Списък на заглавията на зададените от членовете на ЕП въпроси с искане за писмен отговор с посочени номер, оригинален език на въпроса, вносител, политическа група, към която той принадлежи, институция, към която е отправен въпросът, както и дата на внасяне и предмет на въпроса

Обн. C ОВ. бр.285 от 21 Септември 2012г.

2012/C 285 E/01


P-3770/09 (DE) Ulrike Lunacek (Verts/ALE) на Комисията (23 юли 2009 г.)

Относно: Въвеждане на данък върху финансовите операции на европейско равнище

Отговор от Комисията (3 септември 2009 г.)


E-4696/09 (IT) Gianluca Susta (S&D) на Комисията (6 октомври 2009 г.)

Относно: Правила относно данъчния щит в Италия

Отговор от Комисията (9 ноември 2009 г.)


E-5079/09 (IT) Luigi de Magistris (ALDE) на Комисията (21 октомври 2009 г.)

Относно: Несъвместимост на чл. 13a на законова разпоредба 7/2009 ("данъчна амнистия") с Регламент (EО) № 1781/2006 и с Директива 2005/60/EО

Съвместен отговор от Комисията (9 декември 2009 г.)


E-5220/09 (IT) Gianni Pittella (S&D), Leonardo Domenici (S&D) и Gianluca Susta (S&D) на Комисията (26 октомври 2009 г.)

Относно: Съвместимост на италианския "данъчен щит" с директивата относно мерките срещу изпирането на пари

Съвместен отговор от Комисията (9 декември 2009 г.)


E-5259/09 (DE) Markus Pieper (PPE), Hans-Gert Pottering (PPE) и Burkhard Balz (PPE) на Комисията

(26 октомври 2009 г.)

Относно: Държавни помощи за преустройство на летището в Твенте

Отговор от Комисията (25 ноември 2009 г.)


E-5497/09 (IT) Aldo Patriciello (PPE) на Комисията (10 ноември 2009 г.)

Относно: Равни възможности

Отговор от Комисията (21 декември 2009 г.)


E-5619/09 (NL) Philip Claeys (NI) на Комисията (18 ноември 2009 г.)

Относно: Антизападна външна политика на Турция

Отговор от Комисията (22 януари 2010 г.)


P-5877/09 (DE) Andreas Molzer (NI) на Комисията (23 ноември 2009 г.) Относно: "Хипо Алпе Адриа" (Hypo Alpe Adria) - помощи и отговорност Отговор от Комисията (15 декември 2009 г.)


E-6124/09 (EN) Brian Simpson (S&D) на Комисията (8 декември 2009 г.)

Относно: Брутален лов на делфини

Отговор от Комисията (25 февруари 2010 г.)


E-6295/09 (DE) Hans-Peter Martin (NI) на Комисията (15 декември 2009 г.)

Относно: Контрол на ДДС

Отговор от Комисията (9 февруари 2010 г.)


E-0057/10 (ES) Willy Meyer (GUE/NGL) на Комисията (21 януари 2010 г.)

Относно: Изграждане на коксов завод в Мускис (Биская, Испания) Отговор от Комисията (2 март 2010 г.)


E-0058/10 (DE) Martin Ehrenhauser (NI) на Комисията (21 януари 2010 г.)

Относно: Бюро на съветниците по европейска политика (BEPA) Отговор от Комисията (11 март 2010 г.)


E-0200/10 (DE) Michael Cramer (Verts/ALE) на Комисията (2 февруари 2010 г.) Относно: Трансгранична употреба на тежкотоварни камиони ("гигалайнери") Отговор от Комисията (16 март 2010 г.)


E-0396/10 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) на Комисията (16 февруари 2010 г.)

Относно: Основен лихвен процент на Европейската централна банка за сметка на потребителите в условията

на финансова, икономическа и социална криза

Отговор от Комисията (27 април 2010 г.)


E-0673/10 (EN) Sophia in 't Veld (ALDE), Carl Haglund (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Marietje

Schaake (ALDE) и Wolf Klinz (ALDE) на Комисията (26 февруари 2010 г.)

Относно: Различни ставки на ДДС върху книги на хартиен носител, електронни книги и аудио книги

Отговор от Комисията (25 март 2010 г.)


E-0744/10 (FI) Satu Hassi (Verts/ALE) на Съвета (22 февруари 2010 г.)

Относно: Износ на оръжие от Финландия за Израел

Отговор от Съвета (3 май 2010 г.)


P-0801/10 (DE) Thomas Ulmer (PPE) на Комисията (16 февруари 2010 г.)

Относно: Стандартизиране на размера на опаковките на лекарства в Европейския съюз

Отговор от Комисията (23 март 2010 г.)


E-0865/10 (FI) Hannu Takkula (ALDE) на Комисията (22 февруари 2010 г.)

Относно: Мерки срещу насаждането на омраза в Палестина и за насърчаване на обучението в полза на мира

Отговор от Комисията (22 април 2010 г.)


E-0869/10 (ES) Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) на Съвета (22 февруари 2010 г.)

Относно: Защита на риболовните кораби в Индийския океан

Отговор от Съвета (19 април 2010 г.)


E-0917/10 (EN) Fiorello Provera (EFD) и Charles Tannock (ECR) на Комисията (22 февруари 2010 г.)

Относно: Контрол на товарите от и за Иран

Отговор от Комисията (11 май 2010 г.)


E-1572/10 (NL) Peter van Dalen (ECR) на Комисията (17 март 2010 г.)

Относно: Условия за одобряване на "тръбите на Пито" Отговор от Комисията (4 май 2010 г.)


E-1632/10 (PT) Diogo Feio (PPE) на Комисията (18 март 2010 г.)

Относно: Достъп до лекарствени продукти

Отговор от Комисията (5 май 2010 г.)


E-1673/10 (IT) Aldo Patriciello (PPE) на Комисията (19 март 2010 г.)

Относно: Сигнали за тревога относно промишлената политика и Южна Италия

Отговор от Комисията (6 май 2010 г.)


E-1749/10 (EN) Vasilica Viorica Dancila (S&D) на Комисията (22 март 2010 г.)

Относно: Защита на земеделските стопани

Отговор от Комисията (27 април 2010 г.)


E-2394/10 (PL) Zbigniew Ziobro (ECR) на Комисията (20 април 2010 г.)

Относно: Протичане на процедурата за подбор на длъжностни лица за институциите на ЕС (EPSO) Отговор от Комисията (31 май 2010 г.)


P-2396/10 (IT) Alfredo Antoniozzi (PPE) на Комисията (12 април 2010 г.)

Относно: Процедура по сертифициране за финансовата година 2009 - Нередности в процедурата за подбор

на длъжностни лица

Отговор от Комисията (4 май 2010 г.)


E-2650/10 (DE) Martin Ehrenhauser (NI) на Комисията (22 април 2010 г.)

Относно: Потребление на хартия от институциите на ЕС Предварителен отговор от Комисията (4 юни 2010 г.) Допълнителен отговор от Комисията (19 юли 2010 г.)


E-2954/10 (ES) Agustin Diaz de Mera Garcia Consuegra (PPE) на Комисията (3 май 2010 г.)

Относно: Изменение на законодателните инструменти

Отговор от Комисията (14 юни 2010 г.)


E-3042/10 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията (3 май 2010 г.)

Относно: Права на чуждестранните работници в Нидерландия

Отговор от Комисията (7 юни 2010 г.)


E-3096/10 (EL) Ioannis A. Tsoukalas (PPE) на Съвета (6 май 2010 г.)

Относно: Масово изтегляне от пазара на леки автомобили и небрежност от страна на Европейския съюз по отношение на проверката на обвиненията в укриване, отправени срещу производителите

Отговор от Съвета (14 юни 2010 г.)


E-3262/10 (DE) Martin Ehrenhauser (NI) на Комисията (10 май 2010 г.)

Относно: Одити, извършени от външни доставчици на услуги

Отговор от Комисията (16 юли 2010 г.)


E-3718/10 (IT) Sergio Berlato (PPE) до Комисията (27 май 2010 г.) Относно: Увеличаване на случаите на насилие извън стадионите Отговор от Комисията (24 юни 2010 г.)


E-3879/10 (IT) Aldo Patriciello (PPE) до Комисията (3 юни 2010 г.)

Относно: Нефтеният разлив застрашава околната среда

Отговор от Комисията (16 юли 2010 г.)


P-3903/10 (PT) Paulo Rangel (PPE) до Съвета (1 юни 2010 г.)

Относно: Европейски фонд за спешна помощ и МВФ Отговор от Съвета (8 септември 2010 г.)


E-3949/10 (EN) Alan Kelly (S&D) до Комисията (3 юни 2010 г.) Относно: Схема за ранно пенсиониране за земеделски стопани Предварителен отговор от Комисията (1 юли 2010 г.) Допълнителен отговор от Комисията (19 юли 2010 г.)


E-4510/10 (DE) Franz Obermayr (NI) до Комисията (18 юни 2010 г.)

Относно: Джихад в интернет - разпространение на терористична пропаганда

Отговор от Комисията (19 юли 2010 г.)


P-4819/10 (NL) Toine Manders (ALDE) до Комисията (28 юни 2010 г.)

Относно: Доминираща позиция на ФИФА по време на световното първенство в Южна Африка

Отговор от Комисията (16 юли 2010 г.)


E-5592/10 (DE) Knut Fleckenstein (S&D) до Комисията (19 юли 2010 г.)

Относно: Искане на разрешение за освобождаване (член 19, Директива 2003/96/EО на Съвета) -

освобождаване от данъчно облагане на доставките на електроенергия от сушата за кораби

Отговор от Комисията (31 август 2010 г.)


E-6240/10 (DE) Heide Ruhle (Verts/ALE) до Комисията (29 юли 2010 г.) Относно: Данъчно приспадане на даренията от други държави-членки Отговор от Комисията (3 септември 2010 г.)


E-6620/10 (DE) Daniel Caspary (PPE) до Комисията (19 август 2010 г.)

Относно: Възможно нарушаване на правилата за конкуренция във връзка с укрепването на мрежа DSL Отговор от Комисията (3 септември 2010 г.)


E-6678/10 (EL) Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) до Комисията (19 август 2010 г.) Относно: Ракът на гърдата - погрешни диагнози и прекомерно лечение в Европа Отговор от Комисията (22 септември 2010 г.)


E-6866/10 (DE) Martin Ehrenhauser (NI) до Комисията (1 септември 2010 г.)

Относно: Скенери на ретината

Отговор от Комисията (13 октомври 2010 г.)


E-6876/10 (DE) Angelika Niebler (PPE) до Комисията (3 септември 2010 г.) Относно: Одиторска проверка относно помощ, предоставена от "Интеррег" Отговор от Комисията (7 октомври 2010 г.)


E-9682/10 (DE) Andreas Molzer (NI) до Комисията (26 ноември 2010 г.)

Относно: Корупция при помощта за развитие

Отговор от Комисията (7 януари 2011 г.)


E-010159/10 (DE) Martin Ehrenhauser (NI) до Комисията (6 декември 2010 г.)

Относно: Предложение за директива относно борбата с новите методи на киберпрестъпността

Отговор от Комисията (22 декември 2010 г.)


E-010353/10 (EN) Eija-Riitta Korhola (PPE) до Комисията (14 декември 2010 г.)

Относно: Нарушения на въздушното движение от вулканичния прах

Отговор от Комисията (26 януари 2011 г.)


P-010593/10 (FR) Corinne Lepage (ALDE) до Комисията (8 февруари 2011 г.)

Относно: Сътрудничество с норвежките власти в случай на инциденти, свързани с офшорни петролни платформи

Отговор от Комисията (1 март 2011 г.)


E-010823/10 (EN) John Stuart Agnew (EFD) до Комисията (20 декември 2010 г.)

Относно: Гълфстрийм и енергийната политика

Отговор от Комисията (17 февруари 2011 г.)


E-010865/10 (DA) Morten Messerschmidt (EFD) до Комисията (4 януари 2011 г.)

Относно: Борба с някои форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право

Отговор от Комисията (21 януари 2011 г.)


E-000022/11 (IT) Mario Borghezio (EFD) до Комисията (20 януари 2011 г.)

Относно: Председателство на ЕОБХ/ILSI (Международен институт по природни науки) - преразглеждане на данните на ЕОБХ относно ГМО

Отговор от Комисията (23 февруари 2011 г.)


E-000344/11 (EN) Daniel Hannan (ECR) до Комисията (31 януари 2011 г.)

Относно: Съвместимост на фондовете за извънредни положения с Европейските договори

Отговор от Комисията (14 март 2011 г.)


E-000435/11 (ES) Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията (31 януари 2011 г.)

Относно: Необратими екологични щети за естествената околна среда на река Кастрил (провинция Гранада)

вследствие на незаконни работи за отклоняване на водни ресурси

Отговор от Комисията (21 март 2011 г.)


E-000464/11 (EL) Ioannis A. Tsoukalas (PPE) и Georgios Koumoutsakos (PPE) до Комисията

(4 февруари 2011 г.)

Относно: Развитие на операцията "Аталанта" за борба с пиратството

Отговор от Комисията (10 май 2011 г.)


E-000757/11 (FI) Hannu Takkula (ALDE) до Комисията (4 февруари 2011 г.)

Относно: Стимулиране на свободен визов режим между държавите на ЕС и Австралия

Отговор от Комисията (8 март 2011 г.)


E-001116/11 (PL) Marek Jozef Grobarczyk (ECR) до Комисията (17 февруари 2011 г.)

Относно: Забрана за улов на треска - Регламент (ЕО) № 804/2007 на Комисията и достъп до данни на

Комисията

Отговор от Комисията (6 май 2011 г.)


E-001277/11 (FR) Charles Goerens (ALDE), Georges Bach (PPE), Claude Turmes (Verts/ALE), Astrid Lulling

(PPE), Robert Goebbels (S&D), Frank Engel (PPE) и Corinne Lepage (ALDE) до Комисията

(14 февруари 2011 г.)

Относно: Прекъсване на финансова подкрепа за проекти за научни изследвания за разработване на лекарствени продукти за деца

Отговор от Комисията (29 март 2011 г.)


E-001439/11 (EN) William (граф на) Dartmouth (EFD) до Комисията (17 февруари 2011 г.)

Относно: Плановете за регулация във финансовия сектор

Отговор от Комисията (26 април 2011 г.)


E-001763/11 (LT) Juozas Imbrasas (EFD) до Комисията (3 март 2011 г.)

Относно: Тестове за техническата изправност за моторни превозни средства и техните ремаркета, внесени от държави-членки

Отговор от Комисията (15 април 2011 г.)


E-002403/11 (EN) Filip Kaczmarek (PPE) до Комисията (14 март 2011 г.)

Относно: Опазване на горите чрез плана за действие FLEGT Отговор от Комисията (2 май 2011 г.)


E-002513/11 (ES) Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията (18 март 2011 г.)

Относно: Арестуване на Йован Дивяк

Отговор от Комисията (3 май 2011 г.)


E-002908/11 (RO) Rares-Lucian Niculescu (PPE) до Комисията (25 март 2011 г.)

Относно: Кутии за храна от рециклиран картон

Съвместен отговор от Комисията (20 април 2011 г.)


E-002939/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията (29 март 2011 г.) Относно: Опаковки от рециклиран картон - риск за здравето на потребителя Съвместен отговор от Комисията (20 април 2011 г.)


E-003143/11 (EL) Georgios Papastamkos (PPE) до Комисията (5 април 2011 г.)

Относно: Обезпечения за заеми в полза на селскостопански кооперации и частни предприятия

Предварителен отговор от Комисията (12 май 2011 г.) Допълнителен отговор от Комисията (12 април 2012 г.)


E-003703/11 (CS) Jan Brezina (PPE) и Zuzana Roithova (PPE) до Комисията (14 април 2011 г.)

Относно: Нови такси на агенция ECHA Отговор от Комисията (1 юни 2011 г.)


E-003704/11 (EL) Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) до Комисията (14 април 2011 г.)

Относно: Защита за национални предприятия от придобиването им от дружества от други държави на ЕС, както и от концерни, респективно държавни институции от трети страни

Отговор от Комисията (23 май 2011 г.)


E-003795/11 (IT) Mara Bizzotto (EFD) до Комисията (15 април 2011 г.)

Относно: Тунис и приемането на бежанци от Либия

Отговор от Комисията (1 юни 2011 г.)


E-005264/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (30 май 2011 г.)

Относно: Национален стратегически рамков план (НСРП) - финансови помощи от страна на португалската държава за микро, малки, средни и големи предприятия

Отговор от Комисията (25 юли 2011 г.)


E-005304/11 (EN) Daciana Octavia Sarbu (S&D) до Комисията (31 май 2011 г.)

Относно: Популацията от диви коне по делтата на река Дунав

Отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


P-005356/11 (BG) Илиана Малинова Йотова (S&D) до Комисията (31 май 2011 г.)

Относно: Проблеми на българските рибари с равния достъп до водите на ЕС Отговор от Комисията (11 юли 2011 г.)


E-005556/11 (IT) Cristiana Muscardini (PPE) до Комисията (15 юни 2011 г.)

Относно: "Трениталия" и "Дойче бан" Отговор от Комисията (13 юли 2011 г.)


P-005560/11 (ES) Esther Herranz Garcia (PPE) до Комисията (6 юни 2011 г.)

Относно: Краставици, заразени с бактерията Escherichia coli

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005592/11 (ES) Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията (14 юни 2011 г.)

Относно: Спиране на вноса от страна на Германия на плодове и зеленчуци от Андалусия

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005621/11 (EN) Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL), Kartika Tamara Liotard (GUE/ NGL) и Bairbre de Brun (GUE/NGL) до Комисията (14 юни 2011 г.)

Относно: Заразяване на храни с E.coli бактерия

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005631/11 (IT) Sergio Berlato (PPE) до Комисията (14 юни 2011 г.)

