Дело C-154/10 P: Жалба, подадена на 1 април 2010 г. от Nokia Oyj срещу Решение на Общия съд (осми състав), постановено на 20 януари 2010 г. по дело T-460/07 - Nokia Oyj/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Обн. C ОВ. бр.179 от 3 Юли 2010г.

2010/C 179/25


Език на производството: фински


Страни

Жалбоподател: Nokia Oyj (представител: C. Rehaag)

Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), Medion AG


Искания на жалбоподателя

- да се отмени Решение Т-460/07;

- да се осъди СХВП да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска да бъде отменено Решение на Общия съд по дело T-460/07, тъй като в него неправилно постановявало, че между марките LIFE и LIFE BLOG е налице вероятност от объркване и по този начин член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 1 бил приложен неправилно. С това Общият съд нарушил правото на ЕС.

Що се отнася до сходството между марките, несъмнено Общият съд констатирал, че сравнението се отнася до марките LIFE и LIFE BLOG, но след това действал в явно противоречие с тази констатация като обосновал сходството между марките само на частта "LIFE" от единната марка "LIFE BLOG".

В тази връзка Общият съд преценил неправилно типа потребители, за които е предназначена марката, и начина, по който те възприемат марките; така той нарушил признатите от практиката на Съда принципи.


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1, Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


Untitled Page