Дело C-170/12: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 11 април 2012 г. - Peter Pinckney/KDG mediatech AG

Обн. C ОВ. бр.174 от 16 Юни 2012г.

2012/C 174/29


Език на производството: френски


Запитваща юрисдикция

Cour de cassation


Страни в главното производство

Жалбоподател: Peter Pinckney

Ответник: KDG mediatech AG


Преюдициални въпроси

1. Трябва ли член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела 1 да се тълкува в смисъл, че в случай на твърдяно нарушение на имуществените авторски права чрез поместване на информация в уебсайт

- лицето, което счита, че е увредено, може да подаде иск за отговорност пред юрисдикциите на всяка държава членка, на чиято територия е достъпна или е била достъпна поместената в уебсайта информация, за да получи обезщетение само за вредата, причинена на територията на държавата членка на сезираната юрисдикция,

или

- освен това е необходимо тази информация да е или да е била предназначена за потребителите, които се намират на територията на тази държава членка, или трябва да е налице и друг свързващ фактор?


2. Трябва ли на поставения в точка 1) въпрос да се отговори по същия начин, когато твърдяното нарушение на имуществените авторски права е резултат не от поместването в уебсайт на информация, която не е на материален носител, а както е в случая, от предлагането на електронния пазар на материален носител, възпроизвеждащ тази информация?


_________________________

1 ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74.


Untitled Page