Дело C-175/12: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgericht M?nchen (Германия) на 13 април 2012 г. — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg

Обн. C ОВ. бр.194 от 30 Юни 2012г.

2012/C 194/17

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht M?nchen


Страни в главното производство

Жалбоподател: Sandler AG

Ответник: Hauptzollamt Regensburg


Преюдициални въпроси

1. Следва ли член 889, параграф 1, първа алинея, второ тире от Регламента за прилагане на Митническия кодекс 1 да се тълкува в смисъл, че урежда единствено случая на подаване на молба за възстановяване, в който дадена стока е първоначално допусната за свободно обращение, като е приложена общата митническа ставка за стоки с произход от трети страни, а едва впоследствие е признато, че към момента на приемането на митническата декларация всъщност е било възможно да се приложи намалена или дори нулева митническа ставка (в конкретния случай преференциална митническа ставка), чийто срок на действие обаче вече е изтекъл към момента на подаване на молбата за възстановяване, и следователно изтичането на срока на действие на ограничен във времето преференциален режим не може да бъде противопоставян на подалото молба за възстановяване лице, при положение че преференциалната митническа ставка първоначално е била приложена при митническото оформяне на стоките и едва впоследствие, при последващото начисляване на дължимите митни сборове, митническите власти са отказали прилагането ? и са приложили общата митническа ставка за стоки с произход от трети страни?

2. Следва ли член 16, параграф 1, буква б), съответно член 32 от Протокол № 1 от приложение V към Споразумението от Котону 2 да се тълкува в смисъл, че когато държавата износител подпечата сертификат за движение EUR.1 с печат, различен от предоставения на Комисията образец от печат, митническите власти на държавата вносител следва при възникването на съмнения да третират този пропуск като порок във формата по смисъла на член 16, параграф 1, буква б) от Протокол № 1 от приложение V към Споразумението от Котону, като без участието на митническите власти на държавата износител могат да обявят сертификата за движение EUR.1 за невалиден?

3. При утвърдителен отговор на втория въпрос:

а) Следва ли член 16, параграф 1, буква б) от Протокол № 1 от приложение V към Споразумението от Котону да се приложи и в случай че порокът във формата не е установен непосредствено към момента на вноса, а едва по-късно, когато митническите власти извършват последваща проверка?

б) Може ли член 16, параграф 1, буква б) от Протокол № 1 от приложение V към Споразумението от Котону да се тълкува в смисъл, че порокът във формата се счита за отстранен, ако в полето „Бележки“ на издадения със задна дата сертификат за движение EUR.1, макар и не дословно възпроизведена, е вписана подобна на някоя от предвидените в член 16, параграф 1, буква б) от Протокол № 1 от приложение V към Споразумението от Котону формулировки, от която става ясно, че преференциалният сертификат е издаден със задна дата?

4. При отрицателен отговор на втория въпрос:

Следва ли член 236, параграф 1 от МК3 да се тълкува в смисъл, че вносните митни сборове не са били дължими съгласно законовите разпоредби и следователно на основание член 220, параграф 1 от МК впоследствие са били неправомерно събрани, ако първоначално използваните сертификати за движение EUR.1 биха могли да бъдат обявени за невалидни от митническите власти на държавата вносител, не без участието на митническите власти на държавата износител?

5. Следва ли да се приеме, че също и в случай че издаден със задна дата сертификат за движение EUR.1 е предоставен впоследствие съгласно член 16 от Протокол № 1 от приложение V към Споразумението от Котону, предвид разпоредбата на член 889 от Регламента за прилагане на МК възстановяването на вече начислени впоследствие и заплатени вносни митни сборове е възможно единствено тогава, когато към момента на подаване на молбата за възстановяване все още се прилага преференциалната митническа ставка?


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 7, стр. 3), изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 62, стр. 6; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 7, стр. 3).

2 Споразумение за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 година (ОВ L 317, стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 23, стр. 3).

3 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).


Untitled Page