Дело C-157/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Supremo (Испания) на 2 април 2010 г. - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Administracion General del Estado

Обн. C ОВ. бр.179 от 3 Юли 2010г.

2010/C 179/26


Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Ответник: Administracion General del Estado


Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 63 и 65 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба (приета едностранно или по силата на двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане) която - в рамките на корпоративния данък и сред нормите за избягване на това двойно данъчно облагане - забранява приспадането на размера на дължимия в други държави членки на Европейския съюз данък за получените на тяхна територия приходи, които се облагат с посочения данък, когато макар да се дължат, тези суми не са платени по силата на освобождаване, облекчение или на каквото и да друго данъчно предимство?


Untitled Page