Дело C-158/12: Иск, предявен на 30 март 2012 г. - Европейска комисия/ Ирландия

Обн. C ОВ. бр.174 от 16 Юни 2012г.

2012/C 174/28


Език на производството: английски


Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: С. Петрова и K. Mifsud-Bonnici)

Ответник: Ирландия


Искания на ищеца

- Да се обяви, че като до 30 октомври 2007 г. не е издала разрешителни в съответствие с членове 6 и 8 от Директива 2008/1/ЕО1 или - в случаите, когато това е необходимо - като не е преразглеждала и актуализирала условията за разрешителните на 13 съществуващи в Ирландия инсталации за отглеждане на свине и птици и съответно като не е гарантирала, че експлоатацията на посочените инсталации е в съответствие с изискванията на членове 3, 7, 9,10 и 13,член 14, букви а) и б) и член 15, параграф 2 от посочената директива, Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 5, параграф 1 от тази директива,

- да се осъди Ирландия да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Съгласно член 5, параграф 1 от Директива 2008/1 държавите членки гарантират, че компетентните им органи в срок до 30 октомври 2007 г. издават разрешителни в съответствие с членове 6 и 8 или - в случаите, когато това е необходимо - преразглеждат и актуализират условията за съществуващите разрешителни.


Според информацията, с която разполага Комисията съществуващите в Ирландия инсталации, в които могат да се отглеждат свине и птици, продължават да се експлоатират без разрешителни, издадени съгласно Директива 2008/1, от което следва, че Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 5, параграф 1 от посочената директива.


_________________________

1 Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 24, стр. 8).


Untitled Page