РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2039/2005 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се заплащат на Службата на Общността за сортовете растения


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността за сортовете растения1, и по-специално член 113 от него,


след като се консултира с административния съвет на Службата на Общността за сортовете растения,


като има предвид, че:


(1) Регламент (ЕО) № 1238/ 95 на Комисията от 31 май 1995 г. за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се заплащат на Службата на Общността за сортовете растения2 определя таксите, които се заплащат на Службата на Общността за сортовете растения (Службата) и размерите на тези такси.


(2) Финансовият резерв на службата достигна равнище, което надхвърля необходимото за гарантиране на непрекъснатостта на операциите. Поради тази причина размерите на годишната такса и на таксите, свързани с техническите проверки бяха намалени за един преходен период от време.(3) По отношение на годишната такса, преходният период, по време на който нейният размер бе намален вече е удължен до края на 2007 г. По отношение на таксите за технически проверки, преходният период, по време на който техният размер бе намален е удължен до края на 2006 г.


(4) Въпреки това се очаква, че въпреки предприетите мерки за намаляване на финансовия резерв на службата, в краткосрочен план размерите на резерва няма да намалеят до подходящото равнище. Поради това размерът на годишната такса следва са бъде допълнително намален. Следователно, Регламент (ЕО) № 1238/95 следва да бъде съответно изменен.(5) Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Постоянния комитет по правата на Общността за сортовете растения,ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Параграф 1 от член 9 от Регламент (ЕО) № 1238/95 се заменя със следния текст:


"Службата изисква от всеки титуляр на права на Общността на сортовете растения (наричан по-нататък "титуляра") да заплаща такса за всяка година от срока на валидност на правната закрила на Общността на сортовете растения (наричана по-нататък "годишна такса"), в размер на 300 EUR за годините 2003 до 2005, и 200 EUR за 2006 г. и следващите години. Когато дадено лице е заплатило 300 EUR за 2006 г., Службата му възстановява разликата от 100 EUR."


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Той се прилага от 1 януари 2006 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 14 декември 2005 година.

За Комисията:


Markos KYPRIANOU


Член на Комисията


_________________________

1 ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 873/2004 (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 38).

2 ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 31. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1177/2005 (ОВ L 189, 21.7.2005 г., стр. 26).


32005R2039- редактиран


Untitled Page