Дело C-174/12: Преюдициално запитване, отправено от Handelsgericht Wien (Австрия) на 12 април 2012 г. - Alfred Hirmann/ Immofinanz AG

Обн. C ОВ. бр.209 от 14 Юли 2012г.

2012/C 209/03


Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Handelsgericht Wien

Страни в главното производство

Ищец: Alfred Hirmann

Ответник: Immofinanz AG

Подпомагаща страна: Aviso Zeta AG


Преюдициални въпроси


1. Национална норма, по силата на която акционерното дружество като емитент носи отговорност към лицето, закупило акции, при неизпълнение на предвидените от законодателството относно капиталовия пазар задължения за предоставяне на информация съгласно следните разпоредби на

- членове 6 и 25 от Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г., в редакцията ? с Директива 2008/11/ЕО от 11 март 2008 г. 1,

- членове 7,17 и 28 от Директива 2004/109/ЕО2 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г.,

- член 14 от Директива 2003/6/ЕО3 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г.,

съвместима ли е с членове 12, 15,16, 19 и 42 от Директива 77/91/ЕИО4 на Съвета от 31 януари 1977 г., в действащата ? към момента редакция?


2. Разпоредбите на членове 12, 15,16, и по-специално на членове 18, 19 и член 42 от Директива 77/91/ЕИО на Съвета от 31 януари 1977 г., в действащата ? към момента редакция, трябва ли да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, съгласно която в случаите на посочената във въпрос 1 отговорност акционерното дружество трябва да възстанови на купувача платената цена за придобиване и да получи обратно съответните акции?


3. Разпоредбите на членове 12, 15, 16,18, 19 и 42 от Директива 77/91/ЕИО на Съвета от 31 януари 1977 г., в действащата ? към момента редакция, трябва ли да се тълкуват в смисъл, че посочената във въпрос 1 отговорност на акционерното дружество

- може да обхваща и нетните активи на акционерното дружество (записан капитал и резерви по смисъла на член 15, параграф 1, буква а) от споменатата директива), и

- да е налице дори когато може да доведе до несъстоятелност на акционерното дружество?


4. Разпоредбите на членове 12 и 13 от Директива 2009/101/ЕО5 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. трябва ли да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, съгласно която придобиването на дял от дружественото имущество се унищожава с обратна сила, така че при унищожаване на договор за покупка на акции трябва да се счита, че то има действие ex nunc (вж. Решение на Съда от 15 април 2010 г. по дело C-215/08, "E. Friz GmbH")?


5. Разпоредбите на членове 12, 15, 16,18,19 и 42 от Директива 77/91/ЕИО на Съвета от 31 януари 1977 г., в действащата ? към момента редакция, и на членове 12 и 13 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г., трябва ли да се тълкуват в смисъл, че отговорността е ограничена до стойността на акциите - а в случаите на котирано на борсата дружество, до борсовия курс на акциите - която те имат към момента на предявяване на правото, така че понякога акционерът може да получи сума, която е по-малка от първоначално платената от него цена за тези акции?


_________________________

1 Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 345, стр. 64; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 7, стр. 23), изменена с Директива 2008/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. (ОВ L 76, стр. 37).

2 Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, стр. 38; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 7, стр. 172).

3 Директива 2003/6/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (ОВ L 96, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 5, стр. 210).

4 Втора Директива 77/91/ЕИО на Съвета от 13 декември 1976 година за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите членки за дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 26, 1977 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 8).

5 Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ L 258, стр. 11).


Untitled Page