Относно: Хранително отравяне, причинено от консумация на заразени краставици

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


P-005670/11 (EL) Spyros Danellis (S&D) до Комисията (9 юни 2011 г.)

Относно: Неотдавнашната продоволствена криза повдига критични въпроси за Европейския съюз

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005680/11 (PT) Diogo Feio (PPE) до Комисията (14 юни 2011 г.)

Относно: Смъртни случаи, за които се предполага, че са причинени от бактериално замърсяване на краставици

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005693/11 (EL) Kyriakos Mavronikolas (S&D) до Комисията (14 юни 2011 г.)

Относно: E. Coli бактерия, открита в краставици

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005705/11 (IT) Lorenzo Fontana (EFD) до Комисията (14 юни 2011 г.)

Относно: Случая с бактерията Ешерихия коли

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005714/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (15 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005715/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (16 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005716/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (16 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005717/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (15 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005718/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (16 юни 2011 г.)

Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола

Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005719/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (16 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005720/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (15 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005721/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (15 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005722/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (15 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005723/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (15 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005724/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (15 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005725/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (16 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005726/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (16 юни 2011 г.) Относно: Конкретни мерки в рамките на борбата срещу стереотипите, основани на пола Съвместен отговор от Комисията (25 август 2011 г.)


E-005727/11 (PL) Boguslaw Sonik (PPE) до Комисията (15 юни 2011 г.)

Относно: Зеленчуци, заразени от щама на ентерохеморагична Ешерихия коли (ECEH) Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005732/11 (DA) Anna Rosbach (EFD) до Комисията (15 юни 2011 г.)

Относно: Рециклиране на пластмасата

Съвместен отговор от Комисията (10 август 2011 г.)


E-005742/11 (EN) Glenis Willmott (S&D) до Комисията (14 юни 2011 г.)

Относно: Ешерихия коли

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005753/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (16 юни 2011 г.)

Относно: Позиция на Европейския съюз относно заразяването чрез консумиране на селскостопански продукти, внесени в една държава-членка от друга държава-членка, и възможно приемане на мерки на европейско равнище

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005762/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (14 юни 2011 г.)

Относно: Ешерихия коли - бактерия убиец

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005763/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (14 юни 2011 г.)

Относно: Преработка на пластмаса в гориво

Съвместен отговор от Комисията (10 август 2011 г.)


P-005779/11 (DA) Christel Schaldemose (S&D) до Комисията (14 юни 2011 г.)

Относно: Заразяване с бактерията EHEC отвъд границите на ЕС Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


P-005784/11 (PT) Joao Ferreira (GUE/NGL) до Комисията (14 юни 2011 г.) Относно: Огнище на бактериална инфекция (ешерихия коли) от заразени храни Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005785/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) и Слави Бинев (NI) до Комисията (15 юни 2011 г.)

Относно: Контрол за безопасност на храните (бактерии Escherichia coli) Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005812/11 (IT) Elisabetta Gardini (PPE) до Комисията (15 юни 2011 г.)

Относно: Тревога в Европа поради Escherichia coli

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005848/11 (ES) Gabriel Mato Adrover (PPE) до Комисията (16 юни 2011 г.)

Относно: Кризата с краставиците

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005849/11 (ES) Gabriel Mato Adrover (PPE) до Комисията (16 юни 2011 г.)

Относно: Кризата с краставиците

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005850/11 (ES) Gabriel Mato Adrover (PPE) до Комисията (16 юни 2011 г.)

Относно: Кризата с краставиците

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005851/11 (ES) Gabriel Mato Adrover (PPE) до Комисията (16 юни 2011 г.)

Относно: Кризата с краставиците

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005852/11 (ES) Gabriel Mato Adrover (PPE) до Комисията (16 юни 2011 г.)

Относно: Кризата с краставиците

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005853/11 (ES) Gabriel Mato Adrover (PPE) до Комисията (16 юни 2011 г.)

Относно: Кризата с краставиците

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005854/11 (ES) Gabriel Mato Adrover (PPE) до Комисията (16 юни 2011 г.)

Относно: Кризата с краставиците

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005867/11 (ES) Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията (16 юни 2011 г.) Относно: Последици от кризата с краставиците за каталонските производители Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


P-005889/11 (NL) Marianne Thyssen (PPE) до Комисията (16 юни 2011 г.)

Относно: Бактерията EHEC

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005928/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (20 юни 2011 г.)

Относно: Ешерихия коли

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005955/11 (IT) Aldo Patriciello (PPE) до Комисията (20 юни 2011 г.) Относно: Как да се справим в неотдавнашната инфекция, предавана чрез храни Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)
E-005965/11 (IT) Sergio Berlato (PPE) до Комисията (20 юни 2011 г.)

Относно: Забрана от страна Русия за внос на зеленчуци от целия Европейски съюз

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


P-005966/11 (IT) Rosario Crocetta (S&D) до Комисията (16 юни 2011 г.)

Относно: Паника, свързана с Ешерихия коли - необходимост от действия на равнище ЕС Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005968/11 (ES) Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията (20 юни 2011 г.)

Относно: Секторът за производство на плодове и зеленчуци в Лейда иска упражняване на натиск върху

Русия, за да не забранява местните плодове

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005970/11 (ES) Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията (20 юни 2011 г.)

Относно: Испански краставици и криза с храните в Германия

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005979/11 (EL) Spyros Danellis (S&D) до Комисията (20 юни 2011 г.)

Относно: Последици от кризата с храните

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-005989/11 (IT) Cristiana Muscardini (PPE) до Комисията (20 юни 2011 г.)

Относно: Бактерия убиец

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-006063/11 (EL) Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията (1 юли 2011 г.)

Относно: Дерогации от регламента за риболова в Средиземно море относно от дънния трал в Гърция

Отговор от Комисията (14 септември 2011 г.)


E-006064/11 (EN) Rares-Lucian Niculescu (PPE) до Комисията (24 юни 2011 г.) Относно: Оценка на сегашната европейска система за безопасност на храните Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-006070/11 (IT) Barbara Matera (PPE) до Комисията (24 юни 2011 г.)

Относно: Криза в сектора на плодовете и зеленчуците поради бактерията Ешерихия коли

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-006104/11 (DE) Angelika Werthmann (NI) до Комисията (27 юни 2011 г.)

Относно: Ешерихия коли (EHEC)

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-006115/11 (FR) Agnes Le Brun (PPE) до Комисията (24 юни 2011 г.) Относно: Последици от инфекциите, причинени от бактерията Ешерихия коли Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-006129/11 (EL) Georgios Stavrakakis (S&D) до Комисията (4 юли 2011 г.)

Относно: Политика на сближаване и взаимодействие между структурните фондове и Кохезионния фонд

Отговор от Комисията (9 септември 2011 г.)


E-006155/11 (PL) Elzbieta Katarzyna Lukacijewska (PPE) до Комисията (27 юни 2011 г.) Относно: Помощ за зеленчукопроизводители след заразяване с бактерията Ешерихия коли Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


E-006250/11 (DE) Franz Obermayr (NI) до Комисията (1 юли 2011 г.)

Относно: Намаляване на емисиите на CO - комисия по околна среда към Европейския парламент

Отговор от Комисията (16 август 2011 г.)


E-006355/11 (EL) Georgios Koumoutsakos (PPE) до Комисията (30 юни 2011 г.)

Относно: Случаи на хранително отравяне с бактерията Ешерихия коли

Съвместен отговор от Комисията (29 юли 2011 г.)


P-006461/11 (IT) Cristiana Muscardini (PPE) до Комисията (4 юли 2011 г.)

Относно: Финансова криза и европейски спасителни планове

Отговор от Комисията (27 септември 2011 г.)


E-006733/11 (DE) Angelika Werthmann (NI) до Комисията (13 юли 2011 г.)

Относно: Предложение на Комисията COM(2011)0169 относно Директивата за енергийното данъчно облагане - разходи за селскостопанските производители

Отговор от Комисията (9 септември 2011 г.)


E-007008/11 (DE) Herbert Reul (PPE) до Комисията (15 юли 2011 г.)

Относно: Възможна забрана на найлоновите торбички в ЕС Отговор от Комисията (9 септември 2011 г.)


E-007210/11 (DE) Jurgen Creutzmann (ALDE) и Thomas Ulmer (PPE) до Комисията (21 юли 2011 г.) Относно: Спад в донорството на роговици след транспониране на директивите относно тъканите и клетките Отговор от Комисията (2 септември 2011 г.)


E-007222/11 (PT) Nuno Melo (PPE) до Комисията (22 юли 2011 г.)

Относно: Надценено евро

Отговор от Комисията (2 септември 2011 г.)


E-007614/11 (DE) Paul Rubig (PPE) до Комисията (5 август 2011 г.)

Относно: Финансова помощ на Европейския съюз за ATTAC, Грийнпийс и CEO Отговор от Комисията (9 септември 2011 г.)


E-007618/11 (FR) Gaston Franco (PPE) до Комисията (2 август 2011 г.)

Относно: Прилагане на Директива 2006/88/ЕО и разрешаване на отглеждането на риба за възстановяване на рибните запаси на водосборните басейни

Отговор от Комисията (19 септември 2011 г.)


E-007642/11 (SV) Lena Ek (ALDE) и Olle Schmidt (ALDE) до Комисията (2 август 2011 г.)

Относно: Реалистични мерки за намаляване на серните емисии в районите на SECA Отговор от Комисията (14 септември 2011 г.)


E-007769/11 (DE) Franz Obermayr (NI) до Комисията (26 август 2011 г.)

Относно: Достъп до автоматично разпознаване на лица и други приложения, предлагани от Фейсбук, посредством използването на INDECT в реални експлоатационни условия

Отговор от Комисията (18 октомври 2011 г.)


E-007773/11 (IT) Mara Bizzotto (EFD) до Комисията (26 август 2011 г.)

Относно: Критика от страна на парламента на Обединеното кралство по отношение на мерките, предприети

от турското правителство за борба с незаконната имиграция

Отговор от Комисията (6 октомври 2011 г.)


E-007793/11 (EN) Marian Harkin (ALDE) до Комисията (29 август 2011 г.)

Относно: Прехвърляне на стойност извън ирландската държава

Съвместен отговор от Комисията (18 октомври 2011 г.)


E-007794/11 (EN) Marian Harkin (ALDE) до Комисията (29 август 2011 г.)

Относно: Нарушаване на правата на работниците

Съвместен отговор от Комисията (18 октомври 2011 г.)


E-007795/11 (EN) Marian Harkin (ALDE) до Комисията (29 август 2011 г.) Относно: Намеса от страна на ирландския регулатор на финансови услуги Съвместен отговор от Комисията (18 октомври 2011 г.)


E-007796/11 (EN) Marian Harkin (ALDE) до Комисията (29 август 2011 г.)

Относно: Отговорност на ЕЦБ и МВФ

Съвместен отговор от Комисията (18 октомври 2011 г.)


E-007797/11 (EN) Marian Harkin (ALDE) до Комисията (26 август 2011 г.)

Относно: Гаранции за предприятията в Ирландия

Съвместен отговор от Комисията (18 октомври 2011 г.)


E-007798/11 (EN) Marian Harkin (ALDE) до Комисията (26 август 2011 г.)

Относно: Анализ на придобиването на "Куин Груп" от страна на "Англо-Айриш Банк" Съвместен отговор от Комисията (18 октомври 2011 г.)


E-007992/11 (EL) Maria Eleni Koppa (S&D) до Комисията (9 септември 2011 г.) Относно: ЗП/ВП - Изказвания на Ердоган и Давитоглу по Кипърския въпрос Съвместен отговор от Комисията (3 май 2012 г.)


E-008211/11 (ES) Francisco Sosa Wagner (NI) до Комисията (15 септември 2011 г.)

Относно: Вреди за околната среда в природния парк "Сиера де Гасорла, Сегура и Лас Вилас" (Зона от значение

за общността, код ES0000035), Хаен, (Испания) Предварителен отговор от Комисията (25 ноември 2011 г.) Допълнителен отговор от Комисията (28 юни 2012 г.)


E-008405/11 (EL) Marietta Giannakou (PPE) до Комисията (20 септември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Заплахи на министъра на външните работи на Турция за военна акция срещу Кипър

Съвместен отговор от Комисията (3 май 2012 г.)


E-008556/11 (NL) Johannes Cornelis van Baalen (ALDE) до Комисията (27 септември 2011 г.)

Относно: Изявления на турския заместник министър-председател Безир Аталай

Съвместен отговор от Комисията (3 май 2012 г.)


E-008583/11 (IT) Lorenzo Fontana (EFD) до Комисията (28 септември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - изявления на турското правителство във връзка с възможно прекъсване на отношенията

с ЕС

Съвместен отговор от Комисията (3 май 2012 г.)


P-008631/11 (EL) Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията (27 септември 2011 г.) Относно: Заместник-председател/Върховен представител - заплахи от страна на Турция Съвместен отговор от Комисията (3 май 2012 г.)


E-008751/11 (EN) Alexander Alvaro (ALDE) до Съвета (23 ноември 2011 г.)

Относно: Достъп на САЩ до банковите данни в ЕС Отговор от Съвета (18 януари 2012 г.)


E-008825/11 (DE) Andreas Molzer (NI) до Комисията (6 октомври 2011 г.)

Относно: Биометрична карта за разрешение за пребиваване

Отговор от Комисията (29 ноември 2011 г.)


E-008859/11 (ES) Francisco Sosa Wagner (NI) до Комисията (6 октомври 2011 г.)

Относно: Крах на принципа за единно управление на речните басейни Предварителен отговор от Комисията (11 ноември 2011 г.) Допълнителен отговор от Комисията (27 юни 2012 г.)


E-008910/11 (IT) Matteo Salvini (EFD) до Комисията (11 октомври 2011 г.)

Относно: Правила относно любителския риболов

Отговор от Комисията (10 ноември 2011 г.)


E-009093/11 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията (12 октомври 2011 г.)

Относно: Производство на захар и снабдяване със захар

Отговор от Комисията (18 ноември 2011 г.)


E-009113/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (14 октомври 2011 г.) Относно: Влизане и пребиваване на студенти от трети държави на територията на ЕС Отговор от Комисията (23 ноември 2011 г.)


E-009133/11 (EN) Marita Ulvskog (S&D), Olle Ludvigsson (S&D), Asa Westlund (S&D), Goran Farm (S&D)

и Anna Hedh (S&D) до Комисията (13 октомври 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Две шведски журналистки задържани в Етиопия от три месеца

Отговор от Комисията (3 май 2012 г.)


E-009232/11 (DA) Morten Messerschmidt (EFD) до Комисията (17 октомври 2011 г.) Относно: Настоящо изпълнение на рамкови споразумения посредством директиви Предварителен отговор от Комисията (24 ноември 2011 г.)

Допълнителен отговор от Комисията (17 януари 2012 г.)


E-009432/11 (DE) Ismail Ertug (S&D) до Комисията (20 октомври 2011 г.)

Относно: Въвеждане на пътна такса за леки автомобили в Германия

Отговор от Комисията (13 декември 2011 г.)


E-009445/11 (IT) Patrizia Toia (S&D) до Комисията (20 октомври 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Положението на религиозните малцинства в Близкия Изток, по-специално на коптите

в Египет

Съвместен отговор от Комисията (16 декември 2011 г.)


E-009446/11 (IT) Mario Mauro (PPE) до Комисията (20 октомври 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Египет: 24 убити и над 200 ранени, кървав край на протеста на коптите

Съвместен отговор от Комисията (16 декември 2011 г.)


E-009465/11 (IT) Lorenzo Fontana (EFD) до Комисията (20 октомври 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Напрежение на религиозна основа в Египет и потенциален риск за демографската стабилност на страната

Съвместен отговор от Комисията (16 декември 2011 г.)


E-009477/11 (PT) Nuno Melo (PPE) до Комисията (20 октомври 2011 г.) Относно: Германци желаят да бъде въведена отново германската марка Отговор от Комисията (30 ноември 2011 г.)


E-009478/11 (ES) Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията (20 октомври 2011 г.)

Относно: Замърсяване на въздуха в Сабадел

Отговор от Комисията (28 ноември 2011 г.)


E-009513/11 (EN) Syed Kamall (ECR) до Комисията (21 октомври 2011 г.)

Относно: Търговия с минерали от Демократична република Конго

Отговор от Комисията (21 май 2012 г.)


E-009633/11 (EN) Fiorello Provera (EFD) до Комисията (25 октомври 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Нападения срещу коптски християни в Кайро

Съвместен отговор от Комисията (16 декември 2011 г.)


E-009645/11 (EL) Kriton Arsenis (S&D) до Комисията (25 октомври 2011 г.) Относно: Забрана на вещества (парабени), опасни за общественото здраве Отговор от Комисията (19 януари 2012 г.)


E-009901/11 (EN) Proinsias De Rossa (S&D) до Комисията (7 ноември 2011 г.)

Относно: Спешни мерки за подкрепа

Отговор от Комисията (12 декември 2011 г.)


E-009941/11 (DA) Jens Rohde (ALDE) до Комисията (9 ноември 2011 г.)

Относно: Данъчно облагане на автомобилите

Отговор от Комисията (19 декември 2011 г.)


E-010015/11 (FI) Hannu Takkula (ALDE) до Комисията (9 ноември 2011 г.)

Относно: Право на членовете на Европейския парламент на служебен или дипломатически паспорт

Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


E-010092/11 (EN) Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) до Комисията (7 ноември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Начин на функциониране на структурите за управление на кризи и доклад за дейността

на ЕСВД

Отговор от Комисията (22 май 2012 г.)


E-010093/11 (DE) Bernd Lange (S&D) до Комисията (9 ноември 2011 г.)

Относно: Епидемията от Ешерихия коли през 2011 г. Отговор от Комисията (12 декември 2011 г.)


E-010245/11 (ES) Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Съвета (15 ноември 2011 г.)

