Дело C-173/12 P: Жалба, подадена на 11 април 2012 г. от Verenigde Douaneagenten BV срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 10 февруари 2012 г. по дело T-32/11, Verenigde Douaneagenten/Комисия

Обн. C ОВ. бр.184 от 23 Юни 2012г.

2012/C 184/07


Език на производството: нидерландски


Страни

Жалбоподател: Verenigde Douaneagenten BV (представител: S. H. L. Moolenaar, advocaat)

Друга страна в производството: Европейска комисия


Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска

- да се отмени решението с оглед на посочените в жалбата правни основания,

- да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи


1. Първите две правни основания се отнасят до грешка при прилагане на правото, която Общият съд допуснал, като е приел за правилно заключението на ответника, че сертификатите за движение EUR.1 са издадени въз основа на неправилно изложение на фактите от износителя.


В това отношение Общият съд се основавал единствено на писмо на Departement van Economische Zaken (министерство на икономиката) отпреди 2 години и половина преди фактическия износ, което можело да се тълкува по различни начини, както и на нормативна уредба с кумулативен характер, чието прилагане било неправилно и маловажно, без да вземе предвид обстоятелството, че самите митнически органи я смятали за изключително сложна.


Общият съд не взел предвид и обстоятелството, че в производството пред Gerechtshof te Amsterdam нидерландските митнически органи заявили, че те не могат да докажат, че издадените въз основа на неверни факти от износителя сертификати за движение EUR.1 са били върнати.


2. Третото и четвъртото правно основание се отнасят до грешка при прилагане на правото, която Общият съд допуснал като приел, че към момента на издаването на сертификатите за движение EUR.1 митническите органи не са знаели или не е трябвало да знаят, че няма основание за преференциално третиране на въпросните стоки.


В съображенията си Общият съд не взел под внимание факта, че за издаването на сертификатите за движение EUR.1 Departement van Economische Zaken на Curacao трябвало най- малкото да извърши проверка на място. Освен това Общият съд не взел предвид, че при издаването на сертификатите за движение EUR.1 митническите органи на Curacao трябвало да осъществят и контрол на произхода на въпросната захар и на свързаната с нея обработка, за да проверят избраната правна уредба.


Освен това Общият съд не отчел обстоятелството, че митническите органи издали сертификатите за движение EUR.1 въз основа на сертификати за произход - формуляр A (наричан по-нататък "формуляр А"), които не можели да служат за тази цел.


При пристигането на суровините в Curacao митническите орган получили съответните формуляри А. Жалбоподателят нямал вина, че впоследствие поради пожар в архивите на митническите органи в Curacao тези формуляри били загубени. Тъй като архивът бил разрушен, вече не можело да се установи какви документи се съдържали в преписката на митническите органи.


Заключението на Общия съд, че ръководителят на службата предоставил тези материали на страните в производството, тъй като те станали част от нея, не било обосновано. Въз основа само на това обстоятелство не можело да се заключи, че формулярите А не се намирали там.


Untitled Page