РЕШЕНИЕ НА СЪДА от 23 октомври 2012 година относно правораздавателните функции на заместник-председателя на Съда

Обн. L ОВ. бр.300 от 30 Октомври 2012г.

2012/671/ЕС


СЪДЪТ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 278, 279, 280 и член 299, четвърта алинея от него,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 81, трета и четвърта алинея, член 157 и член 164, трета алинея от него,


като взе предвид Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз, и по-специално членове 9а, 39 и 57 от него,


като взе предвид Процедурния правилник на Съда от 25 септември 2012 г., и по-специално член 10, параграф 3 и членове 13 и 160—166 от него,


като има предвид, че:


(1) Съгласно член 39, втора алинея от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз при условията, предвидени в Процедурния правилник, заместник-председателят на Съда може да упражнява правомощията, посочени в първа алинея от тази разпоредба.


(2) Съобразно член 10, параграф 3 от Процедурния правилник Съдът определя с решение условията, при които заместник-председателят замества председателя на Съда при изпълнението на правораздавателните му функции.


(3) Процедурният правилник на Съда от 25 септември 2012 г. ще влезе в сила на 1 ноември 2012 г.


(4) Решението относно условията, при които заместник-председателят замества председателя на Съда при изпълнението на правораздавателните му функции, би трябвало да влезе в сила на същата дата,


ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1


Заместник-председателят на Съда замества председателя на Съда при изпълнението на правораздавателните функции, предвидени в член 39, първа алинея и член 57 от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и в членове 160—166 от Процедурния правилник на Съда.


В случай че заместник-председателят е възпрепятстван да присъства, функциите по предходната алинея се изпълняват от един от председателите на състав от петима съдии или ако това е невъзможно, от един от председателите на състав от трима съдии, или ако и това е невъзможно, от един от останалите съдии, като винаги се спазва подреждането по старшинство, установено в член 7 от Процедурния правилник.


Член 2


Настоящото решение влиза в сила на 1 ноември 2012 г.


Член 3


Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.


Съставено в Люксембург на 23 октомври 2012 година.


Секретар A. CALOT ESCOBAR


Председател V. SKOURIS

BG 30.10.2012 г. Официален вестник на Европейския съюз L 300/47


Untitled Page