Относно: Равнището на безработица в Испания понастоящем е 21,52 %, или 4 978 300 безработни лица

Отговор от Съвета (18 януари 2012 г.)


E-010338/11 (ES) Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията (23 ноември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Неприемливи действия на Израел и САЩ след приемането с голямо мнозинство на

Палестина в ЮНЕСКО

Отговор от Комисията (8 май 2012 г.)


E-010442/11 (FR) Robert Goebbels (S&D) до Комисията (10 ноември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - консултантска дейност на Тони Блеър

Отговор от Комисията (19 юни 2012 г.)


E-010511/11 (PT) Joao Ferreira (GUE/NGL) до Комисията (17 ноември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Нападения от страна на израелските въоръжени сили в международни води и задържане

на ирландски граждани

Отговор от Комисията (10 май 2012 г.)


E-010566/11 (IT) Sergio Berlato (PPE) до Комисията (17 ноември 2011 г.)

Относно: 118 млади еритрейски бежанци, принудени с мъчения да подпишат документ за доброволно репатриране

Съвместен отговор от Комисията (29 февруари 2012 г.)


E-010586/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (17 ноември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Отговор на Съединените щати на иранската ядрената програма

Отговор от Комисията (10 май 2012 г.)


E-010589/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (21 ноември 2011 г.) Относно: ЗП/ВП - Принудително репатриране на руандски бежанци Отговор от Комисията (10 май 2012 г.)


E-010595/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (17 ноември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Напрежение в Северно Косово

Съвместен отговор от Комисията (8 май 2012 г.)


E-010596/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (17 ноември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Резултати от диалога между Сърбия и Косово

Съвместен отговор от Комисията (8 май 2012 г.)


E-010597/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (17 ноември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Специален статут за Северно Косово

Отговор от Комисията (23 май 2012 г.)


E-010720/11 (FR) Brice Hortefeux (PPE) до Комисията (21 ноември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Последни развития по отношение на насилието преди изборите в Демократична република Конго

Отговор от Комисията (7 май 2012 г.)


E-010970/11 (DE) Herbert Reul (PPE) до Комисията (24 ноември 2011 г.)

Относно: Въздействие на лятното часово време върху здравето

Съвместен отговор от Комисията (5 януари 2012 г.)


E-011055/11 (PL) Konrad Szymanski (ECR) до Комисията (28 ноември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен представител (ЗП/ВП) - Налагане на смъртно наказание в

Пакистан и Иран за нарушения на законите срещу богохулството

Отговор от Комисията (10 май 2012 г.)


E-011132/11 (EN) Charles Tannock (ECR) до Комисията (29 ноември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен представител (ЗП/ВП) - Аргументи, подкрепящи откриването на представителство на ЕС в Панама

Отговор от Комисията (11 май 2012 г.)


E-011210/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (6 декември 2011 г.)

Относно: Заустване на отпадъчни води в Лама Сан Джорджо

Отговор от Комисията (8 юни 2012 г.)


E-011230/11 (EN) Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията (1 декември 2011 г.) Относно: Модели и прогнозни инвестиции за изграждане на нови енергийни мощности Отговор от Комисията (19 януари 2012 г.)


E-011233/11 (EN) Fiorello Provera (EFD) до Комисията (1 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен представител - Реакция на ЕС във връзка с доклада на

Международната агенция за атомна енергия относно Ислямска република Иран

Отговор от Комисията (8 май 2012 г.)


E-011380/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (28 ноември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза - Дипломацията на ЕС Отговор от Комисията (14 май 2012 г.)


E-011433/11 (EN) Fiorello Provera (EFD) до Комисията (5 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен представител - Лишаването от свобода на тибетски монаси

Отговор от Комисията (8 май 2012 г.)


E-011489/11 (DE) Andreas Molzer (NI) до Комисията (7 декември 2011 г.)

Относно: Египет - нарушения на правата на човека след въвеждането на военния режим

Съвместен отговор от Комисията (19 март 2012 г.)


E-011495/11 (EN) Charles Tannock (ECR) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Предложение за закон относно разчистването на гори за използването им за земеделски земи в

Бразилия

Отговор от Комисията (25 май 2012 г.)


E-011553/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Замърсено с радиация говеждо месо от Япония

Съвместен отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011568/11 (PT) Joao Ferreira (GUE/NGL) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Права на португалските рибари във Франция Предварителен отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.) Допълнителен отговор от Комисията (10 май 2012 г.)


E-011600/11 (EN) David Casa (PPE) до Комисията (8 декември 2011 г.) Относно: Финансова помощ за здравеопазване в развиващите се страни Отговор от Комисията (25 януари 2012 г.)


E-011601/11 (EN) David Casa (PPE) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Нова директива за енергийна ефективност

Отговор от Комисията (30 януари 2012 г.)


E-011602/11 (EN) David Casa (PPE) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Еврооблигации

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011603/11 (EN) David Casa (PPE) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Размирици в Египет по време на изборите

Съвместен отговор от Комисията (19 март 2012 г.)


E-011604/11 (FR) Robert Rochefort (ALDE) до Комисията (8 декември 2011 г.) Относно: Рискове, свързани с използването на енергоспестяващи електрически крушки Отговор от Комисията (24 януари 2012 г.)


E-011605/11 (IT) Giancarlo Scotta (EFD) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Платформа за устойчиво развитие на селското стопанство

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011606/11 (IT) Mario Borghezio (EFD) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Депо за отпадъци "Куадро Алто" и обект на ЮНЕСКО Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011608/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Подкрепата за МСП във връзка с политиката на сближаване (2014-2020 г.) Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011609/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Прехвърляне на бюджетни кредити от Кохезионния фонд към Механизма за свързване на Европа

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011610/11 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Минималните доходи

Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


E-011611/11 (PT) Nuno Melo (PPE) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Спад с 85 % в добива на семена от пиния в Португалия, причинен от северноамерикански насекоми

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011612/11 (EN) Elizabeth Lynne (ALDE) до Комисията (8 декември 2011 г.) Относно: Трафик на деца за работа в производството на какао в Западна Африка Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011613/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Авиационни емисии

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011614/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Проблеми при онлайн хазарта

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011615/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Фармацевтични научни изследвания и проблемът с антибиотиците

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011616/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Икономически растеж и социални предприятия

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011617/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Защитени територии в Европейския съюз

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011618/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Отправено искане от Унгария за превантивна финансова помощ

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-011619/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Наплив от емигранти в южните страни на ЕС Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011620/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Предложение на Комисията да ограничи увеличаването на заплатите за служителите в ЕС Отговор от Комисията (30 януари 2012 г.)


E-011621/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Признаване на професионалните квалификации

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011622/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: По-строги правила за агенциите за кредитен рейтинг

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011624/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Въпроса за еврооблигациите

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011625/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Корупционни скандали в Хърватия

Отговор от Комисията (9 март 2012 г.)


E-011626/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Промени в европейското законодателство за събиране на семействата

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-011627/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.) Относно: Борбата с бедността като движеща сила за интеграция и възстановяване на растежа Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011628/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Справяне със застаряването чрез иновации

Отговор от Комисията (18 януари 2012 г.)


E-011629/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Увеличаване на последователите в крайно дясното пространство

Отговор от Комисията (12 януари 2012 г.)


E-011630/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Висшето образование в Европейския съюз

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011631/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Европейска мрежа ENLETS Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011632/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Директивата за запазване на данни

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011633/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Стачка на служители в институциите на ЕС Отговор от Комисията (16 януари 2012 г.)


E-011635/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Скенери за проверка на хора

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011636/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Промяна на Договора от Лисабон

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011637/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Унгарския комисар за защита на личните данни

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-011638/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Проблем с децата по отношение на политиката в областта на убежището и миграцията

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011640/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Равенство на половете в ЕС

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-011641/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: НПО и структурните фондове след 2013 г. Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-011642/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Права на жертвите на престъпления

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011643/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Рекламна кампания срещу дискриминацията

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011644/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Консултативните органи на Комисията

Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


E-011645/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.) Относно: Несъгласие относно предложението за директива за отпуска по майчинство Отговор от Комисията (23 януари 2012 г.)


E-011646/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Високата степен на безработица в ЕС Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


E-011647/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Ограничения върху късите продажби

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-011648/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.) Относно: Намаляване на емисиите от въглищни електроцентрали, които използват биомаса Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011649/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Пакет за енергийната инфраструктура

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011650/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.) Относно: Въздействие на кризата върху сектора на възобновяемите енергийни източници Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011651/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Политически съюз в Европа

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-011658/11 (FR) Robert Rochefort (ALDE) и Sylvie Goulard (ALDE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Изисквания към етикетирането и системите за сортиране на отпадъците в Европа

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011665/11 (EL) Nikolaos Salavrakos (EFD) до Съвета (14 декември 2011 г.)

Относно: Фалшифицирана карта на Република Кипър

Отговор от Съвета (1 февруари 2012 г.)


E-011666/11 (DA) Christel Schaldemose (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Боите за коса

Отговор от Комисията (18 януари 2012 г.)


E-011667/11 (EN) Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) и Judith Sargentini (Verts/ALE) до Комисията

(9 декември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Мандат на ЕС за възможни преговори с либийските власти относно рамково споразумение

Отговор от Комисията (25 април 2012 г.)


E-011668/11 (FR) Robert Rochefort (ALDE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Достъп до банкомати и апарати за продаване на билети за транспортни средства

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011669/11 (FR) Robert Rochefort (ALDE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Участие на възрастни хора в доброволчеството

Отговор от Комисията (30 януари 2012 г.)


E-011671/11 (IT) Mara Bizzotto (EFD) до Съвета (9 декември 2011 г.)

Относно: План на правителството на Германия да се върне към германската марка и да отпечата нови парични знаци

Отговор от Съвета (1 февруари 2012 г.)


E-011673/11 (CS) Olga Sehnalova (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Минимални стандарти за защитата на кокошки носачки

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-011674/11 (DA) Morten Lokkegaard (ALDE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Осиротели произведения

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011675/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Проверка на хранителни продукти от Япония за наличие на радиоактивно заразяване

Съвместен отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011676/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Наблюдение на продукти, внесени от Япония, за наличие на излагане на радиационно облъчване

Съвместен отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011677/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Оценка на дейността на FRONTEX в Гърция

Отговор от Комисията (31 януари 2012 г.)


E-011679/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (9 декември 2011 г.) Относно: Преглед на условията за осъществяване на суап за кредитно неизпълнение (CDS) Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011680/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Превантивни здравни грижи и медицински прегледи на нелегалните имигранти, влизащи в Гърция

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-011681/11 (EN) Ana Gomes (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: ЗП/ВП - Мирен процес в Непал и нова конституция: съблюдаване на свободата на вероизповедание и убеждения

Отговор от Комисията (9 март 2012 г.)


E-011682/11 (EN) Peter Stastny (PPE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Ерозия на преференциите в държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн

Отговор от Комисията (31 януари 2012 г.)


E-011683/11 (EN) Chris Davies (ALDE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Задоволяване на търсенето на риба на европейския пазар

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011684/11 (EN) Louis Grech (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Недостиг на вода

Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


E-011685/11 (EN) Louis Grech (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Пенсии за държавни служители

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011686/11 (IT) Cristiana Muscardini (PPE) и Vincenzo Iovine (ALDE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Талибанизацията на Карачи

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-011687/11 (IT) Mario Mauro (PPE), Gianni Pittella (S&D), Gabriele Albertini (PPE) и Francesco De Angelis

(S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.) Относно: Тарифи при мобилни терминали Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011688/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Гривни с номера за идентифициране на нелегални мигранти

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-011689/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Измама срещу ЕС от селскостопанско предприятие в Сава, Италия

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011690/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Преструктуриране на болницата в Конверсано

Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


E-011691/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Илва - стойности на диоксин над допустимите граници

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-011692/11 (IT) Niccolo Rinaldi (ALDE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Логистична платформа Латина Скало

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011693/11 (NL) Peter van Dalen (ECR) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Забрана за трансгранично използване на екокомби в Северен Рейн-Вестфалия

Отговор от Комисията (17 януари 2012 г.)


E-011694/11 (NL) Peter van Dalen (ECR) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Финансова помощ от ЕС за Египет

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-011695/11 (PT) Nuno Melo (PPE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: "Правилото на Бъфет" II

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011696/11 (EN) Chris Davies (ALDE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Проект за улавяне и складиране на въглерода като част от Европейската енергийна програма за възстановяване

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)E-011697/11 (EN) Chris Davies (ALDE) до Комисията (9 декември 2011 г.) Относно: Разходи на Комисията за улавяне и складиране на въглерода (CCS) Отговор от Комисията (16 януари 2012 г.)


P-011699/11 (CS) Oldrich Vlasak (ECR) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Прилагане на Директива 1999/74/EО на Съвета за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


P-011702/11 (IT) Francesco Enrico Speroni (EFD) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: "Панасоник" и свободната конкуренция при обслужване на клиента

Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


E-011703/11 (DA) Ole Christensen (S&D) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Самоналожената цензура на ЕС върху документалния филм "Любовта е престъпление в Кабул" Съвместен отговор от Комисията (9 март 2012 г.)


E-011704/11 (DE) Jurgen Creutzmann (ALDE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Преразглеждане на директивата за медицинските продукти - преработване на медицински изделия

Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


E-011705/11 (DE) Jurgen Creutzmann (ALDE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Преразглеждане на директивите за медицинските изделия - одит на "нотифицирани органи" Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011706/11 (DE) Hermann Winkler (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Член 3, параграф 1, подточка а) от предложението за регламент COM(2011) 0614

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-011707/11 (DE) Hubert Pirker (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Удължаване на ваканционния сезон в Европа

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011708/11 (DE) Hubert Pirker (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.) Относно: Постепенно хармонизиране на системите за класификация на хотелите Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011709/11 (DE) Evelyne Gebhardt (S&D) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Безопасност на играчките

Отговор от Комисията (10 януари 2012 г.)


E-011710/11 (DE) Franz Obermayr (NI) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Бюджетни средства на ЕС - безвъзмездни помощи за ядрената енергия и проект SUSEN Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-011712/11 (DE) Monika Hohlmeier (PPE) и Renate Sommer (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Защита на обозначенията за географски произход

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011713/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Увеличаване на престъпността в Гърция

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011714/11 (EL) Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Постоянни нарушения на гръцкото въздушно пространство и на териториални води на Гърция от страна на турските сили

Отговор от Комисията (31 януари 2012 г.)


E-011715/11 (EL) Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Риск от замърсяване с тежки метали на внесените китайски селскостопански продукти

Отговор от Комисията (30 януари 2012 г.)


E-011716/11 (EL) Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Неспазване на регламента REACH Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-011717/11 (EL) Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Обществени мрежи за водоснабдяване


E-011718/11 (EN) Angelika Werthmann (NI) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен председател - Принудително оттегляне от Sindh I Съвместен отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-011719/11 (EN) Angelika Werthmann (NI) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен председател - Принудителни отвличания в Синд II Съвместен отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-011720/11 (EN) Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Забрана на микро пластмаса в потребителските стоки

Отговор от Комисията (16 януари 2012 г.)


E-011721/11 (EN) Fiorello Provera (EFD) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен председател - Постоянни нарушения на правата на човека от страна на бирманските въоръжени сили

Отговор от Комисията (28 март 2012 г.)


E-011722/11 (EN) Alyn Smith (Verts/ALE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Дефиниция на "стандартен резервоар" Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011723/11 (EN) Sophia in 't Veld (ALDE) и Marietje Schaake (ALDE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Американските инструменти за мобилните телефонни оператори нарушават правата на ЕС Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-011724/11 (EN) Jan Brezina (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Нови правила относно правото на неприкосновеност на личния живот онлайн

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-011725/11 (EN) Jan Brezina (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Анкета относно подпомагането на гражданите на ЕС Отговор от Комисията (30 януари 2012 г.)


E-011726/11 (EN) Michael Cashman (S&D) и Richard Howitt (S&D) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Директива за работниците, наети чрез агенция за временна заетост

Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


E-011727/11 (EN) Theodoros Skylakakis (ALDE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Обработка на 45 футови контейнери от гръцките органи

Отговор от Комисията (12 януари 2012 г.)


E-011728/11 (IT) Giommaria Uggias (ALDE) и Niccolo Rinaldi (ALDE) до Комисията (12 декември 2011 г.) Относно: Пояснение на отговора на въпроса "Уведомителна процедура към Европейската комисия за данъчен щит" E-009347/2011


E-011729/11 (IT) Elisabetta Gardini (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Случая "Медиатор"

Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-011730/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (13 декември 2011 г.) Относно: Отключване на финансирането в помощ на жертвите на наводнението в Пулия Отговор от Комисията (2 февруари 2012 г.)


E-011731/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Противораковите свойства на виното "Неграмаро" Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011732/11 (LV) Krisjanis Karins (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Данъкът върху добавената стойност и освобождаването от данък на малките и средни предприятия

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011733/11 (LV) Krisjanis Karins (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.) Относно: Независимостта на Върховните одитни институции от Европейския съюз Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-011734/11 (LV) Krisjanis Karins (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Съобщението на Комисията относно "Програма в областта на цифровите технологии за Европа" Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


E-011735/11 (NL) Wim van de Camp (PPE) и Cornelis de Jong (GUE/NGL) до Комисията

(12 декември 2011 г.)

Относно: Неравностойни условия на конкуренция на вътрешния пазар

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011736/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Помощ за тютюневата промишленост в рамките на новия Регламент ЕФРР (2014-2020) Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-011737/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.) Относно: ЕФРР 2014-2020 - Платформа за устойчиво градско развитие Отговор от Комисията (31 януари 2012 г.)


