ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно прилагането през 2011 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията /* COM/2012/0429 final */

Актът е внесен на дата 02.08.2012


УВОД

Настоящият доклад, изготвен в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията1, обхваща 2011 г. и се основава на статистическите данни, обобщени в приложението.

Тези данни отразяват броя на заявленията за достъп, а не на поисканите документи. На практика заявленията могат да се отнасят до единичен документ или до целите досиета, свързани с конкретна процедура. Не са включени заявления за достъп до документи, до които към момента на поискване е имало публичен достъп.

1. Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001

1.1. Двете различни предложения за изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001, внесени от Европейската комисия, все още се разглеждат от различните институции. Първото предложение - за преработване на регламента, бе внесено от Комисията на 30 април 2008 г. и с него се въвеждат редица съществени изменения с цел изясняване на тълкуването на Регламент № 1049/2001. Второто предложение бе внесено от Комисията на 21 март 2011 г. с цел адаптиране на Регламент (ЕО) № 1049/2001 към формалните изисквания на Договора от Лисабон чрез разширяване на институционалния обхват на регламента и обхващане на всички институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз, като са предвидени някои ограничения по отношение на Съда на ЕС, Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка.

1.2. Европейският парламент прие позиция относно двете предложения на първо четене на 15 декември 2001 г. и предложи 63 изменения. Датското председателство на Съвета разглежда различни варианти за по-нататъшно развитие на законодателния процес с оглед на постигането на споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията.

2. Регистри и интернет сайтове

2.1. През 2011 г. към регистъра на документите на Комисията (вж. приложената таблица) бяха добавени 19 956 нови документа.

2.2. Съгласно член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 Комисията следва да посочва в годишните си отчети броя на документите, с които разполага и които са чувствителни по смисъла на член 9, параграф 1 от регламента2 и следователно не са вписани в регистъра. Публичният регистър на Комисията включваше до края на 2011 г. документите от серии COM, C, OJ, PV и SEC. През 2011 г. в Комисията не бяха създадени или получени чувствителни документи, които попадат в една от тези категории документи.

2.3. В таблицата по-долу са представени данните за 2011 г. относно посещаемостта на сайта "Прозрачност и достъп до документи" на сървъра EUROPA:  Брой посетители Брой сесии за Отваряни страници
    достъп  
Общо 41 408 46 191 425 434
Средно на 3 451 3 849 35 453
месец      
       


3. Сътрудничество с другите институции, за които регламентът се прилага

През 2011 г. не беше свикано заседание на междуинституционалния комитет, създаден по силата на член 15, параграф 2 от регламента. Трите институции (Европейският парламент, Съветът и Комисията) поддържаха редовни контакти на административно равнище, за да гарантират съгласувано прилагане на регламента.

4. Анализ на заявленията за достъп

4.1. През 2011 г. потокът първоначални заявления за достъп се запази на доста стабилно равнище, с много слабо нарастване на броя на заявленията (6 447 през 2011 г. в сравнение с 6 361 през 2010 г.) и дори още по-слабо намаление на броя на отговорите въз основа на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (6 055 през 2011 г. в сравнение с 6 127 през 2010 г.).

4.2. Що се отнася до потвърдителните заявления, броят на получените заявления намаля с близо 9 % (165 нови потвърдителни заявления през 2011 г. в сравнение със 181 през 2010 г.). Общият брой отговори на потвърдителни заявления съответстваше почти изцяло на броя на получените заявления (162 приключени случая през 2011 г. в сравнение със 150 през 2010 г.). От тях 144 отговора (89 %) представляваха решения по потвърдителни заявления за достъп до документи съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001. През 2011 г. техният брой нарасна с 18 % в сравнение с 2010 г., когато бяха издадени 122 такива решения.

4.3. През 2011 г. най-голям брой първоначални заявления (7,80 %) бяха получени от ГД ,,Данъчно облагане и митнически съюз", като непосредствено след нея се нареждат ГД ,,Конкуренция" с 6,99 % от първоначалните заявления и ГД ,,Здравеопазване и потребители" с 6,96 %. Заслужава да се отбележи повишеният интерес към секторите, в които наскоро бе направена реорганизация и четири нови генерални дирекции замениха предишните две: генералните дирекции ,,Мобилност и транспорт" и ,,Енергетика" (бившата ГД ,,Транспорт и енергетика"), както и генералните дирекции ,,Околна среда" и ,,Действия по климата" (бившата ГД ,,Околна среда").

