КОНВЕНЦИЯ за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан - Депозиране на инструмента за одобрение от страна на Европейския съюз

Обн. L ОВ. бр.255 от 21 Септември 2012г.

Европейският съюз подписа въпросната конвенция на 26 юли 2010 г.


Вследствие на решението на Съвета на Европейския съюз от 3 октомври 2011 г. за сключване на Конвенцията, на 18 октомври 2011 г. Европейският съюз депозира инструментите си за одобрение при правителството на Нова Зеландия, което е депозитар за Конвенцията.


Съгласно член 38, параграф 1 от Конвенцията, тя влиза в сила 30 дни след датата на получаване от депозитаря на осмия инструмент за ратификация, присъединяване, приемане и одобрение. Депозитарят е информирал Европейския съюз, че към 25 октомври 2011 г. има депозирани шест такива инструмента.


Untitled Page