E-011738/11 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Подкрепа на превантивните действия срещу насилието върху деца

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011739/11 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Бедност в най-отдалечените региони на Общността


E-011740/11 (EL) Marietta Giannakou (PPE), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE), Georgios Papastamkos

(PPE), Konstantinos Poupakis (PPE), Georgios Koumoutsakos (PPE), Georgios Papanikolaou (PPE) и Ioannis

A. Tsoukalas (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.) Относно: Нараснал брой случай на ХИВ/СПИН в Гърция Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


E-011741/11 (NL) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Спазване на европейските стандарти за качество на въздуха

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-011742/11 (EL) Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен председател - Признаци за гражданска война в Сирия

Отговор от Комисията (29 февруари 2012 г.)


P-011744/11 (PL) Michal Tomasz Kaminski (ECR) до Комисията (8 декември 2011 г.)

Относно: Доклад на Комисията относно шистовия газ

Отговор от Комисията (16 януари 2012 г.)


E-011745/11 (ES) Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: ЦНЧ (Центрове за настаняване на чужденци) в Испания

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011746/11 (ES) Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Нарушение на Директива 91/676/ЕИО за замърсяване на водите, община Беникарло (Испания) Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


E-011747/11 (EN) Carlos Coelho (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Шенген

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011748/11 (IT) Mario Mauro (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.) Относно: Пенсия за инвалидност в Швейцария за гражданите на Общността Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011749/11 (PL) Marek Henryk Migalski (ECR) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Арести на активисти в Санкт Петербург

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-011750/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Стратегия за Атлантическия регион

Отговор от Комисията (24 януари 2012 г.)


P-011751/11 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Набиране на длъжностни лица в Гърция


E-011752/11 (DE) Renate Sommer (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Последствия от решението на Съда на ЕС относно наличието на полен в генетично модифицирания мед

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-011753/11 (EN) Paul Rubig (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Недопустими условия за новите производители на електричество, получено от енергия от възобновяеми източници в Република Чехия

Отговор от Комисията (16 януари 2012 г.)


E-011754/11 (HU) Bela Kovacs (NI) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Вятърни инсталации в морето

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-011755/11 (HU) Bela Kovacs (NI) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Зимно-лятно часово време

Съвместен отговор от Комисията (5 януари 2012 г.)


E-011756/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Спекулация с държавния дълг на бедните страни

Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


E-011757/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Възможна мини алогенна трансплантация и за пациенти над 60-годишна възраст

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011758/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (12 декември 2011 г.) Относно: Озонът в подпочвения слой като предвестник на земетресения Отговор от Комисията (18 януари 2012 г.)


E-011759/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Ежедневни проблеми на болните от ревматизъм

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011761/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Бъдещи перспективи за младежките сдружения

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011762/11 (RO) Elena Basescu (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Мониторинг на Хърватия в предприсъединителния период

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011763/11 (EN) Andrew Henry William Brons (NI) до Съвета (14 декември 2011 г.) Относно: Председател на Европейския съвет - Заседание на групата "Билдерберг" Отговор от Съвета (14 февруари 2012 г.)


E-011764/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Кризата в група "Аделки" (Adelchi) и риск от уволнение на 720 работници

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011765/11 (EN) Jim Higgins (PPE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Изменение на Регламент(ЕО) 1/2005 относно защитата на животните по време на транспорт

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011766/11 (EN) Jaroslav Paska (EFD), Niki Tzavela (EFD), Mara Bizzotto (EFD), Nikolaos Salavrakos

(EFD) и Fiorello Provera (EFD) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Европейски мерки в полза на приемливи лихвени проценти върху държавните облигации на държавите длъжници в еврозоната

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-011767/11 (DA) Ole Christensen (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Нова политическа рамка за европейския туризъм и "Европейски етикет за качество" Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011768/11 (DE) Evelyn Regner (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Равенство между мъжете и жените в институциите и другите органи на Европейския съюз

Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


E-011769/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Оценка на ОИСР относно рецесията и безработицата в Гърция

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011770/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: ХИВ вирус

Отговор от Комисията (18 януари 2012 г.)


E-011771/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Депресията при младите хора

Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-011772/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Картел за наркотици в Мексико

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-011773/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Кюрдистан и петролът

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-011777/11 (EN) Ashley Fox (ECR) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Нормативна уредба за здравето и безопасността на самонаетите работници

Отговор от Комисията (30 януари 2012 г.)


E-011778/11 (EN) Ashley Fox (ECR) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Преговори за възнаграждения на индивидуална основа

Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


E-011779/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: "Еразъм" за всички

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011781/11 (FI) Anneli Jaatteenmaki (ALDE) до Комисията (13 декември 2011 г.) Относно: Борба с данъчните убежища благодарение на отчетност на национално равнище Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011782/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Политическа безизходица в Молдова

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-011783/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Автоматична система за наблюдение на холандските граници

Отговор от Комисията (31 януари 2012 г.)


E-011784/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Споразумения между ЕС и САЩ относно личните данни на пътниците във въздушния транспорт

Отговор от Комисията (2 февруари 2012 г.)


E-011785/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Визов режим на Европейския съюз по отношение на Турция

Отговор от Комисията (9 март 2012 г.)


E-011786/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Задържане на деца бежанци и търсещи убежище

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-011787/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Непропорционален политически натиск на Комисията върху държавите от Западните Балкани

Отговор от Комисията (31 януари 2012 г.)


E-011788/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Текущи процедури за управление на границите, които са в разрез с принципите на демокрацията

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011789/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.) Относно: Нови функции, наложени от Договора от Лисабон по отношение на Европейския съюз Отговор от Комисията (16 януари 2012 г.)


E-011790/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Национални стратегии за борба срещу бездомността

Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


E-011791/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Втора европейска програма за интеграция

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011792/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Застаряване на населението и пазарите на труда в ЕС Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011793/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Проблематика на обществените услуги

Отговор от Комисията (19 януари 2012 г.)


E-011794/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Недостатъчна степен на информираност по отношение на законодателството на ЕС относно борбата срещу дискриминацията

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011795/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Годишен обзор на растежа за 2012 г. Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-011796/11 (EN) Philip Bradbourn (ECR) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Правила за полети (SERA) на ЕААБ Отговор от Комисията (2 февруари 2012 г.)


E-011797/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) до Комисията (13 декември 2011 г.) Относно: Нарушаване на политическите права на българското малцинство в Сърбия Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-011798/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Контрол върху незаконната миграция

Отговор от Комисията (2 февруари 2012 г.)


E-011799/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) и Слави Бинев (NI) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Нарушени права на потребителите на топлинна енергия в България

Отговор от Комисията (17 януари 2012 г.)


E-011800/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) и Слави Бинев (NI) до Комисията (13 декември 2011 г.) Относно: Контрол при отпускане на средства по програма "Подкрепа за предприемчивите българи" Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011801/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) и Слави Бинев (NI) до Комисията (13 декември 2011 г.) Относно: Уеднаквяването на изискванията в държавите-членки за отдаване под наем на земеделски земи Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011802/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) и Слави Бинев (NI) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Гарантиране на правата на българското малцинство в Сърбия

Отговор от Комисията (2 февруари 2012 г.)


E-011803/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) и Слави Бинев (NI) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Превенция срещу незаконното строителство на територията на ЕС Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011804/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) и Слави Бинев (NI) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Регулиране на правното положение на самотните майки в Европейския съюз

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011805/11 (BG) Димитър Стонов (NI) и Слави Бинев (NI) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Контрол върху корупцията в спорта

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-011806/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) и Слави Бинев (NI) до Комисията (14 декември 2011 г.) Относно: Правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация по време на изминалата кампания за местни и президентски избори в Република България

Отговор от Комисията (2 февруари 2012 г.)


E-011808/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) и Слави Бинев (NI) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Програма "Регионално развитие" - обхват

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


P-011810/11 (FR) Louis Michel (ALDE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Програма "Еразъм за всички" 2014-2020 г. Отговор от Комисията (6 януари 2012 г.)


E-011811/11 (DA) Anne E. Jensen (ALDE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Налагане на такси на тежкотоварни автомобили за използване на определена транспортна инфраструктура

Отговор от Комисията (23 януари 2012 г.)


E-011813/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (13 декември 2011 г.) Относно: Виенска конвенция за държавното правоприемство в договори (от 1978 г.) Отговор от Комисията (21 декември 2011 г.)


E-011814/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Предимства от членството в ЕС Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011815/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Реакция на Комисията на кризата в Еврозоната

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-011816/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (13 декември 2011 г.) Относно: Директива относно признаването на професионални квалификации Съвместен отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-011817/11 (FR) Sandrine Belier (Verts/ALE) и Jose Bove (Verts/ALE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Последици от miRNA (Мирна) на генно модифицираните растения

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011818/11 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Язовир Арноя (Португалия) Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


P-011821/11 (IT) Lorenzo Fontana (EFD) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Прилагане на Директиви 1999/74/EО и 2002/4/EО относно защитата на кокошки носачки

Отговор от Комисията (16 януари 2012 г.)


E-011822/11 (EN) Jill Evans (Verts/ALE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Макроикономически условия

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)
E-011823/11 (EN) Charles Tannock (ECR) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Допълнителен въпрос към въпрос E-007839/2011 до Комисията - опасения във връзка с неефективно използване на заеми от ЕИБ за финансиране на мерки за опазване на околната среда в Замбия Отговор от Комисията (8 март 2012 г.)


E-011824/11 (EN) Charles Tannock (ECR) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен представител - предполагаема проява на полицейска бруталност спрямо протестиращи членове на опозицията на парламента в Бангладеш

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-011825/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Подкрепа на заетостта в Кампания

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-011826/11 (NL) Bastiaan Belder (EFD) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: ОСП - обвързване на 30 % от плащанията с околната среда? Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


P-011827/11 (EN) Vital Moreira (S&D) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Нарушение на договорите от страна на държави-членки, сключили двустранни инвестиционни договори (ДИД) след 1 декември 2009 г.

Отговор от Комисията (6 януари 2012 г.)


P-011828/11 (IT) Antonio Cancian (PPE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Постижения на Европейския фонд за енергийна ефективност

Отговор от Комисията (11 януари 2012 г.)


E-011829/11 (PL) Filip Kaczmarek (PPE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Положение на Юлия Тимошенко

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-011830/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Втечнен природен газ в морския транспорт

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-011831/11 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията (13 декември 2011 г.) Относно: Нарастване на броя на самоубийствата в Гърция вследствие на икономическата криза Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-011832/11 (EN) Nessa Childers (S&D), Marian Harkin (ALDE), Jean Lambert (Verts/ALE) и Антония

Първанова (ALDE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Определяне на 2014 г. за Европейска година на психичното здраве и мозъка

Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


E-011833/11 (NL) Ivo Belet (PPE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Защита на прелетни птици

Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


E-011834/11 (EN) Marian Harkin (ALDE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Дискриминация спрямо самотни хора

Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


E-011835/11 (DE) Franziska Keller (Verts/ALE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: ACTA

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-011848/11 (EN) Bill Newton Dunn (ALDE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Китайски, респ. небесни фенери

Отговор от Комисията (18 януари 2012 г.)


E-011850/11 (PT) Joao Ferreira (GUE/NGL) до Комисията (14 декември 2011 г.) Относно: Закриване на железопътните линии в долината Воуга и в западния участък Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-011851/11 (PT) Joao Ferreira (GUE/NGL) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Подкрепа за традиционната търговия на дребно

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-011853/11 (PT) Joao Ferreira (GUE/NGL) до Комисията (14 декември 2011 г.) Относно: Екологично модернизиране на гористите местности и екологичния туризъм Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011856/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Мерки за предотвратяване разпространението на азиатския сечко по широколистните дървесина

(Anoplophora glabripennis)

Съвместен отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-011857/11 (IT) Roberta Angelilli (PPE) и Marco Scurria (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Европейски стандарти в туризма

Отговор от Комисията (31 януари 2012 г.)


E-011858/11 (FR) Jean-Luc Bennahmias (ALDE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Европейска система за класация на университети

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-011860/11 (PL) Filip Kaczmarek (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Експлоатация на замбийски миньори от китайски корпорации

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-011861/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Съвета (16 декември 2011 г.)

Относно: Турция-ЕС

Отговор от Съвета (14 февруари 2012 г.)


E-011862/11 (EL) Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията (14 декември 2011 г.) Относно: Доклад на "Трансперънси интърнешънъл" - корупцията е допринесла за еврокризата Отговор от Комисията (8 март 2012 г.)


E-011863/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Заплашително и дискриминиращо поведение

Отговор от Комисията (30 януари 2012 г.)


E-011867/11 (EN) David Casa (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Корупция в държавитE-членки на ЕС Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-011868/11 (EN) David Casa (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Прилагане на Директивата за химикалите

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-011869/11 (EN) David Casa (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Стандарти за качеството на въздуха

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011871/11 (EN) Антония Първанова (ALDE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Приложение на изменящата Директива 2011/62/ЕС за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-011872/11 (EN) Filip Kaczmarek (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Нарушаване на свободата на словото от "Закона за защита на информацията" на южноафриканското правителство

Отговор от Комисията (24 февруари 2012 г.)


P-011873/11 (SV) Marita Ulvskog (S&D) до Комисията (12 декември 2011 г.) Относно: Предложение на Комисията за подобряване на тахографската система Отговор от Комисията (19 януари 2012 г.)


E-011874/11 (EN) сър Graham Watson (ALDE) и баронеса Sarah Ludford (ALDE) до Комисията

(14 декември 2011 г.)

Относно: Достъп до програмата "Еразъм" за университети в Северен Кипър

Отговор от Комисията (10 януари 2012 г.)


E-011875/11 (IT) Mario Mauro (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Заетост на млади хора в Италия

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)E-011876/11 (IT) Mario Mauro (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Неформална заетост в Италия

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-011877/11 (IT) Andrea Zanoni (ALDE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Канцерогенност на мобилните телефони и неотложна необходимост от предпазни мерки на равнище ЕС

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011878/11 (IT) Giovanni La Via (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Състояние на прилагането на функция 2 от общия бюджет на ЕС за 2011 г.: глава

05 02 - Интервенции на селскостопанските пазари

Съвместен отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-011879/11 (IT) Giovanni La Via (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Състояние на прилагането на функция 2 от общия бюджет на ЕС за 2011 г.: бюджетен ред 05 03

- Преки помощи

Съвместен отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-011880/11 (IT) Giovanni La Via (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Състояние на прилагането на функция 2 от общия бюджет на ЕС за 2011 г.: глава 05 04 - Развитие на селските райони

Съвместен отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-011881/11 (IT) Giovanni La Via (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Състояние на прилагането на функция 2 от общия бюджет на ЕС за 2011 г.: бюджетен ред 05 05

- Предприсъединителни мерки

Съвместен отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-011882/11 (IT) Giovanni La Via (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Състояние на прилагането на функция 2 от общия бюджет на ЕС за 2011 г.: глава 05 06 - Международни аспекти в областта на политиката "Земеделие и развитие на селските райони"

Съвместен отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-011883/11 (IT) Giovanni La Via (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Състояние на прилагането на функция 2 от общия бюджет на ЕС за 2011 г.: глава 05 08 - Политическа стратегия и координиране на областта на политиката "Земеделие и развитие на селските райони" Съвместен отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-011884/11 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Дискриминация по отношение на заплащането в предприемаческата група BA (Португалия) Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011886/11 (EL) Georgios Papastamkos (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Въвеждане на схемата "Зелен флаг" Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-011893/11 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Проблеми на земеделските производители в лагуна Авейро

Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-011894/11 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) и Joao Ferreira (GUE/NGL) до Комисията

(14 декември 2011 г.)

Относно: Социални жилища

Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-011899/11 (DE) Franz Obermayr (NI) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Засяване с ГМО от Монсанто и френският пазар на зърнени култури - последици за целия ЕС Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)
E-011902/11 (FR) Christine De Veyrac (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Признаване на дипломите в конкурсите на Европейската служба за подбор на персонал

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-011904/11 (NL) Barry Madlener (NI) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Турция никога няма да се откаже от Северен Кипър заради членството си в ЕС Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-011905/11 (NL) Barry Madlener (NI) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Турция може да се откаже от преговорите за присъединяване през 2014 г. Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-011906/11 (NL) Lambert van Nistelrooij (PPE) и Wim van de Camp (PPE) до Комисията

(14 декември 2011 г.)

Относно: Макроикономическата цена на кибератаките

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


P-011907/11 (EN) Christian Engstrom (Verts/ALE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Становище относно патентната система на ЕС т.нар. "патентен пакет" Отговор от Комисията (18 януари 2012 г.)


P-011908/11 (FR) Francois Alfonsi (Verts/ALE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Рискове, свързани с нефтените сондажи в Средиземно море

Отговор от Комисията (17 януари 2012 г.)


E-011922/11 (DE) Ulrike Rodust (S&D) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Етикетиране на рибните продукти - употреба на наименованието "размразена" за разфасованата пушена сьомга

Отговор от Комисията (23 февруари 2012 г.)


P-011933/11 (FR) Veronique Mathieu (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Източници на въвеждане на инвазивни видове

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


P-011940/11 (ES) Esther Herranz Garcia (PPE) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Подпомагане в следствие на кризата с E. coli

Отговор от Комисията (17 януари 2012 г.)


P-011941/11 (EN) Gerard Batten (EFD) до Комисията (12 декември 2011 г.)

Относно: Европейска заповед за арест, Джулиан Асанж и прилагането на принципа за взаимно признаване

Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


E-011944/11 (DA) Ole Christensen (S&D) до Комисията (15 декември 2011 г.)

Относно: Нови критерии за проследяване на произхода (правилото на "30-те килограма") Предварителен отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)

Допълнителен отговор от Комисията (11 юли 2012 г.)


E-011945/11 (IT) Mario Borghezio (EFD) до Комисията (15 декември 2011 г.) Относно: Действия, предприети от Комисията, в защита на граждани на ЕС в Конго Отговор от Комисията (30 май 2012 г.)


E-011948/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен представител - Ядрено обогатяване: санкции срещу Иран

Отговор от Комисията (23 февруари 2012 г.)


P-011950/11 (EN) Zuzana Roithova (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Интеграция на програмата "Младежта в действие" Отговор от Комисията (23 януари 2012 г.)


