Дело C-177/10: Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o 12 de Sevilla (Испания) на 7 април 2010 г. - Francisco Javier Rosado Santana/Consejeria de Justicia y Administracion Publica de la Junta de Andalucia

Обн. C ОВ. бр.179 от 3 Юли 2010г.

2010/C 179/27


Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция


Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o 12 de Sevilla

Страни в главното производство


Ищец: Francisco Javier Rosado Santana

Ответник: Consejeria de Justicia y Administracion Publica de la Junta de Andalucia

Преюдициални въпроси


1. Трябва ли Директива [99/70/ЕО 1 на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)] да се тълкува в смисъл, че като се има предвид, че Конституционният съд на държава членка на Съюза се е произнесъл в смисъл, че е възможно установяването на различни права за назначените за определен и за неопределен срок държавни служители в тази държава членка да не противоречи на конституцията ?, това задължително предполага, че приложимостта на посочената общностна уредба е изключена в областта на публичната служба на държавата членка.

2. Трябва ли посочената директива да се тълкува в смисъл, че не допуска национална юрисдикция да тълкува принципите на равно третиране и на недопускане на дискриминация по такъв начин, че общо да изключва прилагането им при съпоставянето на положението на назначените за определен и за неопределен срок държавни служители.


3. Трябва ли [клауза 4 от директивата] да се тълкува в смисъл, че не допуска работата за определен срок да не се взема предвид като стаж при настъпване на условието за преминаване на постоянна длъжност и по-конкретно във връзка с възнаграждението, определянето на класа или развитието на кариерата на служителя.


4. Задължава ли посочената клауза националната правна уредба да се тълкува така че при изчисляването на продължителността на работата не се изключва работата по временно правоотношение.


5. Трябва ли посочената клауза да се тълкува в смисъл, че макар условията на обявата за заемане на длъжността да са били публикувани и да не са били обжалвани от заинтересованото лице националният съд е длъжен да разгледа дали не противоречат на общностната правна уредба и трябва ли в такъв случай той да не приложи такива условия или националната разпоредба, на която се основават, доколкото те противоречат на посочената клауза.


_________________________

1 ОВ L 175, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129.


Untitled Page