Дело C-118/12 P: Жалба, подадена на 5 март 2012 г. от Enviro Tech Europe Ltd срещу Решението на Общия съд (първи състав) от 16 декември 2011 г. по дело T-291/04, Enviro Tech Europe Ltd, Enviro Tech International, Inc./Европейска комисия

Обн. C ОВ. бр.227 от 28 Юли 2012г.

2012/C 227/10


Език на производството: английски


Страни

Жалбоподател: Enviro Tech Europe Ltd (представители: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats)


Друга страна в производството: Европейска комисия, Enviro Tech International, Inc.


Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

- да отмени Решението на Общия съд по дело T-291/04 по отношение на неговата претенция за заплащане на обезщетение за вреди и

- да установи, че ответникът е отговорен за претърпените от жалбоподателя вреди, или

- при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд, който да се произнесе по претенциятa му за заплащане на обезщетение за вреди и

- да осъди ответника да плати всички съдебни разноски по тези производства (включително съдебните разноски пред Общия съд).


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят твърди, че при отхвърляне на иска му за заплащане на обезщетение за вреди поради това, че не е доказал наличието на противоправно деяние от страна на Комисията, Общият съд е нарушил правото на Европейския съюз. В частност жалбоподателят поддържа, че Общият съд е допуснал грешка в тълкуването си на Решение на Съда по дело C-425/08 и вследствие на това е допуснал правна грешка, като не е оценил третата част от първото правно основание на жалбоподателя за неправомерност, във връзка с "обичайното разглеждане или употреба" и като е направил извод, че искът за обезщетение за вреди трябва да бъде отхвърлен.


Поради тези причини жалбоподателят иска да се отмени Решението на Общия съд по дело T-291/04 по отношение на неговата претенция за обезщетение за вреди и ответникът да бъде обявен за отговорен за претърпените от жалбоподателя вреди.


Untitled Page