P-011951/11 (NL) Derk Jan Eppink (ECR) до Комисията (15 декември 2011 г.)

Относно: Отказ на члена на Европейската комисия, отговарящ за търговията, да предостави достъп до

банковите си сметки на специалния данъчен инспекторат (BBI) към федералната публична служба по финанси

на Белгия

Отговор от Комисията (16 януари 2012 г.)


E-011952/11 (BG) Евгени Кирилов (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Финансовото изпълнение на поетите ангажименти от Република България към Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-011953/11 (ES) Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Нарушаване на свободната конкуренция между летищата в резултат на дискриминационни двустранни споразумения

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-011954/11 (DE) Herbert Reul (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Намаляване на емисиите на въглероден диоксид чрез използването на вятърни паркове

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011955/11 (DE) Angelika Werthmann (NI) до Комисията (19 декември 2011 г.)

Относно: Уточняващ въпрос относно либерализирането на визовия режим за Македония, Черна гора и

Сърбия

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011956/11 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Нарушение на Директива 2009/72/ЕО Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-011957/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Повсеместно прилагане на споразуменията за "трудов резерв" в гръцката космическа индустрия

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-011958/11 (EL) Georgios Koumoutsakos (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.) Относно: Финансиране на Турция по линия на ИПП за борба с нелегалната имиграция Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-011960/11 (EN) Emma McClarkin (ECR) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Програма за финансиране на спорта

Отговор от Комисията (18 януари 2012 г.)


E-011961/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Прилагане на Директива 2008/120/ЕО относно защитата на свинете - забрана за индивидуални боксове

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011962/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Прилагане на Директива 2008/120/ECО относно защитата на свинете - забрана за индивидуални боксове (2)

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-011963/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Прилагане на Директива 2008/120/ECО относно защитата на свинете - забрана за индивидуални боксове (3)

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-011964/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Прилагане на Директива 2008/120/ECО относно защитата на свинете - забрана за индивидуални боксове (4)

Отговор от Комисията (18 януари 2012 г.)


E-011965/11 (EN) Vicky Ford (ECR) до Комисията (16 декември 2011 г.) Относно: Разглеждане на жалби, свързани със Седмата рамкова програма Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-011966/11 (EN) Vicky Ford (ECR) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Актуална информация относно комитета за съгласуване за научноизследователската дейност

Отговор от Комисията (12 март 2012 г.)


E-011967/11 (EN) Theodoros Skylakakis (ALDE) до Комисията (16 декември 2011 г.) Относно: Ефект на последните събития върху програмата за приватизация в Гърция Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-011968/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Блогъри и журналисти, задържани в Египет

Отговор от Комисията (28 февруари 2012 г.)


E-011969/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Криза в групата Франдзони

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-011971/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Нелегален трафик на опасни отпадъци

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-011972/11 (NL) Kathleen Van Brempt (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Лов на прелетни птици в Италия

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-011973/11 (NL) Auke Zijlstra (NI) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Комисията иска повече солидарност в системата за предоставяне на убежище

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011974/11 (PL) Janusz Wladyslaw Zemke (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Планиран маршрут за високоскоростната железопътна линия Варшава-Гданск в Полша

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-011975/11 (PL) Pawel Zalewski (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Подкрепа за Азия Биби

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-011976/11 (PL) Pawel Zalewski (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Гонения на християни в 21-ви век. Отговор от Комисията (24 февруари 2012 г.)


E-011977/11 (PL) Pawel Zalewski (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Нарушения на правата на човека в Азербайджан

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-011978/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Режим за преминаване от преходната категория в категория "конкурентоспособност и заетост"

съгласно новата рамка на кохезионната политика за 2014-2020 г. Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-011979/11 (RO) Corina Cretu (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: "Еразъм"

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-011980/11 (EN) David Martin (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен представител - Граждани, задържани от израелски органи

Отговор от Комисията (27 април 2012 г.)


E-011981/11 (EN) Pat the Cope Gallagher (ALDE), Brian Crowley (ALDE) и Liam Aylward (ALDE) до Съвета

(19 декември 2011 г.)

Относно: Дипломатически отношения между държавитE-членки на ЕС и Ватикана

Отговор от Съвета (1 февруари 2012 г.)


E-011983/11 (FR) Jean-Luc Bennahmias (ALDE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Права на европейските потребители

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011984/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Преминаване на европейската икономика от производство към услуги

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-011985/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Европейски модел за гъвкава сигурност

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-011986/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Санкции срещу финансовия и енергийния сектори на Иран

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-011987/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Лица без гражданство, пребиваващи в Обединеното кралство

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-011988/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Извеждане от експлоатация на атомна електроцентрала в Литва

Отговор от Комисията (23 януари 2012 г.)


E-011989/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Нарушаване на правата на човека и основните свободи в Украйна

Отговор от Комисията (9 март 2012 г.)


E-011990/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Регулаторни правила в Австрия, ограничаващи отпускането на заеми за страните в Източна Европа

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-011991/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Тестове за устойчивост на атомни електроцентрали в Европа

Отговор от Комисията (30 януари 2012 г.)


E-011993/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Споразумение за свободна търговия с Грузия

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-011994/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Борба с нелегалните дейности в интернет

Отговор от Комисията (25 януари 2012 г.)


E-011995/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Елитни облигации

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


P-011997/11 (EN) Charles Tannock (ECR) до Съвета (13 декември 2011 г.)

Относно: Решение на Международния съд от 5 декември 2011 г. относно възражението на Гърция срещу членството на Република Македония в НАТО

Отговор от Съвета (27 февруари 2012 г.)


P-011998/11 (EN) Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Липса на законодателство за определяне на минимални стандарти за защита на млекодайни животни и на риба, отглеждана в развъдници

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


P-011999/11 (IT) Matteo Salvini (EFD) до Съвета (13 декември 2011 г.) Относно: Кандидатурата на Милано за седалище на Европейския патентен съд Отговор от Съвета (8 февруари 2012 г.)


E-012000/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Задържане на млади католически активисти във Виетнам

Отговор от Комисията (27 февруари 2012 г.)


E-012001/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Оценка на финансовото въздействие на Европейската агенция за авиационна безопасност, съдържаща се в процедурата "Бележка за предложение за поправка" (БПП)

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012002/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Процедура "Бележка за предложение за поправка" (БПП) на Европейската агенция за авиационна безопасност относно рейтинги при инструментални метеорологични условия (IMC)

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012003/11 (IT) Niccolo Rinaldi (ALDE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Даване статут на свободна зона на Л'Акила

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012004/11 (IT) Mario Borghezio (EFD) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: ЕС следва да поиска от Хърватия да се извини за холокоста ("Foibe") и да компенсира изселените

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012005/11 (EN) Kathleen Van Brempt (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Намаляване на улова на морски птици в риболовни съоръжения

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012006/11 (PL) Janusz Wojciechowski (ECR) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Площ на земеделска земя, включена в директни плащания в държавитe-членки на ЕС


Предварителен отговор от Комисията (24 януари 2012 г.)

Допълнителен отговор от Комисията (22 февруари 2012 г.)


E-012007/11 (PL) Janusz Wojciechowski (ECR) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Усвояване на средствата за директни плащания от държавитe-членки

Отговор от Комисията (17 януари 2012 г.)


E-012008/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Разпоредби относно правата на пътниците

Отговор от Комисията (24 януари 2012 г.)


E-012009/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател на Комисията/Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност - Санкции на Европейския съюз срещу Беларус

Отговор от Комисията (4 май 2012 г.)


E-012010/11 (NL) Bart Staes (Verts/ALE) и Judith Sargentini (Verts/ALE) до Комисията

(16 декември 2011 г.)

Относно: Надеждност на Кимбърлийския процес

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012011/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Доклада на екипа на МОТ относно планираната дерегулация на пазара на труда в Гърция

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012012/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Премахване на социалноосигурителни обезщетения и пенсии за инвалидност за ХИВ-позитивни лица

в Гърция

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012013/11 (EL) Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Повишен поток на нелегални имигранти от Турция

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012015/11 (EN) Liam Aylward (ALDE), Brian Crowley (ALDE) и Pat the Cope Gallagher (ALDE) до

Комисията (19 декември 2011 г.)

Относно: Директивата за ОЕЕО и онлайн дружества

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012016/11 (EN) Syed Kamall (ECR) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Палестински бежанци в Ирак

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012017/11 (EN) Syed Kamall (ECR) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Нарушение на правото на защита на личните данни от местните органи на властта

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012018/11 (EN) Syed Kamall (ECR) до Комисията (16 декември 2011 г.) Относно: Правни обстоятелства относно промяната на часовото време Съвместен отговор от Комисията (24 януари 2012 г.)


E-012019/11 (EN) Syed Kamall (ECR) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Заплащане за изследването в рамките на европейското действие срещу антикоагулацията, проведено в няколко изследователски центъра, озаглавено "Ефективност на разходите за дозирането посредством компютри" (QLG4 CT-200 02175)

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012020/11 (EN) Derek Roland Clark (EFD) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Залива Уош

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012021/11 (EN) Phil Prendergast (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Директива 1999/74/ЕО за кокошките носачки

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012022/11 (EN) Phil Prendergast (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Ценови картел в сектора за търговия на дребно в Ирландия

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012023/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател на Комисията/Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност - Иран и ядрените оръжия

Отговор от Комисията (4 юни 2012 г.)


P-012024/11 (EN) Jim Higgins (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Финансиране за център за превенция на мозъчно-съдови и сърдечно-съдови заболявания

Отговор от Комисията (26 януари 2012 г.)


P-012025/11 (EN) Cecilia Wikstrom (ALDE) до Комисията (13 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател на Комисията/Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност - Подобряване на сътрудничеството между защитниците на правата на човека на място и европейските институции и агенции

Отговор от Комисията (6 март 2012 г.)


P-012027/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Специфично допълнително финансиране за най-отдалечените региони за периода 2007-2013 г. и

2014-2020 г. - суми и промяна въз основа на действителните стойности за 2011 г. Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


P-012028/11 (EN) Nicole Sinclaire (NI) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател на Комисията/Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност - Нарушения на правата на човека и принудителен детски труд в Узбекистан

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012030/11 (ES) Antolin Sanchez Presedo (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Прекратяване на работата на развъдник за миди в Санта Уксия де Рибейра Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012031/11 (ES) Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Полицейско насилие при евикция - физическо малтретиране, нараняване, прекомерно използване

на сила и унизително отношение от страна служителите на националната полиция

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012032/11 (DE) Matthias Groote (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Измерване на мощността на двигателя на риболовните кораби

Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-012033/11 (DE) Franz Obermayr (NI) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Земеделски субсидии за периода на финансиране 2014-2020 г. Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-012034/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Отношения между ЕС и Израел

Отговор от Комисията (28 февруари 2012 г.)


E-012035/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Ядрени отпадъци в Германия

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012036/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: НАТО

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012037/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Кибернетични заплахи

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012038/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Доклад на ЕС относно степента на усвояване на средства от Националната стратегическа референтна рамка (НСРР)

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012040/11 (EN) Derk Jan Eppink (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Национални органи за одит и фондове за регионално развитие

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012041/11 (EN) Corina Cretu (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Положението с правата на човека в Еритрея

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012042/11 (EN) Karin Kadenbach (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Здравна грамотност

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012043/11 (EN) Robert Sturdy (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Виетнам и нови регулаторни мерки за алкохолните напитки

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012044/11 (EN) Robert Sturdy (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Грузия и ОСП+

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012045/11 (EN) Emine Bozkurt (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Оттегляне на подкрепата на "Трансперънси Интернешънъл" за антикорупционната програма

на ФИФА

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012046/11 (EN) Michal Tomasz Kaminski (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Работна група на високо равнище ЕС-САЩ в областта на работните места и растежа Отговор от Комисията (24 януари 2012 г.)


E-012047/11 (EN) Michal Tomasz Kaminski (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Преговори по ЗВССТ с Грузия и Молдова

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012048/11 (EN) Michal Tomasz Kaminski (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Дружества от ЕС изправени пред дискриминация в Китай

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-012049/11 (FR) Marc Tarabella (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Бъдеще на програмата "Дафне" Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-012050/11 (IT) Roberta Angelilli (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Възможност за финансиране на хора с увреждания и техните семейства Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012051/11 (IT) Mario Borghezio (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Направени от Комисията проверки на вносни играчки

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012052/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Санкции срещу Италия заради използване на обозначението "чист шоколад" върху етикети

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012053/11 (IT) Mara Bizzotto (EFD) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Права на жените в Афганистан

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012054/11 (IT) Mara Bizzotto (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Ислямски фундаментализъм и атаки срещу християни

Отговор от Комисията (24 февруари 2012 г.)


E-012055/11 (IT) Mara Bizzotto (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Естетична медицина и заблуждаваща реклама

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012057/11 (IT) Mara Bizzotto (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Финансиране от Норвегия за индонезийския производител на палмово масло "PT Munte Waniq

Perkasa Jaya" и борба срещу обезлесяването

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012058/11 (NL) Auke Zijlstra (NI) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: България - "врата" към ЕС

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012059/11 (NL) Auke Zijlstra (NI) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Финансиране на научноизследователската дейност

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012060/11 (PL) Konrad Szymanski (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Връчване на документи по граждански дела на лица, пребиваващи в друга държава-членка

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012061/11 (PL) Janusz Wojciechowski (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Преразглеждане на Директива 2001/37/ЕО Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012062/11 (PL) Zbigniew Ziobro (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Новата енергийна стратегия на Украйна и политиката ЕС в областта на климата

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012063/11 (PL) Marek Henryk Migalski (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Парламентарни избори в Русия

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012067/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Насилие срещу жени

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012068/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Борба със затлъстяването

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012069/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Домашно насилие

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012070/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Конференция, посветена на модела на гъвкавост и сигурност

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012071/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Проблема с изчисленията в облак

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012073/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Енергийната политика на Дания

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012074/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Проблема със Северен Кипър

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012075/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Споразумение за икономии на енергия

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012076/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Въздействие на замърсяването на въздуха върху здравето и околната среда

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012077/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Тютюнопушене сред децата в Европейския съюз

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012078/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Ядрена безопасност в Европа

Отговор от Комисията (30 януари 2012 г.)


E-012079/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Съвета (13 декември 2011 г.)

Относно: Санкции на ЕС срещу руски длъжностни лица

Отговор от Съвета (12 април 2012 г.)


P-012080/11 (FR) Marc Tarabella (S&D) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Справяне с конфликти на интереси в Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) Отговор от Комисията (6 януари 2012 г.)


P-012081/11 (IT) Claudio Morganti (EFD) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Годишна такса на търговските палати

Отговор от Комисията (23 януари 2012 г.)


E-012082/11 (ES) Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател на Комисията/Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност - Драматична ситуация в Либия: повече от 7000 души са задържани от милициите

Отговор от Комисията (27 април 2012 г.)


E-012083/11 (EN) David Martin (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Положение с правата на човека в Гамбия

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012084/11 (EN) Marian Harkin (ALDE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Здравеопазване и безопасност на пациентите

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012085/11 (EN) Marian Harkin (ALDE) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Намаляване на неравенствата по отношение на здравеопазването в ЕС Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012086/11 (EN) Catalin Sorin Ivan (S&D) и Daciana Octavia Sarbu (S&D) до Комисията

(20 декември 2011 г.)

Относно: Ловуване в делтата на Дунав

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-012087/11 (EN) Sirpa Pietikainen (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Експериментиране с животни - контрол на Комисията върху националните инспекции

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012088/11 (FR) Frederique Ries (ALDE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Нарушаване на Хартата на основните права от община Гримберген, Белгия

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012089/11 (IT) Debora Serracchiani (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Положение с бежанците в Синай

Съвместен отговор от Комисията (29 февруари 2012 г.)


E-012090/11 (IT) Debora Serracchiani (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Италианската национална агенция за регулиране на пощенските услуги Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012091/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Напрежение в Демократична република Конго

Отговор от Комисията (9 март 2012 г.)


E-012092/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Азиатски дървесен бръмбар (Anoplophora glabripennis) Съвместен отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012093/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Установена ДНК на "супер антитяло" - притежателите му никога не се заразяват с грип

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012094/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Енергия от движението на вълните

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012095/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Екологични тоалетни, проектирани за пестене на вода

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012096/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Инфекции или проблеми с дефектни дефибрилатори след имплантиране

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012097/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Система за мониторинг на изкуствено сърце по интернет

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012098/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Проблеми с неправилно хранене в средиземноморските страни Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012099/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Откриване на протеина, водещ до образуване на метастази

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012100/11 (NL) Laurence J.A.J. Stassen (NI) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: ЕС отказва да осъди потисничеството на жените в Афганистан чрез документален филм, първа част

Съвместен отговор от Комисията (9 март 2012 г.)


E-012101/11 (NL) Laurence J.A.J. Stassen (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: ЕС отказва да осъди потисничеството на жените в Афганистан чрез документален филм, втора част

Съвместен отговор от Комисията (9 март 2012 г.)


E-012103/11 (IT) Mara Bizzotto (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Ромите и браковете между непълнолетни лица

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012105/11 (IT) Mara Bizzotto (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: "Роял банк ъф Скотланд" (Royal Bank of Scotland) и финансиране на Лукашенко

Отговор от Комисията (21 март 2012 г.)


E-012106/11 (IT) Mara Bizzotto (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Вирус H1N1 и използване на ваксините

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012122/11 (DA) Jens Rohde (ALDE) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Разделяне на дейностите на групите на одиторските предприятия Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012124/11 (DA) Jens Rohde (ALDE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Ограничения при изплащане на суми

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012125/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Парични преводи в Европейския Съюз

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012126/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Заплаха от бедност в държавитe-членки, подложени на силен бюджетен натиск Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012127/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Изявления на председателя на работната група на ЕС за Гърция г-н Х. Райхенбах Отговор от Комисията (12 март 2012 г.)


