Дело T-87/11 R: Определение на председателя на Общия съд от 9 юни 2011 г. — GRP Security/Сметна палата (Обезпечително производство — Обществена поръчка за услуги — Нередности, установени в някои представени от избрания оферент документи — Решения за налагане на административна санкция на избрания оферент и за едностранно разваляне на договора — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

Обн. C ОВ. бр.219 от 23 Юли 2011г.

2011/C 219/27


Език на производството: френски


Страни

Молител: GRP Security (Bertrange, Люксембург) (представител: G. Osch, avocat)BG 23.7.2011 г. Официален вестник на Европейския съюз C 219/17


Ответник: Сметна палата на Европейския съюз (представители: T. Kennedy, J.-M. Stenier и J. Vermer)


Предмет

Молба за спиране на изпълнението, от една страна, на Решение от 14 януари 2011 г., с което Сметната палата иска молителят да заплати обезщетение за вреди и пропуснати ползи в размер на 16 000 EUR и си запазва правото да претендира последващи вреди и пропуснати ползи, както и, от друга страна, на решението ? от същия ден, с което е наложена административна санкция, недопускане до участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и отнемане на възможността за получаване на субсидии, финансирани от бюджета на Съюза за срок от три месеца.


Диспозитив

1. Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2. Не се произнася по съдебните разноски.


Untitled Page