Дело C-167/12: Преюдициално запитване, отправено от Employment Tribunal Newcastle upon Tyne (Обединено кралство) на 3 април 2012 г. — C.D./S.T.

Обн. C ОВ. бр.194 от 30 Юни 2012г.

2012/C 194/15


Език на производството: английски


Запитваща юрисдикция


Employment Tribunal Newcastle upon Tyne


Страни в главното производство


Жалбоподател: C.D.


Ответник: S.T.


Преюдициални въпроси


По всеки от следните въпроси:


а) Изразът „жена, която има дете при условията на споразумение за заместващо майчинство“, би се отнасял до обстоятелства, при които жената, която желае да има дете при условията на заместващо майчинство, е работничка или служителка и самата тя в нито един момент не е била бременна, нито е родила въпросното дете.


б) Изразът „заместваща майка“ би се отнасял до обстоятелства, при които жена е била бременна и е родила от името на жената, която желае да има дете при условията на заместващо майчинство.


1. Предоставят ли член 1, параграф 1 и/или член 2, буква в) и/или член 8, параграф 1 и/или член 11, параграф 2, буква б) от Директива 92/85/ЕИО1 право на ползване на отпуск по майчинство на жена, която има дете при условията на споразумение за заместващо майчинство?


2. Предоставя ли Директива 92/85/ЕИО право на ползване на отпуск по майчинство на жена, която има дете при условията на споразумение за заместващо майчинство, в случаите когато тя:


а) може да кърми след раждането и/или

б) е кърмила след раждането й


3. Представлява ли нарушение на член 14 във връзка с член 2, параграф 1, буква a) и/или буква б) и/или член 2, параграф 2, буква в) от Директива 2006/54/ЕО 2 отказът на работодател да предостави отпуск по майчинство на жена, която има дете при условията на споразумение за заместващо майчинство?


4. Поради приравняването на работничката или служителката на заместващата майка на детето може ли да представлява нарушение на член 14, във връзка с член 2, параграф 1, буква a) и/или буква б) и/или член 2, параграф 2, буква в) от Директива 2006/54/ЕО отказът да се предостави отпуск по майчинство на жена, която има дете при условията на споразумение за заместващо майчинство?


5. Поради приравняването на жената, която желае да има дете при условията на заместващо майчинство, на заместващата майка на детето, може ли да представлява нарушение на член 14, във връзка с член 2, параграф 1, буква a) и/или буква б) и/или член 2, параграф 2, буква в) от Директива 2006/54/ЕО по-неблагоприятното третиране на жената, която има дете при условията на споразумение за заместващо майчинство?


6. При утвърдителен отговор на четвъртия въпрос, достатъчен ли е статусът на жена, като такава, която желае да има дете при условията на заместващо майчинство, за да има тя право на отпуск по майчинство въз основа на приравняването й на заместващата майка на детето?


7. При утвърдителен отговор на първия, втория, третия и четвъртия въпрос:


7.1 Доколкото е относима към случая, има ли Директива 92/85/ЕИО непосредствено действие; и


7.2 Доколкото е относима към случая, има ли Директива 2006/54/ЕО непосредствено действие?


_________________________

1 Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 348, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 3, стр. 3).

2 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) (ОВ L 204, стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 262).


Untitled Page