E-012128/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в Гърция

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012129/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Цената на корупцията за БВП на държавитE-членки

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012131/11 (EN) Charles Tannock (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен представител - Хомофобско законодателство в Нигерия

Отговор от Комисията (23 февруари 2012 г.)


E-012132/11 (EN) Sean Kelly (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Достъп до качествено здравеопазване - най-добри практики Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012133/11 (EN) Sean Kelly (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Програма "Здраве за растеж" Отговор от Комисията (23 февруари 2012 г.)


E-012134/11 (EN) Sean Kelly (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Изследвания върху самоубийствата

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012135/11 (EN) Sean Kelly (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Въвеждане на Синя карта

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012136/11 (EN) Sean Kelly (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Отчет за напредъка по дело C-31/07 (предишноNN17/07) Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012137/11 (EN) Sean Kelly (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Загриженост във връзка с ваксината срещу HPV Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012139/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Политически убийства в Европа

Отговор от Комисията (28 март 2012 г.)


E-012140/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Възможности за алтернативни източници за финансиране на програмата за разпределяне на хранителни продукти на нуждаещите се в Гърция

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012141/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Обезлесяване в Бразилия

Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


E-012142/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Нефтопровода Бургас-Александруполис

Отговор от Комисията (30 януари 2012 г.)


E-012143/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Проблеми с плодовитостта в Европейския съюз

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012144/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Задържане на журналисти

Отговор от Комисията (26 март 2012 г.)


E-012145/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Минимални цени на алкохолните напитки (I) Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012146/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Защита на правата на животните

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012148/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Директива относно признаването на професионалните квалификации (II) Съвместен отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012149/11 (EN) Konrad Szymanski (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Финансиране от страна на Комисията на Международната асоциация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


P-012151/11 (ES) Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Възможна реформа на сметните палати на държавитe-членки

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-012152/11 (EL) Georgios Koumoutsakos (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Европейска програма за помощ на най-нуждаещите се (PEAD) Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


P-012153/11 (EN) Corien Wortmann-Kool (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Оценка на кумулативния ефект на основните мерки по отношение на финансовите услуги, засягащи реалната икономика

Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


P-012154/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Рискове от либерализирането на продажбата на лекарства от списък C, отпускани с рецепта

Отговор от Комисията (18 януари 2012 г.)


E-012155/11 (ES) Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен представител - Ново нарушаване на споразумението за асоцииране ЕС-Израел: израелски бомбардировки в Газа, репресии срещу протести и разрастване на незаконните заселнически квартали в района на град Ефрат

Отговор от Комисията (27 април 2012 г.)


E-012157/11 (ES) Maria Irigoyen Perez (S&D) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Мерки за оползотворяване на професионалната свръхквалификация в полза на върховите постижения и помощи за европейските върхови постижения

Отговор от Комисията (2 март 2012 г.)


E-012158/11 (DE) Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Карл-Теодор цу Гутенберг и стратегията "No disconnect" на Комисията

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012160/11 (DE) Andreas Molzer (NI) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Разчистване на мини

Отговор от Комисията (23 март 2012 г.)


E-012161/11 (DE) Andreas Molzer (NI) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Виза, съдържаща незаконни вписвания на ръка

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012162/11 (DE) Andreas Molzer (NI) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Миграция на животински видове

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012163/11 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Неплащане на допълнителни часове на преброители на населението

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012164/11 (EN) David Campbell Bannerman (ECR) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Европейска агенция по отбрана - посещения на Комисията

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012167/11 (EN) David Campbell Bannerman (ECR) до Комисията (3 януари 2012 г.) Относно: Член 50 от Договора от Лисабон - преговори и споразумение за оттегляне Отговор от Комисията (6 януари 2012 г.)


E-012168/11 (EN) David Campbell Bannerman (ECR) до Съвета (21 декември 2011 г.)

Относно: Разпадане на еврозоната

Отговор от Съвета (8 февруари 2012 г.)


E-012169/11 (EN) David Campbell Bannerman (ECR) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Разпадане на еврозоната

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012172/11 (EN) David Campbell Bannerman (ECR) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: "High Speed 2"

Съвместен отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012174/11 (EN) David Campbell Bannerman (ECR) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Проект "High Speed 2" - високоскоростни мрежи

Съвместен отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012176/11 (EN) David Campbell Bannerman (ECR) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Проект "High Speed 2" - срещи

Съвместен отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012177/11 (EN) Stephen Hughes (S&D) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Пазарът на хазартните игри в Интернет и ролята на Комисията като пазител на договорите

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012178/11 (FR) Gaston Franco (PPE) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Насърчаване на устойчивия спортен туризъм в ЕС Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012179/11 (IT) Lorenzo Fontana (EFD) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Споразумението ADPIC на СТО и "Загуба или намаляване на ползите при ненарушаване" (Non

Violation Nullification and Impairment) Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012180/11 (IT) Cristiana Muscardini (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Отказ на Швейцария за отпускане на пенсии за инвалидност на европейски граждани

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012182/11 (RO) Petru Constantin Luhan (PPE) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Активен живот на възрастните хора

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012183/11 (RO) Petru Constantin Luhan (PPE) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Необходимост градовете да придобиват познания

Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


P-012184/11 (DE) Herbert Dorfmann (PPE) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Професионалното обучение на зъботехниците и създаването на европейски професионален профил

Отговор от Комисията (31 януари 2012 г.)


P-012185/11 (EN) Brian Simpson (S&D) до Комисията (16 декември 2011 г.)

Относно: Типово одобрение на гумите

Отговор от Комисията (16 януари 2012 г.)


E-012186/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) и Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията

(21 декември 2011 г.)

Относно: Продажба на мляко за кърмачета в Гърция

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012187/11 (EN) Sonia Alfano (ALDE) до Съвета (21 декември 2011 г.)

Относно: Резолюция на ЕП относно организираната престъпност и участие на Европейския парламент

в политическия цикъл на ЕС

Отговор от Съвета (20 февруари 2012 г.)


E-012188/11 (EN) Cristian Silviu Busoi (ALDE) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Налагане на ДДС - румънски механизъм за възстановяване на ДДС и зачитането му от страна на европейското законодателство


E-012189/11 (IT) Mario Borghezio (EFD) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Положението с корупцията в Република Хърватия

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


P-012191/11 (FI) Sari Essayah (PPE) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Положението на бежанците и правата на човека в Синай Съвместен отговор от Комисията (29 февруари 2012 г.)


E-012192/11 (PL) Elzbieta Katarzyna Lukacijewska (PPE) до Комисията (3 януари 2012 г.) Относно: Козметична индустрия и развитие на методите за замяна на експериментите с животни Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


P-012193/11 (PT) Rui Tavares (Verts/ALE) до Комисията (20 декември 2011 г.) Относно: Придобиване на дяловото участие на португалската държава в EDP Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012194/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен представител - Вълненията в Сирия

Отговор от Комисията (10 април 2012 г.)


E-012195/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (14 декември 2011 г.)

Относно: Заместник-председател/Върховен представител - Убийства, извършени от неонацисти в Германия

Отговор от Комисията (20 март 2012 г.)


E-012196/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Дискриминационно и стигматизиращо законодателство във Франция

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012197/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Дискриминационно отношение към малцинствата

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012198/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Система за електронен контрол на външните граници

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012199/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Европейски норми за защита на непридружавани непълнолетни лица

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012200/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Информационна система за вътрешния пазар


E-012201/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Мигрантите и търсещите убежище в Гърция

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012202/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Гениталното осакатяване на жени

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012203/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.) Относно: Непоносимите условия в обектите на открито за прием на бежанци в Малта Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012204/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Нарушения на човешките права в Малта

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012205/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Нерегистрираните жени мигранти

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012206/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (4 януари 2012 г.) Относно: Стажовете като важен елемент от професионалното развитие на младите хора в ЕС Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012208/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Морска спасителна служба

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012209/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Тероризма

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012210/11 (EL) Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Заразяването на добитъка, причинено от прекомерното използване на продукти за растителна защита по устието на река Вардар в зона от "Натура 2000"

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012211/11 (EN) Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Съдбата на селата в близост до златодобивната мина край Крумовград след одобрението на оценката на въздействието върху околната среда, извършена от Висшия експертен екологичен съвет в България

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012212/11 (BG) Димитър Стоянов (NI) и Слави Бинев (NI) до Комисията (3 януари 2012 г.) Относно: Планът за оздравяване на Българските държавни железници и възможността България безпрепятствено да отпусне държавна помощ на дружеството


E-012213/11 (IT) Mario Borghezio (EFD) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Опасната тенденция от суапите за кредитно неизпълнение

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


P-012214/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Съвета (21 декември 2011 г.)

Относно: Недостатъци на участието на частния сектор (УЧС) Отговор от Съвета (26 март 2012 г.)


E-012215/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Съвета (4 януари 2012 г.)

Относно: Финансовата дисциплина в еврозоната

Отговор от Съвета (30 април 2012 г.)


E-012216/11 (IT) Francesco Enrico Speroni (EFD) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Свободна конкуренция и допустим лимит върху процента на отстъпка, който може да се прилага при продажбата на книги на крайните потребители

Отговор от Комисията (13 март 2012 г.)


E-012217/11 (FR) Marc Tarabella (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Престъпленията в защита на честта

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012218/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Покачванията на цените на тютюневите изделия - забрана на електронните цигари

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012219/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Несигурността от страна на държавните служители и служителите от бюджетната сфера относно тяхното точно чисто месечно възнаграждение

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012220/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Нуждата от подкрепа и финансиране за социалните институции и специалните образователни центрове в Гърция

Отговор от Комисията (14 март 2012 г.)


P-012222/11 (DE) Angelika Werthmann (NI) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Нарушения на човешките права в Египет

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


P-012223/11 (FR) Veronique De Keyser (S&D) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Резолюция относно здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


P-012224/11 (FR) Michele Rivasi (Verts/ALE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Опасностите, свързани с използването на охлаждащо вещество 1234yf в климатичните системи на моторни превозни средства

Отговор от Комисията (31 януари 2012 г.)


E-012227/11 (DA) Dan Jorgensen (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Изпълнението на изискванията на Рамковата директива за водите на ЕС Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012228/11 (DA) Dan Jorgensen (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Подготовката на Комисията за СОР 17

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012229/11 (DA) Dan Jorgensen (S&D) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Оценката на Комисията за СОР 17

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012230/11 (DA) Dan Jorgensen (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Предписаните емисионни единици във втория период на изпълнение на ангажиментите по

Протокола от Киото

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012231/11 (DA) Dan Jorgensen (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Зелен фонд за климата

Отговор от Комисията (27 февруари 2012 г.)


E-012232/11 (DE) Franz Obermayr (NI) до Комисията (3 януари 2012 г.) Относно: Скандал с храните - производители на органични продукти - Италия Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012233/11 (EN) Kriton Arsenis (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Последващите мерки от приемането на Плана за действие на ЕС за морските птици

Отговор от Комисията (31 януари 2012 г.)


E-012234/11 (EN) Michal Tomasz Kaminski (ECR) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Бирма - случаят Khun Bedu, Khun Kawrio и Khun Dee De

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012235/11 (EN) Michal Tomasz Kaminski (ECR) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Беларус - случаят Георгий Станкевич

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012236/11 (EN) Michal Tomasz Kaminski (ECR) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Азербайджан - смъртта на Рафик Таги

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012237/11 (EN) Michal Tomasz Kaminski (ECR) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Индонезия - случаят Йохан Тетериса

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012238/11 (EN) Michal Tomasz Kaminski (ECR) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Гамбия - случаят Ебрима Б. Манех

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012239/11 (EN) Arlene McCarthy (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Събирането на статистически данни от страна на Евростат относно избягването и укриването на данъци

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012242/11 (EN) Kriton Arsenis (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Споразуменията за доброволно партньорство "Прилагане на законодателството в областта на

горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз" (FLEGT) и капацитетът на ЕО

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012243/11 (EN) Kriton Arsenis (S&D) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Обща политика в сектора на рибарството и хуманно отношение към рибата, развъждана в стопанства

Отговор от Комисията (1 март 2012 г.)


E-012244/11 (FR) Brice Hortefeux (PPE) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Достъп до цифров сигнал в планинските райони

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012245/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Безпилотни самолети за откриване на токсични отпадъци

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012246/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Сблъсъци и смъртни случаи в Сирия

Отговор от Комисията (4 април 2012 г.)


E-012247/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Мита върху китайски стоки

Отговор от Комисията (19 януари 2012 г.)


E-012248/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Статута и свободата на жените в Египет

Отговор от Комисията (6 март 2012 г.)


E-012249/11 (IT) Marco Scurria (PPE) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Аквариума на езерото Тразимено

Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-012250/11 (NL) Ivo Belet (PPE) до Комисията (4 януари 2012 г.) Относно: Преместване на кафенета от Маастрихт на белгийската граница Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012251/11 (NL) Judith Sargentini (Verts/ALE) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Последващи действия от въпрос с искане за писмен отговор E-007181/2011

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012252/11 (PL) Jaroslaw Leszek Walesa (PPE) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Риск от експлозии в ядрената електроцентрала "Фукушима" и въвеждане на изисквания за безопасност

Отговор от Комисията (16 януари 2012 г.)


E-012253/11 (PL) Jaroslaw Leszek Walesa (PPE) до Комисията (4 януари 2012 г.) Относно: Оценка на текущата икономическа ситуация и риска за ликвидността Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012255/11 (PL) Jaroslaw Leszek Walesa (PPE) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Начини за борба с нелегалния риболов в бедни на риба водоеми

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012256/11 (PT) Marisa Matias (GUE/NGL) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Държавните помощи за анулираните вече инвестиции в Авейро, направени от "Нисан" и "Рено" Отговор от Комисията (29 февруари 2012 г.)


E-012257/11 (PT) Nuno Melo (PPE) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Язовир Фоз Туа (II)

Отговор от Комисията (23 февруари 2012 г.)


E-012258/11 (PT) Nuno Teixeira (PPE) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Задължението на най-отдалечените региони да заделят 50 % от допълнително отпуснатите

средства за "диверсификация и модернизация" на икономиките си (и липсата на подобно задължение за рядко населените региони)

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012259/11 (ES) Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: 580 смъртни случая при злополуки на работното място през първите 10 месеца на 2011 г.

в Испания

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012260/11 (DE) Herbert Reul (PPE) до Комисията (3 януари 2012 г.)

Относно: Възможна забрана за найлоновите пазарски торбички - част 3

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012261/11 (EN) Syed Kamall (ECR) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Личните данни и социалните мрежи

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012262/11 (EN) Cristian Silviu Busoi (ALDE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Молдовски проектозакон против дискриминацията

Отговор от Комисията (2 март 2012 г.)


E-012263/11 (EN) Alfreds Rubiks (GUE/NGL) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Модернизация на градската пътническа железопътна система в Рига и обновяване на дизеловия парк

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012264/11 (NL) Bart Staes (Verts/ALE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Доклад за оценка относно членове 4 и 13, параграф 2 и членове 14 и 15 от

Директива 2008/62/ЕО

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012265/11 (NL) Esther de Lange (PPE) и Wim van de Camp (PPE) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Румънски бойкот на зеленчуци от Нидерландия

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


P-012266/11 (EN) Julie Girling (ECR) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Доклад за оценка на Комисията и асиметрично разрешаване на генномодифицирани култури

Отговор от Комисията (18 януари 2012 г.)


P-012267/11 (NL) Ivo Belet (PPE) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Уреждането на спортни мачове

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012268/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (21 декември 2011 г.)

Относно: Регулатори за доставка на вятърна и слънчева енергия

Отговор от Комисията (20 януари 2012 г.)


E-012271/11 (EL) Georgios Papastamkos (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Увеличено финансиране за Програмата за развитие на селското стопанство в Гърция 2007-2013 г. Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012272/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) и Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията

(5 януари 2012 г.)

Относно: Необходимост от подобряване на грижите за изоставените деца в Гърция

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012273/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) и Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията

(5 януари 2012 г.)

Относно: Увеличен брой на случаи на малтретиране на деца и сериозен риск от създаване на "агресивно поколение"

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012274/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Съвета (6 януари 2012 г.)

Относно: Санкции срещу Иран

Отговор от Съвета (27 февруари 2012 г.)


E-012275/11 (EL) Niki Tzavela (EFD) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Иран

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012276/11 (EL) Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Противоречиво одобрение на "Амфлора" - генетично модифициран сорт картофи, в рамките на ЕС Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012277/11 (NL) Ivo Belet (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.) Относно: Електронно обучение за деца с дълготрайни заболявания Отговор от Комисията (6 март 2012 г.)


E-012278/11 (NL) Ivo Belet (PPE) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Истинската цена на самолетните билети - резултати от проучването

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012279/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) и Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията

(5 януари 2012 г.)

Относно: Активиране на Кредитния гаранционен фонд за предприятията

Отговор от Комисията (28 февруари 2012 г.)


E-012280/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) и Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията

(5 януари 2012 г.)

Относно: Фондации за социално подпомагане, застрашени от икономическата криза в Гърция

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012281/11 (IT) Sonia Alfano (ALDE) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Реконструкция и възстановяване на пътната настилка на шосе SP 21 и унищожаване на природата и пейзажа на SPA 010021 (солниците на Марсала и лагуната Станьоне)

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012282/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Представяне на групи, застрашени от бедност

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012283/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - износ на оръжия и военно оборудване

Отговор от Комисията (8 май 2012 г.)


E-012284/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Прозрачност на експертните групи на Комисията

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012285/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Квота за членство в експертните групи

Съвместен отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012286/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Критерии за членство в експертните групи

Съвместен отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012287/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Водещата роля на държавитE-членки в преодоляване на бедността и социалното изключване

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012289/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Законодателството на Съединените щати и Световната организация за запазени имена на домейни и номера (ICANN)

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012290/11 (NL) Auke Zijlstra (NI) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Повишени енергийни цени

Отговор от Комисията (19 март 2012 г.)


