходите, настъпили директно вследствие извършване на железопътната услуга (...)".


4. Пълният анализ на разходите и приходите на българския управител на инфраструктурата за годините 2005-2008 г. показва, че 60 до 70 % от преките експлоатационни разходи, изчислявани в България, са въз основа на постоянни елементи, по-специално заплати и социално осигуряване. В съгласие с казаното по-горе, Комисията стигна до извода, че тези разходи не могат да бъдат считани за преки разходи по член 7, параграф 3, тъй като не се менят при ползването на влаковите услуги. Следователно, приходите от таксите за инфраструктура са много по-високи от общите преки експлоатационни разходи. В резултат на това Комисията заключи, че таксите в България не се сформират само въз основа на разходите, произтекли директно вследствие на извършването на железопътната услуга.


5. На основа на предоставената информация, Комисията установи, че методиката, прилагана в България относно таксуването за ползване на железопътната инфраструктура, няма явна връзка c анализа на преките разходи по смисъла на член 7, параграф 3 от Директива 2001/14/ЕО.


_________________________

1 Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 година за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност OB L 75, стр. 29; Специално българско издание: глава 7, том 8, стр. 66


Untitled Page