Решение за одобряване на подновяване на дейността на Societatea de asigurare-reasigurare LIG Insurance SA

Обн. C ОВ. бр.215 от 21 Юли 2012г.

(Публикация в съответствие с член 6 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества)


2012/C 215/09Застрахователно дружество Societatea de asigurare-reasigurare
  LIG Insurance SA със седалище в
  Букурещ, Str. Tudor Vianu nr. 25-27,
  ap. 2, sector 1, Romania,
  J40/21751/19.8.1992, CUI
  2626923/30.12.1992,
  представлявано от г-жа Violeta-
  Mihaela SIMEDRE, в качеството на
  генерален директор.
Дата, влизане в сила и същност на Решение № 341 от 13 юни 2012 г.
решението относно подновяване дейността на
  Societatea de asigurare-reasi gurare
  LIG Insurance SA
Компетентни органи Комисията по застрахователен
  надзор, със седалище Str. Amiral
  Constantin Blescu nr. 18, Sector 1,
  Bucharest, Romania, Данъчен
  регистрационен номер:
  14045240/1.7.2001
Надзорен орган Комисията по застрахователен
  надзор със седалище Str. Amiral
  Constantin Blescu nr. 18, Sector 1,
  Bucharest, Romania, Данъчен
  регистрационен номер: 14045240/
  1.7.2001
Действащо законодателство Закон № 32/2000 за застраховането
  и застрахователния надзор, с
  неговите изменения и допълнения
   


Untitled Page