Дело C-154/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal de premiere instance de Bruxelles (Белгия) на 29 март 2012 г. - Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Обн. C ОВ. бр.174 от 16 Юни 2012г.

2012/C 174/27


Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de premiere instance de Bruxelles

Страни в главното производство

Ищци: Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken

Ответник: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)


Преюдициален въпрос

Следва ли член 16 от Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 година относно общата организация на пазарите в сектора на захарта 1, понастоящем член 51 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти 2, налагащ в сектора на производство на захар и на захарно цвекло такса от 12 EUR на тон отпусната квота за захар, да се счита за невалиден:

- доколкото правното основание, използвано от законодателя за въвеждане на тази разпоредба, е предишният член 37, параграф 2, трета алинея ЕО, понастоящем член 43, параграф 2 ДФЕС;

- доколкото законодателят, като обосновава таксата като мярка, предназначена за финансиране на разходите за ООП на захар, а в действителност финансира директни помощи и/или цели да запази бюджетната неутралност на реформата от 2006 г. в областта на производството на захар, не разкрива ясно и недвусмислено съображенията за въвеждане на таксата съгласно изискванията на член 296 ДФЕС (предишен член 253 ЕО);

- доколкото производството на захар и червено цвекло е единственият сектор, на който е наложена такава такса за плащане в общия бюджет на Европейския съюз, таксата трябва да се счита за дискриминационна, както между производителите на захарно цвекло, които са продължили производството му, и тези, които са го преустановили, така и между, от една страна, производството на захар и червено цвекло, и от друга страна, целия останал селскостопански или неселскостопански сектор;

- доколкото таксата трябва да се счита за нарушаваща принципа на пропорционалност, тъй като нито е подходяща, нито е необходима за финансирането на разходите в ООП на захар, нито е пропорционална спрямо действителните и предвижданите разходи в ООП на захар?


_________________________

1 ОВ L 58, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 70, стр. 77.

2 ОВ L 299, стр. 1.


Untitled Page