Дело C-157/12: Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 30 март 2012 г. - Salzgitter Mannesmann Handel GmbH/SC Laminorul SA

Обн. C ОВ. бр.184 от 23 Юни 2012г.

2012/C 184/06


Език на производството: немски


Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof


Страни в главното производство

Ищец: Salzgitter Mannesmann Handel GmbH

Ответник: SC Laminorul SA


Преюдициален въпрос


Член 34, точка 4 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела 1 ("Регламент Брюксел I") обхваща ли и случая на противоречащи си съдебни решения, постановени в една и съща държава членка (държава, в която са постановени съдебните решения)?


_________________________

1 ОВ L 12, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74.


Untitled Page