Дело C-144/12: Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof (Австрия) на 23 март 2012 г. - Goldbet Sportwetten GmbH/Massimo Sperindeo

Обн. C ОВ. бр.184 от 23 Юни 2012г.

2012/C 184/04


Език на производството: немски


Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof


Страни в главното производство

Ищец: Goldbet Sportwetten GmbH

Ответник: Massimo Sperindeo


Преюдициални въпроси


1. Следва ли член 6 от Регламент (ЕО) № 1896/20061 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (наричан по-нататък "Регламент № 1896/2006") да се тълкува в смисъл, че в производството по издаване на европейска заповед за плащане следва да се прилага и член 24 от Регламент (ЕО) № 44/20012 за компетентността и изпълнението на съдебни решения (наричан по-нататък "Регламент Брюксел I"), като се учредява компетентност на съда, пред който се яви ответникът по делото?


2. При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Следва ли член 17 от Регламент № 1896/2006 във връзка с член 24 от Регламент Брюксел I да се тълкува в смисъл, че самото подаването на възражение срещу европейска заповед за плащане се счита за явяване [на ответника] пред сезирания съд, при положение че с възражението не се оспорва компетентността на съда по произход?


3. При отрицателен отговор на втория въпрос:

Следва ли член 17 от Регламент № 1896/2006 във връзка с член 24 от Регламент Брюксел I да се тълкува в смисъл, че с подаването на възражение [срещу европейската заповед за плащане] може евентуално да се учреди компетентност на съда, пред който се яви ответника по делото, ако с възражението се излагат доводи по съществото на спора, но не се оспорва компетентността на съда?


_________________________

1 ОВ L 399, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 9, стр. 108.

2 ОВ L 12, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74.


Untitled Page