Дело C-164/12: Преюдициално запитване, отправено от Finanzgerichts Hamburg (Германия) на 3 април 2012 г. - DMC Beteiligungsgesellschaft mbH/Finanzamt Hamburg-Mitte

Обн. C ОВ. бр.217 от 21 Юли 2012г.

2012/C 217/09


Език на производството: немски


Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Hamburg


Страни в главното производство

Жалбоподател: DMC Beteiligungsgesellschaft mbH

Ответник: Finanzamt Hamburg-Mitte


Преюдициални въпроси


1. В съответствие с член 43 ЕО (респ. член 49 ДФЕС) ли е положение, при което националната правна уредба предвижда в случаи на прехвърляне на дялове на неограничено отговорни съдружници в капиталово дружество прехвърленото имущество да се оценява задължително с оглед на стойността му като част от предприятието [частична стойност] (и с това при разкриването на скритите резерви за прехвърлителя възниква печалба при продажбата), доколкото правото на облагане на Федерална република Германия по отношение на печалбата от продажбата на новите дружествени дялове, получени от прехвърлителя срещу прехвърлянето, е изключено към момента на извършване на апортната вноска?


2. При отрицателен отговор на първия въпрос: в съответствие с член 43 ЕО (респ. член 49 ДФЕС) ли е национална правна уредба, когато на прехвърлителя се предоставя правото да поиска безлихвено отсрочено плащане на данъка, възникнал в резултат на разкриването на скритите резерви, при което той може да плати съответстващия на печалбата от продажбата данък на годишни вноски от поне една пета част, доколкото плащането на вноските е обезпечено?


Untitled Page