Дело C-171/12 P: Жалба, подадена на 11 април 2012 г. от Carrols Corp. срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 1 февруари 2012 г. по дело T-291/09 - Carrols Corp./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) и г-н Giulio Gambettola

Обн. C ОВ. бр.174 от 16 Юни 2012г.

2012/C 174/30

Език на производството: испански


Страни

Жалбоподател: Carrols Corp. (представител: I. Temino Ceniceros, abogado)

Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) и г-н Giulio Gambettola


Искания на жалбоподателя

- да се отмени изцяло решението на Общия съд от 1 февруари 2012 г. по дело T-291/09;

- да се уважат изцяло исканията, направени в първоинстанционното производство.


Правни основания и основни доводи

Нарушение на правото на Съюза от страна на Общия съд, изразяващо се в нарушение на член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/20091 и на съдебната практика за неговото тълкуване

В обжалваното решение Общият съд заключава, че "що се отнася до идентичността на разглежданите знаци, при липса на други относими данни тя не би могла да докаже недобросъвестността на встъпилата страна".

Действително от Решението на Съда от 11 юни 2009 г. по дело Chocoladefabriken Lindt & Sprungli (C-529/07; Сборник, стр. I- 4893) става ясно, че "за наличието на недобросъвестност на заявителя [...] трябва да се направи цялостна преценка, като се имат предвид всички относими фактори в конкретния случай" (точка 37 от решението). Без съмнение Общият съд допуска грешка като анализира всеки факт отделно и изолирано, без да направи цялостна преценка, и необосновано увеличава доказателствената тежест на жалбоподателя, накърнявайки неговото право на ефективна съдебна защита.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).


Untitled Page