Дело C-172/12 P: Жалба, подадена на 5 април 2012 г. от EI du Pont de Nemours срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 2 февруари 2012 г. по дело T-76/08, EI du Pont de Nemours and Company и др./Европейска комисия

Обн. C ОВ. бр.194 от 30 Юни 2012г.

2012/C 194/16


Език на производството: английски


Страни

Жалбоподател: EI du Pont de Nemours and Company (представители: J. Boyce и A. Lyle-Smythe, Solicitors)

Други страни в производството: DuPont Performance Elastomers LLC, DuPont Performance Elastomers SA, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

— да отмени Решение на Общия съд по дело T-76/08, доколкото в него той възприема оценката на Комисията, според която жалбоподателят е участвал в нарушението и е длъжен да заплати глоба,

— да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбата е основана на правно основание, според което Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че жалбоподателят е отговорен за нарушенията на DuPont Dow Elastomers („DDE“). Ако това правно основание бъде прието, следва, че:

— що се отнася до периода преди създаването на дружеството DDE (когато дейността, свързана с хлоропренов каучук, е била контролирана от жалбоподателя), Общият съд е допуснал грешка, като не е приел, че за Комисията е бил изтекъл срокът за налагане на глоба на жалбоподателя за участието на неговите дъщерни дружества, и

— доколкото за Комисията е бил изтекъл срокът за налагане на глоба и тя не е доказала правен интерес за приемане на решение срещу жалбоподателя, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че жалбоподателят е отговорен за участието на своите дъщерни дружества в периода преди създаването на DDE.


Untitled Page