Разпределение на съдиите по състави

Обн. C ОВ. бр.311 от 13 Октомври 2012г.

2012/C 311/02


На 17 септември 2012 г. с оглед встъпването в длъжност на съдията Berardis пленумът на Общия съд реши да измени решенията на Общия съд от 20 септември 2010 г. 1, от 26 октомври 2010 г. 2, от 29 ноември 2010 г. 3, от 20 септември 2011 г. 4, от 25 ноември 2011 г. 5 и от 16 май 2012 г. 6 относно разпределението на съдиите по състави.


За периода от 17 септември 2012 г. до датата на встъпване в длъжност на малтийския съдия разпределението на съдиите по състави е следното:


Първи разширен състав от петима съдии:

г-н Azizi, председател на състав, г-жа Labucka, г-н Frimodt Nielsen, г-н M. Gratsias и г-жа Кънчева, съдии.

Първи състав от трима съдии:

г-н Azizi, председател на състав;

г-н Frimodt Nielsen, съдия;

г-жа Кънчева, съдия.


Втори разширен състав от петима съдии:

г-н Forwood, председател на състав, г-н Dehousse, г-жа Wiszniewska-Bialecka, г-н Prek и г-н Schwarcz, съдии.


Втори състав от трима съдии:

г-н Forwood, председател на състав;

г-н Dehousse, съдия;

г-н Schwarcz, съдия.


Трети разширен състав от петима съдии:

г-н Czucz, председател на състав, г-жа Labucka, г-н Frimodt Nielsen, г-н Gratsias и г-жа Кънчева, съдии.

Трети състав от трима съдии:

г-н Czucz, председател на състав;

г-жа Labucka, съдия;

г-н Gratsias, съдия.


Четвърти разширен състав от петима съдии:

г-жа Pelikanova, председател на състав, г-н Vadapalas, г-жа Jurimae, г-н O'Higgins и г-н van der Woude, съдии.


Четвърти състав от трима съдии:

г-жа Pelikanova, председател на състав;

г-жа Jurimae, съдия;

г-н van der Woude, съдия.


Пети разширен състав от петима съдии:

г-н Papasavvas, председател на състав, г-н Vadapalas, г-жа Jurimae, г-н O'Higgins и г-н van der Woude, съдии.


Пети състав от трима съдии:

г-н Papasavvas, председател на състав;

г-н Vadapalas, съдия;

г-н O'Higgins, съдия.


Шести разширен състав от петима съдии:

г-н Kanninen, председател на състав, г-жа Martins Ribeiro, г-н Wahl, г-н Soldevila Fragoso, г-н Popescu и г-н Berardis, съдии.


Шести състав от трима съдии:

г-н Kanninen, председател на състав;

а) г-н Wahl и г-н Soldevila Fragoso, съдии;

б) г-н Wahl и г-н Berardis, съдии;

в) г-н Soldevila Fragoso и г-н Berardis, съдии.

Седми разширен състав от петима съдии:

г-н Dittrich, председател на състав, г-н Dehousse, г-жа Wiszniewska-Bialecka, г-н Prek и г-н Schwarcz, съдии.


Седми състав от трима съдии:

г-н Dittrich, председател на състав;

г-жа Wiszniewska-Bialecka, съдия;

г-н Prek, съдия.


Осми разширен състав от петима съдии:

г-н Truchot, председател на състав, г-жа Martins Ribeiro, г-н Wahl, г-н Soldevila Fragoso, г-н Popescu и г-н Berardis, съдии.


Осми състав от трима съдии:

г-н Truchot, председател на състав;

г-жа Martins Ribeiro, съдия;

г-н Popescu, съдия.


В периода от 17 септември 2012 г. до датата на встъпване в длъжност на малтийския съдия в шести разширен състав съдиите, които ще заседават с председателя на състава, за да образуват разширен състав, ще бъдат другите двама съдии от първоначално сезирания шести състав, като четвъртият съдия от този състав и един съдия от осми състав заседават с трима съдии. Последният, който следва да не е председател на състав, ще бъде определен за една година по реда, предвиден в член 6 от Процедурния правилник на Общия съд.


В периода от 17 септември 2012 г. до датата на встъпване в длъжност на малтийския съдия в осми разширен състав четиримата съдии, които ще заседават с председателя на състава, за да образуват разширен състав, ще са другите двама съдии от първоначално сезирания осми състав и двама съдии от шести състав. Последните двама съдии, нито един от които следва да не е председател на състав, ще бъдат определени за една година по реда, предвиден в член 6 от Процедурния правилник на Общия съд.


_________________________

1 ОВ C 288, 23.10.2010 г., стр. 2.

2 ОВ C 317, 20.11.2010 г., стр. 5.

3 ОВ C 346, 18.12.2010 г., стр. 2.

4 ОВ C 305, 15.10.2011 г., стр. 2.

5 ОВ C 370, 17.12.2011 г., стр. 5.

6 ОВ C 174, 16.6.2012 г., стр. 2.


Untitled Page