Въпреки че външните отношения на ЕС преминаха в сферата на компетентност на наскоро организираната Европейска служба за външна дейност, през 2011 г. този факт все още не бе отразен в статистическите данни на Комисията, тъй като нейните регистри продължиха да обхващат основната част от съответните заявления по Регламент (ЕО) № 1049/2001.

4.4. Академичните среди отново се оказаха най-активната категория заявители с 25,73 % от първоначалните заявления. Както и в предишните години, след тях се наредиха адвокатските фирми с 11,30 % от общия брой заявления и гражданското общество (НПО, групи по интереси) - с 8,59 %. За 34,78 % от заявленията социално-професионалният профил на заявителя не е определен.

4.5. Разпределението по географски произход на първоначалните заявления също се запази сходно с предишните години, като се наблюдаваше леко нарастване на най-големия досега дял на подадените от Белгия заявления (21,42 %). Почти еднакъв брой заявления бяха подадени от Италия и Германия (съответно 12,37 % и 12,27 %). Делът на заявленията от нито една от останалите държави членки не надхвърли 10 % от общия брой, като най-големият брой заявления бяха подадени от държавите членки с най-многобройно население, т.е. Франция, Испания, Обединеното кралство, Нидерландия и Полша. Делът на заявленията от всяка от дванадесетте ,,нови" държави членки е все още малко по-малък от съответния дял на заявленията от ,,старите" държави членки.

5. Прилагане на изключения при правото на достъп

5.1. През 2011 г. делът на заявленията, отхвърлени изцяло на първа инстанция, се запази почти равен на този от предходната година (12,17 % през 2011 г. в сравнение с 12,47 % през 2010 г.). Пълно оповестяване на документите бе допуснато в четири от пет случая (80,20 % в сравнение с 82,16 % през 2010 г.), а делът на оповестените частично документи леко нарасна в сравнение с предишните години и достигна 7,63 % (в сравнение с 5,37 % през 2010 г.).

5.2. Броят на случаите, в които след потвърдително заявление Комисията отмени позицията, приета от нейните служби, и оповести напълно документи, за които преди това е дала отказ, остана сравнително стабилен (14,58 % в сравнение с 15,57 % през 2010 г.). При все това имаше по-малко случаи, в които отказът бе потвърден напълно, и значително повече случаи, в които след потвърдително заявление бе даден по-широк достъп.

5.3. Макар че защитата на процеса на вземане на решения на Комисията (член 4, параграф 3) бе причина за малко по-малък процент основания за отказ в сравнение с предходната година (25,73 % в сравнение с 26,42 % през 2010 г.), позоваване се прави най-често именно на това изключение, което е преди изключението за защита на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит (член 4, параграф 2, трето тире), спаднало с близо 5 % като брой позовавания през изминалата година и достигнало 21,90 % от случаите (в сравнение с 26,63 % през 2010 г.).

5.4. Тази зачестила тенденция следва да се отбележи по отношение на защитата на търговските интереси (16,83 % в сравнение с 11,84 % през 2010 г.) и защитата на международните отношения (12,02 % в сравнение с 9,83 % през 2010 г.).

5.5. Най-често посочваното основание за потвърждение на отказ за достъп, както и в предишните години, бе защитата на целите на дейности по разследване (32,68 % в сравнение с 32 % през 2010 г.).

- На защитата на процеса на вземане на решения на Комисията бе направено позоваване в 19,33 % от случаите (точно толкова, колкото и през 2010 г.), но тази цифра представлява комбиниран резултат от нарастването на броя на случаите, в които процесът на вземане на решения все още не е приключил (15,33 % в сравнение с 11,33 % през предходната година), и паралелното намаляване на броя на случаите, свързани със становища, които са за вътрешно ползване, при които решението вече е било взето (4 % в сравнение с 8 % през 2010 г.).