E-012291/11 (FI) Anneli Jaatteenmaki (ALDE) до Съвета (5 януари 2012 г.) Относно: Изявления на ЕС пред многостранни организации и трети страни Отговор от Съвета (12 март 2012 г.)


E-012292/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Показания на индекса за възприятие на корупцията

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012293/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Съвета (4 януари 2012 г.)

Относно: Планиране на център за управление на радиоактивни отпадъци и временно съоръжение за съхранение в Мурманск

Отговор от Съвета (14 февруари 2012 г.)


E-012294/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Радиационно излъчване от центъра за управление на радиоактивни отпадъци и временно съоръжение за съхранение в Мурманск

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012295/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Изграждане на център за управление на радиоактивни отпадъци и временно съоръжение за съхранение в Мурманск

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012298/11 (ES) Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията (4 януари 2012 г.) Относно: Арестуването на фотожурналиста Едуардо Леон от в. "Ла Диагонал" Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012299/11 (EN) Gerard Batten (EFD) до Съвета (3 януари 2012 г.) Относно: Европейската заповед за арест - компетентните съдебни органи Отговор от Съвета (20 февруари 2012 г.)


E-012300/11 (IT) Cristiana Muscardini (PPE) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Удължаване на коридора между Балтийско и Адриатическо море

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012301/11 (SV) Asa Westlund (S&D) до Комисията (4 януари 2012 г.) Относно: Триклозан и триклокарбан в облеклото и домакинските стоки Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


P-012302/11 (IT) Andrea Zanoni (ALDE) до Комисията (20 декември 2011 г.)

Относно: Непоносимо замърсяване на въздуха в общините Есте и Монселиче (Падуа) в резултат от емисиите

от циментовите заводи

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-012303/11 (DE) Herbert Dorfmann (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Хуманно отношение към животните

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012305/11 (FR) Robert Goebbels (S&D) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Експертни групи на Европейската комисия

Отговор от Комисията (22 февруари 2012 г.)


E-012306/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Рязък спад на брутния вътрешен продукт на глава от населението и на общите потребителски разходи в Гърция

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012307/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Висок процент на цифрова неграмотност в Гърция

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012309/11 (FR) Constance Le Grip (PPE) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Ставка на данъка върху добавената стойност за конни бази

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-012310/11 (LV) Inese Vaidere (PPE) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Предложение на Комисията относно директните плащания в рамките на ОСП: последствия за равните конкурентни условия за земеделските производители в ЕС

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012311/11 (LV) Inese Vaidere (PPE) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Предложения на Комисията във връзка с финансирането на политиката на сближаване за периода

2014-2020 г.

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012312/11 (SV) Asa Westlund (S&D) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Енергийно етикетиране за сушилни

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012313/11 (EN) Konrad Szymanski (ECR) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - нападения срещу християни в Ирак

Отговор от Комисията (25 април 2012 г.)


E-012314/11 (PT) Joao Ferreira (GUE/NGL) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Последици от неудължаването на Споразумението за рибарство между ЕС и Мароко

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012315/11 (IT) Mario Borghezio (EFD) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Икономическа криза в Хърватия

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012316/11 (EN) Louis Grech (S&D) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Затлъстяване в ЕС

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012317/11 (NL) Auke Zijlstra (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Корупцията струва на държавитe-членки на ЕС 120 милиарда евро годишно

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012318/11 (NL) Barry Madlener (NI) и Auke Zijlstra (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Преместване на престъпността от Източна към Западна Европа

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012319/11 (EN) Derek Vaughan (S&D) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Съфинансиране от средства на ЕС Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-012320/11 (DE) Klaus-Heiner Lehne (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.) Относно: Защита на правата на жертвите на трансгранични престъпления Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012321/11 (IT) Carlo Casini (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Използване на средствата от Седмата рамкова програма за научни изследвания

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012322/11 (EN) Teresa Riera Madurell (S&D), Judith A. Merkies (S&D), Christel Schaldemose (S&D), Marita Ulvskog (S&D), Matthias Groote (S&D), Robert Goebbels (S&D), Catherine Trautmann (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Evelyn Regner (S&D) и Marc Tarabella (S&D) до Комисията

(21 декември 2011 г.)

Относно: Ценови картели/роуминг на данни

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012323/11 (ES) Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Финансовия сектор

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012324/11 (DA) Dan Jorgensen (S&D) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Внос на кожи от животни, хванати в капани или примки

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012325/11 (EL) Maria Eleni Koppa (S&D) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Замразяване на сътрудничеството от страна на Турция в областта на отбраната и сигурността

Отговор от Комисията (12 април 2012 г.)


E-012326/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Забавяне при усвояването на средства на Общността в Гърция

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012327/11 (EL) Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Лагери за интерниране и центрове за настаняване за незаконни имигранти в Гърция

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012328/11 (EN) Barbara Lochbihler (Verts/ALE) до Съвета (5 януари 2012 г.) Относно: Безвизов режим за държавите от Западните Балкани - последни промени Отговор от Съвета (20 февруари 2012 г.)


E-012329/11 (EN) Barbara Lochbihler (Verts/ALE) до Комисията (5 януари 2012 г.) Относно: Безвизов режим за държавите от Западните Балкани - последни промени Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012330/11 (FR) Marc Tarabella (S&D) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Мерки за извънсъдебно решаване на спорове между потребители и предприятия

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012331/11 (FR) Marc Tarabella (S&D) до Комисията (5 януари 2012 г.) Относно: Въвеждане на потребителски барометър за пазара на горива Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012332/11 (FR) Marc Tarabella (S&D) до Комисията (5 януари 2012 г.) Относно: Програма за здравето и потребителите за периода 2014-2020 г. Отговор от Комисията (18 януари 2012 г.)


E-012333/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Малки и средни предприятия в Италия, които осъществяват износ за държавите от групата БРИК Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012335/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Paolo De Castro (S&D), Giovanni La Via (PPE), Clemente Mastella (PPE), Vincenzo Iovine (ALDE), Raffaele Baldassarre (PPE), Salvatore Caronna (S&D), Carlo Fidanza (PPE) и Lorenzo Fontana (EFD) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Маслиново масло "Екстра върджин" - нова оценка на граничната стойност на алкилови естери

Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-012336/11 (NL) Bart Staes (Verts/ALE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Европейският омбудсман изисква обяснение относно правилата и процедурите на ЕОБХ Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012337/11 (DE) Klaus-Heiner Lehne (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Нови правила за признаване на приходи

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012338/11 (EN) Jorg Leichtfried (S&D) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Въвеждане на разширено изпитване за репродуктивната токсичност при едно поколение по смисъла

на REACH

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012339/11 (FR) Jean-Luc Bennahmias (ALDE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Финансови средства за проекта ITER Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012340/11 (IT) Roberta Angelilli (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Възможности за финансиране на медицински център в Анцио (провинция Рим) Отговор от Комисията (1 март 2012 г.)


E-012341/11 (RO) Iosif Matula (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Механизъм "Да свържем Европа" Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012342/11 (PL) Janusz Wojciechowski (ECR) до Комисията (12 януари 2012 г.)

Относно: Трудно положение на полските производители на хмел и планове за действие на Комисията в сектора на хмела

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012343/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Финансиране от ЕС на проекта Щутгарт-Вендлинген, част от трансевропейските мрежи (TEN) Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012344/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Последствия от забавянията в изпълнението на проекта Щутгарт 21, част от трансевропейските мрежи (TEN)

Съвместен отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012345/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Изпълнение на проекта Щутгарт 21

Съвместен отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012346/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.) Относно: Осъществяване на отварянето на пазара в железопътния транспорт Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012347/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Връзки с пътнически влакове за Италия

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012348/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Точност на плащанията по TEN

Предварителен отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.) Допълнителен отговор от Комисията (1 март 2012 г.)


E-012349/11 (EN) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Преглед на законодателството в областта на данъка върху добавената стойност

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012350/11 (EN) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Ограничаване на предоставяните от държавитe-членки освобождавания от данъка върху добавената стойност

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012351/11 (EN) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (4 януари 2012 г.) Относно: Отрицателни ефекти от промяната на правилата за облагане с ДДС Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012352/11 (EN) Keith Taylor (Verts/ALE), Daniel Caspary (PPE), David Martin (S&D) и Helmut Scholz

(GUE/NGL) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Търговски отношения между ЕС и Япония: възможности за опазване на морските бозайници

Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012354/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Съвета (4 януари 2012 г.) Относно: Ограничения пред вноса на вятърна и соларна електроенергия Отговор от Съвета (27 февруари 2012 г.)


E-012355/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Определение на "Самостоятелно покриване на нуждите от кръв и кръвни съставки" с оглед доставките на кръв

Съвместен отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012356/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Система за обмен на кръв и кръвни съставки

Съвместен отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012357/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.) Относно: Проучване за нуждите и снабдяването с кръв и кръвни съставки Съвместен отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012358/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.) Относно: Система за ранно предупреждение за цунами за северните води на ЕС Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012359/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Система за ранно предупреждение за цунами в Средиземноморския басейн

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012360/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Окисляване на морската вода

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012361/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Размер на фондовете за рисков капитал

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012362/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Сведения на Комисията относно успеха на МСП, в които е инвестиран рисков капитал

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012363/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Проучванията на инвеститорите на рисков капитал - фактор за успех на МСП Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012364/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Сертифициране за честно производство - етикет "Феър продакшан" ("Fair Production") Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-012365/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Данни относно изпиране на пари

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012366/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Материални лишения в градски и селски райони

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012367/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.) Относно: Търсене на постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012368/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Проект за производство на електроенергия в пустинята

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012370/11 (NL) Bart Staes (Verts/ALE) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Възстановяване на европейски финансови помощи от Италия

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012371/11 (EN) Nigel Farage (EFD) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Малтретиране на 20 очилати каймани

Отговор от Комисията (24 февруари 2012 г.)


E-012373/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (6 януари 2012 г.) Относно: Добро управление на държавните инвестиционни фондове Съвместен отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012374/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.) Относно: Прозрачност по отношение на държавните инвестиционни фондове Съвместен отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012375/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Анализ на инструментите за реакция при намеси на държавните инвестиционни фондове

Съвместен отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012376/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Дейности на държавните инвестиционни фондове

Съвместен отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012377/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Структурен дефицит под 0,5 % Отговор от Комисията (8 март 2012 г.)


E-012378/11 (EN) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.) Относно: ЗП/ВП - Задържане на граждани на ЕС от армията на САЩ Отговор от Комисията (26 март 2012 г.)


E-012380/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Резолюция на Съвета за сигурност на ООН срещу насилието в Сирия

Отговор от Комисията (15 март 2012 г.)


E-012381/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Суверенитет над Южнокитайско море

Отговор от Комисията (9 март 2012 г.)


E-012383/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Широко разпространено приложение на хиалуронова киселина и увеличаване на незаконната търговия в интернет

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012384/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Пасивното тютюнопушене като причина за 15 % от заболяванията от астма при децата

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012385/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Опасност поради навлизане на полиестерни частици в моретата и океаните

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012386/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Тревога поради недохранване в района на Сахел

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012387/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Запазване на популациите от акули

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012388/11 (PT) Ilda Figueiredo (GUE/NGL) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Подпомагане на занаятчийското производство на изделия от стъкло чрез издухване в Марина

Гранде

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


P-012389/11 (SV) Mikael Gustafsson (GUE/NGL) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Указания за трансевропейската енергийна инфраструктура

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012390/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Сигурност на компютърните части

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012391/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Механизми за защита на данните в институциите на ЕС Отговор от Комисията (24 февруари 2012 г.)


E-012394/11 (DE) Hans-Peter Martin (NI) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Показатели за бедност

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012395/11 (EN) Andras Gyurk (PPE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Последици от първата среща на високо равнище на Форума на страните износителки на газ

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012396/11 (EN) Fiorello Provera (EFD) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Детски труд в мините в Мали

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012397/11 (EN) Fiorello Provera (EFD) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Разширяване на вътрешните конфликти в Ирак

Отговор от Комисията (15 март 2012 г.)


E-012398/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Насоки на ЕОБХ за експертно проверена научна литература и пестициди

Съвместен отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012399/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (6 януари 2012 г.) Относно: Насоки на ЕОБХ за експертно проверена научна литература и пестициди Съвместен отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012400/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Насоки от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно експертно проверената научна литература и пестицидите

Съвместен отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012401/11 (EN) Adrian Severin (NI) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Решение на Европейския съвет да не даде на Сърбия статут на страна кандидатка

Отговор от Комисията (12 юни 2012 г.)


E-012402/11 (EN) Adrian Severin (NI) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Решение на Европейския съвет да не даде на Сърбия статут на страна кандидатка

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


P-012405/11 (ES) Gabriel Mato Adrover (PPE) до Комисията (4 януари 2012 г.)

Относно: Споразумение за риболов с Мароко

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012406/11 (ES) Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Увеличение на тарифния дефицит на Испания

Отговор от Комисията (20 март 2012 г.)


E-012407/11 (EL) Georgios Koumoutsakos (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Защита на личните данни на потребителите на смартфони

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012408/11 (EN) Franziska Keller (Verts/ALE) и Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията

(6 януари 2012 г.)

Относно: Наблюдение на гръцката граница

Отговор от Комисията (27 февруари 2012 г.)


E-012409/11 (EN) Isabella Lovin (Verts/ALE) и Satu Hassi (Verts/ALE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Прилагане на Директивата за КПКЗ от индустриална фирма Оутокумпу (Финландия) Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012410/11 (EN) Phil Prendergast (S&D) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Характеристики на спирачната система ABS Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012411/11 (EN) Catherine Bearder (ALDE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Внос на каймани в Кипър

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012412/11 (EN) Catherine Bearder (ALDE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Директива за хуманното отношение към млекодайните крави

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012413/11 (EN) Catherine Bearder (ALDE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Проценти на оцеляване при рак

Отговор от Комисията (6 март 2012 г.)


E-012414/11 (EN) Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Хуманното отношение към рибата, развъждана в стопанства

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012415/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Минималните цени на алкохолните напитки

Отговор от Комисията (12 март 2012 г.)


E-012416/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (6 януари 2012 г.) Относно: Признаване на директивата за професионалните квалификации Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012417/11 (IT) Andrea Zanoni (ALDE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Спешна молба за затваряне на използвания за вивисекция развъдник за кучета "Грийн хил" в град

Монтикяри (Бреша)

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012418/11 (IT) Roberto Gualtieri (S&D), Leonardo Domenici (S&D), Guido Milana (S&D), Silvia Costa (S&D), Gianni Pittella (S&D), Vittorio Prodi (S&D) и Pino Arlacchi (S&D) до Комисията (6 януари 2012 г.) Относно: Депо за отпадъци Корколе/Сан Виторино

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012420/11 (ES) Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - влизането в затвора на Майке Набил

Отговор от Комисията (13 април 2012 г.)


E-012421/11 (EN) Linda McAvan (S&D) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Равното третиране на университетски преподаватели, които не са италианци, в Италия - доклад от реформата "Джелмини" и последващи действия

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012422/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - твърдения, че Сенатът на Нигерия се опитва да криминализира еднополовите бракове и партньорства

Отговор от Комисията (2 март 2012 г.)


E-012423/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Ефективни прозрачни мерки за изобличаване на неправилната експлоатация на ресурсите

и корупцията в Африка

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012424/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Призив към президента на Сирия Башар ал-Асад да подаде оставка незабавно

Отговор от Комисията (23 май 2012 г.)


E-012425/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Противоречивата японска политика, при която се убиват делфини, за да се съхранят рибните запаси

Отговор от Комисията (13 март 2012 г.)


E-012426/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (6 януари 2012 г.) Относно: ЗП/ВП - Определението на Кимбърлийския процес за "конфликтен диамант" Отговор от Комисията (28 март 2012 г.)


E-012427/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Предполагаемо данъчно облагане в Испания върху неполучени средства от испанския пазар на недвижимо имущество

Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012428/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Електрически крушки от типа CFL и LED Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012429/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Право на финансова помощ, в случай че гражданин на Обединеното кралство стане жертва на престъпление в друга държава членка на ЕС

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012430/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Промяната на часовото време в държавитE-членки

Съвместен отговор от Комисията (24 януари 2012 г.)


E-012431/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Реформа на общата политика в областта на рибарството

Отговор от Комисията (15 март 2012 г.)


E-012432/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Предполагаеми нехуманни и жестоки методи в промишленото селско стопанство в ЕС Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012434/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Регламент за хранителните и здравните претенции

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012435/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (11 януари 2012 г.)

Относно: Забрана върху практиката да се премахват перките на акулите

Отговор от Комисията (31 януари 2012 г.)


E-012436/11 (EN) Marina Yannakoudakis (ECR) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Срещи по въпросите на "фискалния пакт" Отговор от Комисията (7 февруари 2012 г.)


E-012437/11 (EN) Sean Kelly (PPE) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Измами, свързани с заблуждаващите практики на издателства на фирмени указатели

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012438/11 (EN) Sean Kelly (PPE) до Комисията (10 януари 2012 г.) Относно: Принудителното пенсиониране на 60-годишна възраст Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012439/11 (EN) Liam Aylward (ALDE), Brian Crowley (ALDE) и Pat the Cope Gallagher (ALDE) до

Комисията (11 януари 2012 г.)

Относно: Спазване на изискванията на Директивата за ОЕЕО в държавитE-членки

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012440/11 (FR) Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Признаване на основните права на израелските араби бедуини в пустинята Негев

Отговор от Комисията (7 юни 2012 г.)


E-012441/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Борбата с международния трафик на наркотици

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012442/11 (ES) Francisco Sosa Wagner (NI) до Комисията (6 януари 2012 г.) Относно: Замърсяване на морската среда край брега на град Алхесирас (Испания) Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012443/11 (DE) Franz Obermayr (NI) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Риба пангасиус от Виетнам - критики върху практиките на нейното развъждане в стопанства

Отговор от Комисията (15 март 2012 г.)


