Дело C-176/12: Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на 16 април 2012 г. - Association de mediation sociale/Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union departementale CGT des Bouches-du-Rhone, Confederation generale du travail (CGT)

Обн. C ОВ. бр.184 от 23 Юни 2012г.

2012/C 184/08


Език на производството: френски


Запитваща юрисдикция

Cour de cassation


Страни в главното производство

Ищец: Association de mediation sociale

Ответници: Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union departementale CGT des Bouches-du-Rhone, Confederation generale du travail (CGT)


Преюдициални въпроси


1. Може ли в спор между частноправни субекти да се направи позоваване на основното право на информиране и консултиране на работниците, признато от член 27 от Хартата на основните права на Европейския съюз и уточнено от разпоредбите на Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност 1, за да се провери съвместимостта на национална мярка за транспониране на директивата?


2. При положителен отговор, трябва ли посочените разпоредби да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна норма, съгласно която при изчисляване на щата на предприятието по-специално за целите на определяне на законните прагове за създаване на представителни за персонала органи се изключват работниците, назначени с договор "apprentissage", договор "initiative-emploi", договор "accompagnement dans l'emploi", договор "professionnalisation"?


_________________________

1 Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност - Съвместна декларация на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно представителството на работниците (ОВ L 80, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 120).


Untitled Page