- Трябва да се отбележи и значителното увеличение при случаите, свързани със защитата на личния живот и личната неприкосновеност (20,67 % в сравнение с 9,33 % през 2010 г.). От друга страна, защитата на търговските интереси бе посочвана малко по-рядко, отколкото в предишните години (14,10 % в сравнение с 16,67 % през 2010 г.), а изключението, свързано със защитата на съдебните процедури и правните становища - дори още по-рядко (1,33 % в сравнение с 10 % през предходната година).

6. Подадени жалби пред Европейския омбудсман

6.1. През 2011 г. Омбудсманът приключи следните 17 случая на жалби срещу Комисията относно обработването на заявления за достъп до документи:


1 приключен случай без констатиране на лоша администрация
1735/2010/MHZ
8 приключени случая с критичен и/или друг коментар
56/2007/PB 3196/2007/(BEH)VL 1633/2008/DK 1294/2009/TN
271/2010/GG 1403/2010/GG 2073/2010/AN 339/2011/AN
8 приключени случая с преустановяване на разследването
715/2009/ANA 1861/2009/(JF)AN 1051/2010/BEH 1109/2010/VL
1577/2010/GG 1581/2010/(FS)GG 2609/2010/BEH 2691/2010/(VL)GG
       


6.2. През 2011 г. Омбудсманът започна работа по 10 нови жалби, които се отнасят основно или частично до отказ на достъп до документи. Това е значително по-малък брой в сравнение с 2010 г., когато бяха започнати 22 процедури за разследване.


7. Съдебен контрол

Както и през предишните години, през 2011 г. бяха постановени важни нови съдебни решения.


7.1. Съдът на ЕС постанови важно решение по обжалване по делото My Travel. Съдът наблегна на доказателствената тежест при позоваване на изключенията, целящи защита на процеса на вземане на решения и на правните становища по отношение на вътрешни документи, свързани с въпрос, който не е от законодателно естество и по който вече е прието решение.


7.2. Общият съд от своя страна постанови 6 решения, свързани с правото на достъп до документи:


Дело T-362/08, IFAW Дело T-250/08, Batchelor Съединени дела
срещу Европейска срещу Европейска T-109/05 и T-444/05,
комисия, Решение от комисия, Решение от Navigazione Libera del
13.1.2011 г. 24.5.2011 г. Golfo / Комисия,
    Решение от 24.5.2011 г.
Дело T-161/04, V. Дело T-29/08, LPN срещу Дело T-437/08, CDC
Jordana срещу Европейска комисия, срещу Европейска
Европейска комисия, Решение от 9.9.2011 г. комисия, Решение от
Решение от 7.7.2011 г.   15.12.2011 г.
     


В решенията по делата Batchelor и IFAW II Съдът направи важни разяснения относно преценката на възраженията на държавите членки да оповестяват документи, които са създадени от тях, но се съхраняват от Комисията.


С решението по делото Navigazione Libera del Golfo Общият съд отмени решението на Комисията, което е било взето преди Съдът да постанови решението по делото Швеция срещу Европейската комисия(IFAW I) и в което е било направено позоваване на възражението на дадена държава членка, без да се представят други мотиви за отказа за оповестяване на документ, създаден от тази държава членка.


В решението си по делото Jordana Съдът поясни, че член 4, параграф 1, буква б) от регламента представлява неделима разпоредба, която изисква евентуалното засягане на личния живот или личната непрекосновеност винаги да се разглежда и преценява в съответствие със законодателството на ЕС относно защитата на личните данни, и по-специално с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.


В решението по делото LPN Съдът потвърди съществуването на обща презумпция за това, че оповестяването на документи по време на производства за установяване на неизпълнение на задължения по принцип засяга защитата на целите на дейности по разследване, при условие че тези производства не са приключили.

И накрая, в решението по делото CDC Съдът постанови, че не може да се прави позоваване на защитата на целите на дейности по разследване, за да се откаже достъп до списък с документи.


Следва да се споменат три други дела, които бяха заличени от регистъра, след като жалбоподателят оттегли своята жалба:


Дело T-88/11, BIA Дело T-14/11, Timab Дело T-399/07, Basell
Separations / Комисия Industries и Polyolefine / Комисия
  CFPR / Комисия  
     


7.3. Съдът реши да не се произнася по пет дела и поради това нареди заличаването им от регистъра:

Дело T-411/09, Terezakis Дело T-291/10, Дело T-395/10, Stichting
срещу Европейска A. Martin / Комисия Corporate Europe
комисия   Observatory / Комисия
Дело T-120/10, Дело T-449/10, ClientEarth  
ClientEarth и и  
др. / Комисия др. / Комисия  
     


7.4. През 2010 г. бяха образувани 15 нови производства срещу решения на Комисията на основание Регламент (ЕО) № 1049/2001.


