Дело C-126/12: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof (Германия) на 8 март 2012 г. - Bruck Edgar/Agentur fur Arbeit Villingen-Schwenningen - Familienkasse

Обн. C ОВ. бр.184 от 23 Юни 2012г.

2012/C 184/03


Език на производството: немски


Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof


Страни в главното производство

Жалбоподател: Bruck Edgar

Ответник: Agentur fur Arbeit Villingen-Schwenningen - Familienkasse


Преюдициален въпрос

Следва ли член 13, параграф 1 и параграф 2, буква a) от Регламент № 1408/711 да се тълкува в смисъл, че не допуска държавата членка по пребиваване да изплаща (разликата в) детски надбавки в случаите, в които лицето, имащо право да получи детските надбавки, също като другия родител, е несамостоятелно заето като пограничен работник в Швейцария и там получава семейни обезщетения за децата си, живеещи в държавата членка по пребиваване, като тези обезщетения са в по-малък размер в сравнение с предвидените в държавата членка по пребиваване детски надбавки?


_________________________

1 Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и на членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, стp. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26), изменен с Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 година (ОВ L 28, стр. 1.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 35) и с Регламент (ЕО) № 647/2005 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 април 2005 година (ОВ L 117, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 211).


Untitled Page