Дело C-155/11: Преюдициално запитване, отправено от Rechtbank 's-Gravenhage, заседаващ в Zwolle-Lelystad (Нидерландия), на 31 март 2011 г. - Bibi Mohammad Imran/Minister van Buitenlandse Zaken

Обн. C ОВ. бр.219 от 23 Юли 2011г.

2011/C 219/02


Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank's-Gravenhage, заседаващ в Zwolle-Lelystad


Страни в главното производство

Ищец: Bibi Mohammad Imran

Ответник: Minister van Buitenlandse Zaken


Преюдициални въпроси

1. Позволява ли член 7, параграф 2 от Директива 2003/86 1 държава членка да откаже влизане и пребиваване на територията ? на член на семейството - по смисъла на член 4 от тази директива - на пребиваващ законно в нея гражданин на трета страна, единствено поради това че този член на семейството не е издържал предвидения от законодателството ? изпит за гражданско интегриране в чужбина?


2. От значение ли е за отговора на първия въпрос обстоятелството, че въпросният член на семейството е майка на осем законно пребиваващи в тази държава членка деца, от които седем са малолетни или непълнолетни?


3. От значение ли е за отговора на първия въпрос дали в държавата на пребиваването му членът на семейството има достъп до обучение на езика на тази държава членка?


4. От значение ли е за отговора на първия въпрос дали членът на семейството, предвид равнището му на образование и личното му положение, и по-специално медицинското му досие, би бил в състояние да издържи този изпит в кратък срок?


5. От значение ли е за отговора на първия въпрос обстоятелството, че не е била извършена каквато и да било проверка с оглед на член 5, параграф 5 и на член 17 от Директива 2003/86, член 24 от Хартата за правата на човека на Европейския съюз или установения в правото на Европейския съюз принцип на пропорционалност?


6. От значение ли е за отговора на първия въпрос обстоятелството, че граждани на трети страни са освободени от задължението за успешно полагане в чужбина на изпит за гражданско интегриране единствено на основание на своето гражданство?


_________________________

1 Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 164).


Untitled Page