(Дело C-378/10: Решение на Съда (трети състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Legfelsobb Birosag - Унгария) - искане за вписване в търговския регистър, подадено от VALE Epitesi Kft (Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС - Свобода на установяване - Принципи на равностойност и ефективност - Трансгранично преобразуване - Отказ за вписване в регистъра)

Обн. C ОВ. бр.287 от 22 Септември 2012г.

2012/C 287/04


Език на производството: унгарски 1

Запитваща юрисдикция


Legfelsobb Birosag

Страна в главното производство

VALE Epitesi Kft


Предмет

Преюдициално запитване - Magyar Koztarsasag Legfelsobb Birosaga - Тълкуване на членове 43 ЕО и 48 ЕО - Преместване на дружество, учредено съгласно правото на една държава членка, в друга държава членка с промяна на приложимото национално право - Национална правна уредба, която не позволява в националния търговски регистър като праводател на дружеството да се посочи дружество, учредено в друга държава членка


Диспозитив

1. Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която предвижда възможност за преобразуване на учредените по националното право дружества, но принципно не позволява - посредством учредяване на дружество по националното право - преобразуването на вече учредено по правото на друга държава членка дружество в дружество по националното право.


2. В контекста на трансгранично преобразуване на дружество членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че приемащата държава членка има право да определи релевантните за подобна операция национални норми и следователно да приложи разпоредбите на националното си законодателство, предвидени за преобразуванията на национално равнище, които разпоредби уреждат учредяването и функционирането на дружеството, каквито са например изискванията за изготвяне на счетоводен баланс и на опис на активите. Принципите на равностойност и ефективност обаче не допускат приемащата държава членка съответно

- в случай на трансгранично преобразуване - да откаже да впише дружеството, заявило преобразуването в качеството си на "праводател", ако подобно вписване на дружеството праводател е предвидено за преобразуванията на национално равнище, и

- в производството по регистрация на дружеството - да откаже надлежно да вземе предвид документите, съставени от органите на държавата членка по произход.


_________________________

1 ОВ C 317, 20.11.2010 г.


Untitled Page