Дело C-153/10: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 1 април 2010 г. - Sony Logistics Europe BV/Staatssecretaris van Financien

Обн. C ОВ. бр.179 от 3 Юли 2010г.

2010/C 179/24


Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Sony Logistics Europe BV

Ответник: Staatssecretaris van Financien

Преюдициални въпроси


1. Следва ли общностното право и по-конкретно член 12, параграфи 2 и 5, член 217, параграф 1 от Митническия кодекс на Общността 1, както и член 11 от Регламента за прилагането му 2, във връзка с член 243 от Митническия кодекс да се тълкуват в смисъл, че в контекста на процедура, свързана със събирането на мита, заинтересована страна може да оспори това събиране, като представи обвързваща митническа информация, издадена за същите стоки в друга държава членка, която към този момент все още е била предмет на правен спор, но която впоследствие е била изменена?


2. При утвърдителен отговор на първия въпрос може ли лицето, което декларира стоки пред митническите органи от свое име и за своя сметка, да се позове в случай като разглеждания по главното производство при подаване на митнически декларации за пускане в свободно обращение на обвързваща митническа информация, чийто притежател не е това лице, а свързано с него дружество, по искане на което то е подало митническите декларации?


3. При отрицателен отговор на втория въпрос създава ли пречки общностното право за това в случай като разглеждания по главното производство заинтересована страна да се позове на национално решение, по силата на което националните органи предвиждат хипотеза на правно очакване относно възможността за позоваване във връзка с тарифното класиране на декларираните стоки на тарифна информация, издадена на трето лице за същите стоки?


_________________________

1 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).

2 Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 7, стр. 3).


Untitled Page