Съединени дела C-147/11 и С-148/11: Решение на Съда (трети състав) от 6 септември 2012 г. (преюдициално запитване от Upper Tribunal - Обединено кралство) - Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11) (Регламент (ЕИО) № 1612/68 - Директива 2004/38/ЕО - Право на постоянно пребиваване - Социално подпомагане - Родителски права - Периоди на пребиваване преди присъединяването към Съюза на държавата на произход)

Обн. C ОВ. бр.331 от 27 Октомври 2012г.

2012/C 331/11


Език на производството: английски 1


Запитваща юрисдикция

Upper Tribunal


Страни в главното производство

Ищец: Secretary of State for Work and Pensions

Ответници: Lucja Czop (C-147/11), Margita Punakova (C-148/11)


Предмет

Преюдициално запитване - Upper Tribunal - Тълкуване на член 12 от Регламент № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 година относно свободното движение на работници в Общността (ОВ L 257, стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 11) и на член 16, параграф 1 от Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки (ОВ L 158, стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56) - Право на пребиваване на полска гражданка, която пристига в Обединеното кралство преди присъединяването на Полша, след присъединяването упражнява дейност като самостоятелно заето лице в продължение на по-малко от година и упражнява родителските права върху дете, което започва обучение в общообразователно училище след прекратяване на дейността ? като самостоятелно заето лице


Диспозитив

Член 12 от Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 година относно свободното движение на работници в Общността трябва да се тълкува в смисъл, че предоставя на лицето, което в действителност упражнява родителските права върху дете на работник мигрант или на бивш работник мигрант, което дете се обучава в приемащата държава членка, право на пребиваване на територията на тази държава, макар този член да не може да бъде тълкуван в смисъл, че предоставя такова право на лицето, което в действителност упражнява родителските права върху дете на самостоятелно заето лице.

Член 16, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО, трябва да бъде тълкуван в смисъл, че гражданин на Съюза, който е гражданин на държава членка, присъединила се наскоро към Европейския съюз, може да се позовава, по силата на тази разпоредба, на право на постоянно пребиваване, когато е пребивавал в приемащата държава членка в продължение на непрекъснат период от повече от пет години и една част от този период е осъществена преди присъединяването на първата от тези държави към Европейския съюз, ако пребиваването е осъществено в съответствие с условията на член 7, параграф 1 от Директива 2004/38.


_________________________

1 ОВ C 152, 21.5.2011 г.


Untitled Page