Дело C-166/12: Преюдициално запитване, отправено от Krajsky soud v Praze (Чешка република) на 3 април 2012 г. - Radek Casta/Ceska sprava socialniho zabezpeceni

Обн. C ОВ. бр.200 от 7 Юли 2012г.

2012/C 200/09


Език на производството: чешки


Запитваща юрисдикция

Krajsky soud v Praze


Страни в главното производство

Жалбоподател: Radek Casta

Ответник: Ceska sprava socialniho zabezpeceni


Преюдициални въпроси


1. Как следва да се тълкува понятието "капиталова стойност на придобити пенсионни права" по член 11, параграф 2 от приложение VIII към Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 година относно Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите, изменен с Регламент № 723/2004 на Съвета (наричан по-нататък "Правилникът") 1? Обхваща ли това понятие равнището на пенсионни права, определено под формата както на актюерска равностойност, така и на фиксирана сума за откупуване на пенсионни права съгласно определението в член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника, както е предвидено преди влизането в сила на Регламент № 723/2004, или то трябва да се идентифицира само с едно от тези понятия, а ако това не е така, по какво се различава от тези понятия?


2. Допуска ли член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника във връзка с член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Лисабон, прилагането на метода за изчисление на пенсионните права, предвиден в член 105a, алинея 1 от Закон № 155/1995 за пенсионното осигуряване и в Постановление № 587/2006 на Министерския съвет за приемане на подробни правила за взаимното прехвърляне на пенсионни права във връзка с пенсионната схема на Европейските общности? Относимо ли е в този контекст обстоятелството, че в конкретен случай методът на изчисление води до предоставяне на възможност за прехвърляне към пенсионната схема на Европейския съюз на пенсионни права на равнище, което не достига дори до половината на стойността на вноските, платени от длъжностно лице по националната пенсионна схема?


3. Следва ли Решение на Съда по дело Gregorio My/Office national des pensions (ONP), C-293/03, да се тълкува в смисъл, че за изчисляването на подлежащите на прехвърляне към пенсионната схема на Европейския съюз пенсионни права чрез актюерски метод, основаващ се на периода на осигуряване, личната осигурителна основа трябва да обхваща и периода, през който, преди датата на подаване на искане за прехвърляне на пенсионни права, длъжностното лице на Европейския съюз вече е започнало да се осигурява по пенсионната схема на Европейския съюз?


_________________________

1 ОВ L 56, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 12.


Untitled Page