Дело C-156/12: Преюдициално запитване, отправено от Landesgericht Salzburg (Австрия) на 30 март 2012 г. — GREP GmbH

Обн. C ОВ. бр.194 от 30 Юни 2012г.

2012/C 194/14


Език на производството: немски


Запитваща юрисдикция


Landesgericht Salzburg


Страни в главното производство


Взискател: Freistaat Bayern


Длъжник по изпълнението: GREP GmbH


Друг участник в производството: Revisor beim Landesgericht Salzburg


Преюдициални въпроси


1. Следва ли член 51, параграф 1, първо изречение от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че в приложното поле на Хартата попада и производство по издаване на декларация за изпълняемост на постановено в държава членка съдебно решение съгласно член 38 и сл. от Регламент Брюксел I 1?


2.a) При утвърдителен отговор, закрепеният в член 47 от Хартата принцип на ефективна съдебна защита обхваща ли правото в посоченото във въпроса по точка 1 производство да се иска освобождаване от задължението за заплащане на съдебни разноски, по-специално за заплащане на фиксирана съдебна такса при обжалване и/или на разноски за един адвокат?


2.б) Същият извод прилага ли се и по отношение на изпълнително производство съгласно националното законодателство или най-малкото по отношение на паралелно развиващото се производството по обжалване на определението за допускане на изпълнение, ако съдът с едно и също определение се произнася по молбата за декларация за изпълняемост и по молбата за допускане на изпълнението?


3. Въз основата на член 43, параграф 1 от Регламент Брюксел I и/или на член 6, параграф 1 от ЕКПЧ поражда ли се, поне при условията на евентуалност, право на правна помощ в горния смисъл (освобождаване от съдебни такси и разноски), ако националното право предвижда съответното средство за правна защита (в случая частна жалба) задължително да бъде предявявано чрез адвокат?


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).


Untitled Page