Дело C-155/12: Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sad Administracyjny (Полша) на 30 март 2012 г. - Minister Finansow/RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.

Обн. C ОВ. бр.184 от 23 Юни 2012г.

2012/C 184/05


Език на производството: полски


Запитваща юрисдикция

Naczelny Sad Administracyjny


Страни в главното производство

Касатор: Minister Finansow

Ответник по касационната жалба: RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o


Преюдициални въпроси


1. Следва ли членове 44 и 47 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7) да се тълкуват в смисъл, че доставките на комплексните услуги по складиране, обхващащи приемането на стоките за складиране, подреждането им на подходящи за складирането им стелажи, съхраняването на тези стоки за съответните клиенти, предаването, разтоварването и натоварването на стоките, а по отношение на някои клиенти и преопаковането след индивидуално сортиране на доставените в общи опаковки материали, представляват доставки на услуги, свързани с недвижим имот, които съгласно член 47 от Директива 2006/112 се облагат на мястото, където се намира недвижимият имот?


2. Или в този случай става въпрос за доставки на услуги, които съгласно член 44 от Директива 2006/112 се облагат на мястото, където получателят на доставяните услуги е установил трайно седалището на своята стопанска дейност или където има постоянен обект или при липса на такова установяване - по мястото на постоянния му адрес или по мястото на обичайното му пребиваване?


Untitled Page