E-012444/11 (DE) Franz Obermayr (NI) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Въпроси относно финансирането на ЕС - Джордж Сорос - ромско модно ревю

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012445/11 (EN) Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Камбоджа: тормоз върху депутат от опозицията, продължаващо нарушаване на демократичните принципи и използване на съдебната система за елиминиране на политическите опоненти Отговор от Комисията (28 февруари 2012 г.)


E-012446/11 (EN) Diane Dodds (NI) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Подрязване на живите плетове

Отговор от Комисията (2 март 2012 г.)


E-012447/11 (EN) Diane Dodds (NI) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Допълнителните пътни разходи за лица с увреждания

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012449/11 (EN) Nessa Childers (S&D) до Комисията (6 януари 2012 г.) Относно: Максимална продължителност от 9 часа на транспортирането на коне Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012451/11 (EN) Nessa Childers (S&D) до Комисията (11 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - арабското малцинство в Израел

Отговор от Комисията (29 март 2012 г.)


E-012454/11 (NL) Laurence J.A.J. Stassen (NI) до Комисията (11 януари 2012 г.)

Относно: Банкрутът на "Сааб" и изплащането на заема от ЕИБ Отговор от Комисията (20 март 2012 г.)


P-012455/11 (NL) Frank Vanhecke (EFD) до Комисията (13 януари 2012 г.) Относно: Пенсионна възраст и ранно пенсиониране за длъжностни лица на ЕС Отговор от Комисията (15 март 2012 г.)


E-012456/11 (EN) Jutta Steinruck (S&D) и Ole Christensen (S&D) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Транспониране и прилагане на някои директиви в Германия

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012457/11 (EN) Michael Cashman (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Регистрация на моторни превозни средства в Испания


E-012458/11 (FR) Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Освобождаването на Салах Хамури и предприетите действия от Заместник-председателя/ Върховния представител в защита на основните права на европейските граждани

Отговор от Комисията (2 май 2012 г.)


E-012459/11 (FR) Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) до Комисията (9 януари 2012 г.) Относно: ЗП/ВП - условията на живот на палестинските жители на Източен Йерусалим Отговор от Комисията (23 април 2012 г.)


E-012460/11 (IT) Silvia Costa (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Програма "МЕДИА"

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012461/11 (NL) Frank Vanhecke (EFD) до Комисията (16 януари 2012 г.) Относно: Финансиране от ЕС за изборите в Демократична република Конго (ДРК) Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012462/11 (NL) Frank Vanhecke (EFD) до Комисията (16 януари 2012 г.)

Относно: Жестоко отношение към животните в Украйна

Отговор от Комисията (1 март 2012 г.)


E-012463/11 (NL) Frank Vanhecke (EFD) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Свобода на информацията и изразяването в Южна Африка

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012466/11 (NL) Auke Zijlstra (NI) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Зелената книга на комисар Малмстрьом относно събирането на семействата

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012467/11 (RO) Daciana Octavia Sarbu (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Подкрепа в борбата против невродегенеративните заболявания

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012468/11 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията (10 януари 2012 г.) Относно: Удръжки от субсидиите, изплатени на селскостопански производители от ЕС Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012469/11 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията (10 януари 2012 г.) Относно: Възрастова дискриминация в обява за набиране на полицейски служители в Гърция Отговор от Комисията (3 февруари 2012 г.)


E-012470/11 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Споразумение между ЕС и Швейцария върху данъчното облагане на банковите депозити


E-012471/11 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Оплакване относно проява на унизително отношение

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012472/11 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията (9 януари 2012 г.) Относно: Доставка на селскостопански продукти и храни на най-нуждаещите се лица в ЕС Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012473/11 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Последователни срочни трудови договори на научно-изследователския и лаборантския персонал в учреждения за висше образование

Отговор от Комисията (23 февруари 2012 г.)


E-012474/11 (EL) Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията (9 януари 2012 г.) Относно: Академичен и лаборантски персонал в учреждения за висше образование Отговор от Комисията (23 февруари 2012 г.)


E-012475/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Гранично споразумение в Косово

Съвместен отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012476/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Президентски и парламентарни избори в Конго

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012477/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Граничен конфликт между Сърбия и Косово

Съвместен отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012478/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012479/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Разводняване на темата за Шенгенското пространство

Отговор от Комисията (28 февруари 2012 г.)


E-012480/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Нов кодекс за поведение

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012481/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Европейски научни изследвания и иновации


E-012482/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Банкови инвестиции в изкопаемите горива

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012483/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Глобален мониторинг на околната среда

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012484/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Политики на ЕС и неговите държави-членки в областта на климата

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012485/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Трансграничните банкови такси

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012486/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (6 януари 2012 г.)

Относно: Енергийната изолация на Швейцария

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012487/11 (SK) Monika Flasikova Benova (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.) Относно: Финансиране на научноизследователската дейност от страна на ЕС след 2014 г. Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012488/11 (EN) Roger Helmer (ECR) до Комисията (11 януари 2012 г.)

Относно: Осигуряване на обучение за оказване на първа помощ в Република Ирландия

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012490/11 (EN) Sophia in 't Veld (ALDE), баронеса Sarah Ludford (ALDE) и Marietje Schaake (ALDE) до

Съвета (10 януари 2012 г.)

Относно: Въздействието на Закона за национална отбрана (NDAA) на Съединените щати върху правния ред

на ЕС

Отговор от Съвета (5 март 2012 г.)


E-012491/11 (EN) Sophia in 't Veld (ALDE), баронеса Sarah Ludford (ALDE) и Marietje Schaake (ALDE) до

Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Въздействието на Закона за национална отбрана (NDAA) на Съединените щати върху правния ред

на ЕС

Отговор от Комисията (27 март 2012 г.)


E-012492/11 (EN) Vincenzo Iovine (ALDE), Catherine Greze (Verts/ALE) и Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE)

до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - правата на народа мапуче

Отговор от Комисията (15 март 2012 г.)


E-012493/11 (EN) Martin Ehrenhauser (NI) до Комисията (11 януари 2012 г.)

Относно: Творческият отпуск на г-н Магнус Овилиус

Отговор от Комисията (27 март 2012 г.)


E-012495/11 (EN) Michal Tomasz Kaminski (ECR) до Комисията (13 януари 2012 г.) Относно: Неуспехът на полицията и на съдебната система да преследват престъпленията Отговор от Комисията (19 март 2012 г.)


E-012496/11 (EN) Michal Tomasz Kaminski (ECR) до Комисията (13 януари 2012 г.) Относно: Шистовият газ като средство за диверсификация на енергията в България Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012497/11 (EN) Spyros Danellis (S&D), Brian Simpson (S&D), Said El Khadraoui (S&D), Jorg Leichtfried

(S&D), Ines Ayala Sender (S&D), Olga Sehnalova (S&D) и David-Maria Sassoli (S&D) до Комисията

(13 януари 2012 г.)

Относно: Законодателни действия относно несъстоятелността на въздушните превозвачи

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012498/11 (EL) Konstantinos Poupakis (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Намаляване на ДДС върху транзакциите с кредитни карти

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012499/11 (FR) Jean-Luc Bennahmias (ALDE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Многоезичие

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012500/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Скандал около футболните залагания в Италия

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012501/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Протест на демонстранти - архиепископът търси компромис

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012502/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (16 януари 2012 г.)

Относно: Либия - пострадали граждани от бомбардировките

Отговор от Комисията (6 март 2012 г.)


E-012503/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (16 януари 2012 г.) Относно: Временна заетост, използвана при набиране на средства за благотворителна дейност Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012504/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Изчезването на пакистанската актриса Веена Малик

Отговор от Комисията (28 февруари 2012 г.)


E-012505/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Ураганът във Филипините

Отговор от Комисията (15 март 2012 г.)


E-012506/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Сериозна липса на помощни средства за лечение на болка в болница "Перино" в град Бриндизи

Отговор от Комисията (27 февруари 2012 г.)


E-012507/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Злополуки на работното място в административен регион Пулия

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012508/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Споразумение между ЕС и Швейцария относно предотвратяването на укриването на данъци

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012509/11 (IT) Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Незаконна трудова заетост в Саленто

Отговор от Комисията (24 февруари 2012 г.)


E-012510/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Структурни фондове на ЕС за развитие на пристанището в Бриндизи

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


P-012514/11 (EN) Antigoni Papadopoulou (S&D) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Турско знаме на планината Пентадактилос

Отговор от Комисията (25 януари 2012 г.)


P-012515/11 (NL) Esther de Lange (PPE) до Комисията (5 януари 2012 г.)

Относно: Претенции от страна на държави-членки относно плащания от фонда за извънредни положения във връзка с EHEC (2)

Отговор от Комисията (1 февруари 2012 г.)


E-012516/11 (EN) Antigoni Papadopoulou (S&D) до Комисията (9 януари 2012 г.) Относно: Резултати от преброяването на населението в окупираните части на Кипър Отговор от Комисията (27 януари 2012 г.)


E-012517/11 (EN) Jim Higgins (PPE) до Комисията (12 януари 2012 г.)

Относно: Премахване на забраната за пренасяне на течности в ръчния багаж на летищата

Съвместен отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-012518/11 (EN) Jim Higgins (PPE) до Комисията (12 януари 2012 г.)

Относно: Напредък в премахването на забраната за пренасяне на течности в ръчния багаж на летищата

Съвместен отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-012519/11 (EN) Emma McClarkin (ECR) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Разрушаване на инфраструктурни проекти на Западния бряг, финансирани от ЕС Отговор от Комисията (17 април 2012 г.)


E-012520/11 (EN) Charles Tannock (ECR) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Помощ на ЕС за Виетнам

Отговор от Комисията (3 май 2012 г.)


E-012521/11 (EN) Charles Tannock (ECR) до Комисията (12 януари 2012 г.) Относно: Правата и свободите на жените в крайно ортодоксалните части на Израел Отговор от Комисията (9 март 2012 г.)


E-012522/11 (EN) Chris Davies (ALDE) до Комисията (13 януари 2012 г.) Относно: Избягване и укриване на данъци чрез арбитраж при дивидентите Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012523/11 (EN) George Lyon (ALDE) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Минималните цени на алкохолните напитки

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012524/11 (EN) Arlene McCarthy (S&D) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Ограничения върху приемането на средства за заплащане

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012525/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Политиката на Европейския съюз в Арктика

Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012526/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Пазара на одиторските услуги

Отговор от Комисията (16 февруари 2012 г.)


E-012527/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Европейската сметна палата

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012528/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (12 януари 2012 г.)

Относно: Програма за идентификация на чиповете

Отговор от Комисията (5 март 2012 г.)


E-012529/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (12 януари 2012 г.)

Относно: Програмата в областта на цифровите технологии (I) Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012530/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (12 януари 2012 г.)

Относно: Програмата в областта на цифровите технологии (II) Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012531/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (12 януари 2012 г.)

Относно: Споразумения относно фиксираната цена на книгите

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)
E-012532/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (16 януари 2012 г.)

Относно: Научен съветник на ЕС

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012533/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (12 януари 2012 г.)

Относно: Данък върху финансовите транзакции

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012534/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Селското стопанство на промишлена основа

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012535/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Мястото на пазарната инфраструктура

Отговор от Комисията (6 март 2012 г.)


E-012536/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Премахването на перките на акулите

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012537/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (12 януари 2012 г.)

Относно: Директива относно временното ползване на собственост

Отговор от Комисията (22 февруари 2012 г.)


E-012538/11 (EN) Marta Andreasen (EFD) до Комисията (17 януари 2012 г.) Относно: Допълнителен въпрос относно творческия отпуск в Комисията Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012539/11 (EN) Giles Chichester (ECR) до Комисията (12 януари 2012 г.)

Относно: Отварянето на енергийните пазари във Франция

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012540/11 (FR) Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Държавна помощ за PSA Peugeot-Citroen

Отговор от Комисията (29 февруари 2012 г.)


E-012541/11 (FR) Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Колонизацията в окупираните територии и стратегията на Комисията

Отговор от Комисията (10 юли 2012 г.)


E-012542/11 (FR) Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Прилагане на стандартите на Базел III Отговор от Комисията (27 февруари 2012 г.)


E-012544/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Физическите упражнения засилват паметта

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012545/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Устройство за борба със сушата

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012546/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Здравеопазването в ЕС

Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012547/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Операция на аортата с минимално проникване, извършена на пациент, на когото е била направена трансплантация

Отговор от Комисията (13 февруари 2012 г.)


E-012548/11 (IT) Oreste Rossi (EFD) до Комисията (17 януари 2012 г.)

Относно: Разходите за конференцията в Дърбан относно изменението на климата

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012549/11 (IT) Roberta Angelilli (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Съответствието на кукла, снабдена с видеокамера, с европейското законодателство относно закрилата на малолетни лица от детската порнография и педофилите

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012550/11 (PL) Marek Henryk Migalski (ECR) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Безредици в Казахстан

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012551/11 (PT) Mario David (PPE) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и

Кралство Мароко

Отговор от Комисията (25 април 2012 г.)


E-012552/11 (PT) Mario David (PPE) до Комисията (11 януари 2012 г.)

Относно: Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство

Мароко

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


P-012553/11 (DA) Emilie Turunen (Verts/ALE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Предложение за намаляване на административните и регулаторните тежести върху предприятията

Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012554/11 (EN) Romana Jordan Cizelj (PPE), Francoise Grossetete (PPE), Frederique Ries (ALDE) и

Richard Seeber (PPE) до Комисията (13 януари 2012 г.) Относно: Връзката между мобилните телефони и рака Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012560/11 (EN) Janos Ader (PPE) до Комисията (10 януари 2012 г.)

Относно: Емисиите на парникови газове

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012561/11 (PL) Elzbieta Katarzyna Lukacijewska (PPE) до Комисията (11 януари 2012 г.) Относно: Финансова помощ за полските производители на мак с ниско съдържание на морфин Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-012562/11 (PL) Elzbieta Katarzyna Lukacijewska (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Застрашената от изчезване карпатска бяла коза

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012563/11 (ES) Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE), Salvador Sedo i Alabart (PPE), Maria Badia i Cutchet (S&D), Raimon Obiols (S&D) и Santiago Fisas Ayxela (PPE) до Съвета (10 януари 2012 г.)

Относно: Европа на регионите

Отговор от Съвета (14 февруари 2012 г.)


E-012564/11 (EN) Anne E. Jensen (ALDE) и Bendt Bendtsen (PPE) до Комисията (12 януари 2012 г.)

Относно: Плащания от програмите РП 6 и РП 7

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012565/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Директива 98/34/EO

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012566/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Френския стандарт 12566-3 и Директива 98/34/ЕО Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012567/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (13 януари 2012 г.) Относно: Стандарт EN 12566-3 за системите за пречистване на отпадъчни води Отговор от Комисията (6 февруари 2012 г.)


E-012568/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Наказателни санкции и Директивата относно услугите

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012569/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Определението на услугите в рамките на Директивата относно услугите (2006/123/EО) Отговор от Комисията (9 февруари 2012 г.)


E-012570/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Нивото на изпълнение на съдебно решение относно генномодифициран цветен прашец в меда

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012571/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Струни от катгут

Отговор от Комисията (20 февруари 2012 г.)


E-012572/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (13 януари 2012 г.) Относно: ВП/ЗП - Мисията на ООН за референдум в Западна Сахара (MINURSO) Отговор от Комисията (7 март 2012 г.)


E-012573/11 (EN) Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: ЗП/ВП - Коренното население гуарани

Отговор от Комисията (6 март 2012 г.)


P-012574/11 (NL) Bart Staes (Verts/ALE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Съкращения в разходите за енергийна ефективност

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012575/11 (EN) Catherine Stihler (S&D) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Финансиране за жените предприемачи

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012576/11 (EN) Thijs Berman (S&D) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Възрастните хора в развиващите се страни

Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-012578/11 (EN) Kay Swinburne (ECR) до Комисията (11 януари 2012 г.)

Относно: Година на борбата с мозъчните заболявания

Отговор от Комисията (14 февруари 2012 г.)


E-012579/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (11 януари 2012 г.)

Относно: Редкоземните метали

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012580/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (11 януари 2012 г.)

Относно: Недостиг на храна в Северна Африка

Отговор от Комисията (8 февруари 2012 г.)


E-012581/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Разследване на издателства на електронни книги

Отговор от Комисията (17 февруари 2012 г.)


E-012582/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (17 януари 2012 г.)

Относно: Закупуване на купони онлайн

Отговор от Комисията (21 февруари 2012 г.)


E-012583/11 (IT) Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията (11 януари 2012 г.)

Относно: Китай и подпомагането на Европа

Отговор от Комисията (9 март 2012 г.)


E-012584/11 (PL) Zbigniew Ziobro (EFD) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Списък на проекти в областта на транспорта и тяхното финансиране чрез Агенция TEN-T за периода 2013-2020 г.

Отговор от Комисията (10 февруари 2012 г.)


E-012585/11 (DA) Bendt Bendtsen (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Схема за търговия с емисии - съвместимост с националните политики за климата и енергетиката

Отговор от Комисията (15 февруари 2012 г.)


E-012586/11 (DA) Bendt Bendtsen (PPE) до Комисията (9 януари 2012 г.)

Относно: Редкоземните метали и Гренландия

Отговор от Комисията (22 февруари 2012 г.)


E-012587/11 (DE) Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Неуспеха на провинция Бранденбург да изпълни изискванията за достъпност съгласно

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Отговор от Комисията (22 февруари 2012 г.)


E-012588/11 (EN) Pawel Zalewski (PPE) до Комисията (16 януари 2012 г.)

Относно: Отношението на САЩ към ACTA Отговор от Комисията (2 февруари 2012 г.)


E-012589/11 (EN) Pawel Zalewski (PPE) до Комисията (13 януари 2012 г.)

Относно: Етикетите "Произведено в Израел" Отговор от Комисията (29 февруари 2012 г.)


Untitled Page