Съединени дела T-133/08, T-134/08, T-177/08 и T-242/09: Решение на Общия съд от 18 септември 2012 г. - Schrader/СОСР - Hansson (LEMON SYMPHONY) (Сортове растения - Решение за служебно адаптиране на официалното описание на сорта LEMON SYMPHONY - Искане за отнемане на правната закрила на Общността, предоставена на сорта LEMON SYMPHONY - Искане за отмяна на правната закрила на Общността, предоставена на сорта LEMON SYMPHONY - Заявка за предоставяне на правна закрила на Общността на сорта SUMOST 01 - Призоваване за устното производство пред отделението по жалбите на СОСР - Срок за явяване не по-рано от един месец)

Обн. C ОВ. бр.331 от 27 Октомври 2012г.

2012/C 331/27


Език на производството: немски 1


Страни

Жалбоподател: Ralf Schrader (Ludinghausen, Германия) (представители: адв. T. Leidereiter и адв. W.-A. Schmidt, както и адв. T. Henssler по дела T-133/08 и T-134/08)

Ответник: Служба на Общността за сортовете растения (СОСР) (представители: първоначално B. Kiewiet и M. Ekvad, впоследствие M. Ekvad, подпомагани от адв. A. von Muhlendahl, а по дело T-242/09 от адв. A. von Muhlendahl и адв. H. Hartwig)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СОСР, встъпила в производството пред Общия съд: Jorn Hansson (Sonderso, Дания) (представители: адв. G. Wurtenberger и адв. R. Kunze)


Предмет

с предмет, по дело T-133/08 - жалба срещу решението на отделението по жалбите на СОСР от 4 декември 2007 г. (преписка A 007/2007) относно оспорване на решението за служебно адаптиране на официалното описание на сорта LEMON SYMPHONY в Регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения; по дело T-134/08 - жалба срещу решението на отделението по жалбите на СОСР от 4 декември 2007 г. (преписка A 006/2007) относно искане за отнемане на правната закрила на Общността на сортовете растения, предоставена на сорта LEMON SYMPHONY; по дело T-177/08 - жалба срещу решението на отделението по жалбите на СОСР от 4 декември 2007 г. (преписка A 005/2007) относно заявка за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения на сорта SUMOST 01, и по дело T-242/09 - жалба срещу решението на отделението по жалбите на СОСР от 23 януари 2009 г. (преписка A 010/2007) относно искане за отмяна на правната закрила на Общността на сортовете растения, предоставена на сорта LEMON SYMPHONY


Диспозитив

1. Отхвърля жалбата срещу решението на отделението по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения (СОСР) от 23 януари 2009 г. (преписка A 010/2007) относно искане за отмяна на правната закрила на Общността на сортовете растения, предоставена на сорта LEMON SYMPHONY.

2. Отменя решението на отделението по жалбите на СОСР от 4 декември 2007 г. (преписка A 007/2007) относно оспорване на решението за служебно адаптиране на официалното описание на сорта LEMON SYMPHONY в Регистъра на правната закрила на Общността на сортовете растения.

3. Отхвърля жалбата срещу това решение в останалата ? част.

4. Отменя решението на отделението по жалбите на СОСР от 4 декември 2007 г. (преписка A 006/2007) относно искане за отнемане на правната закрила на Общността на сортовете растения, предоставена на сорта LEMON SYMPHONY.

5. Отменя решението на отделението по жалбите на СОСР от 4 декември 2007 г. (преписка A 005/2007) относно заявка за предоставяне на правна закрила на Общността на сортовете растения на сорта SUMOST 01.

6. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


_________________________

1 ОВ C 142, 7.6.2008 г.


Untitled Page