Дело T-603/11, Дело T-545/11, Stichting Дело T-534/11,
Ecologistas en Acciуn-COD Greenpeace Nederland и Schenker / Комисия
/ Комисия PAN Europe / Комисия  
Дело T-516/11, Дело T-480/11, Technion - Дело T-362/11, Stichting
MasterCard и Israel Institute of Greenpeace Nederland и
др. / Комисия Technology и Technion PAN Europe / Комисия
  Research  
  Development / Комисия  
Дело T-341/11, Дело T-330/11, Дело T-278/11,
Ecologistas en MasterCard и ClientEarth и
Acciуn-CODA / Комисия др. / Комисия др. / Комисия
Дело T-211/11, Timab Дело T-111/11, ClientEarth / Дело T-93/11, Stichting
Industries и Комисия Corporate Europe
CFPR / Комисия   Observatory / Комисия
Дело T-14/11, Timab Дело T-88/11, BIA Дело T-447/11,
Industries и Separations / Комисия Catinis / Комисия
CFPR / Комисия    
     


7.5. Освен това в Съда бяха заведени три нови жалби срещу определения или решения на Общия съд.


Дело C-208/11 P., Дело C-554/11 P., Дело C-135/11 P., IFAW
Internationaler Hilfsfonds Internationaler Hilfsfonds / Internationaler
срещу Европейска Комисия Tierschutz-Fonds срещу
комисия   Европейска комисия
     


8. Заключение


След непрекъснато нарастване в продължение на девет години броят на подадените до Комисията заявления за достъп се запази на едно и също равнище през 2010 и 2011 г. При получени близо 6 500 заявления за достъп на година Комисията без съмнение обработи най-много заявления измежду всички институции и органи на Европейския съюз.


Възможно е това стабилизиране на общия обем заявления да свидетелства, че правото на достъп до документи вече се познава в значителна степен от европейските граждани, гражданското общество и икономическите оператори. В духа на Договора от Лисабон това осъзнаване подготвя почвата за по-засилен обществен дебат и за по-активно участие на обществото във формирането на европейските политики.

От друга страна, необходимостта от подаване на заявления за достъп до документи намалява, тъй като Комисията постепенно преминава към проактивно оповестяване на документи и данни чрез публични регистри и уебсайтове.


По отношение на законодателната дейност до голяма степен е постигната активна прозрачност. Значителен брой заявления за достъп и почти всички потвърдителни заявления се отнасят до дейностите на Комисията за наблюдение на прилагането на законодателството на ЕС. Тези заявления трябва да се разглеждат в същото време, когато протичат съответните действия по разследването. В такива случаи Комисията трябва да намери правилния баланс между осигуряването на прозрачност на своите действия и защитата на другите права, които са гарантирани от законодателството и съдебната практика на европейските съдилища.


Статистически данни относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001


1. Брой документи, вписани в регистъра  COM C OJ PV SEC Общо
2011 г. 2414 14025 131 93 3293 19956


Първоначални заявления

2. Получени и обработени заявления

  2009 г. 2010 г. 2011 г.
Получени заявления 5401 6361 6477
Дадени отговори 6636 7148 7075
Отговори на основание 5055 6127 6055
Регламент (ЕО) № 1049/2001      
       


3. Резултат

  2009 г. 2010 г. 2011 г.
  Брой % Брой % Брой %
Предоставяне на 4258 84,23 5034 82,16 4856 80,20
достъп            
Отказ на достъп 589 11,65 764 12,47 737 12,18
Предоставяне на 208 4,11 329 5,37 462 7,62
частичен достъп            
Общо 5055 100 6127 100 6055 100
             


Потвърдителни заявления

4. Получени и обработени заявления

  2009 г. 2010 г. 2011 г.
Получени заявления 140 181 165
Отговори на заявления 134 152 162
Решения по потвърдителни 120 122 144
заявления на основание Регламент      
№ 1049/2001      
       


5. Резултат

  2009 г. 2010 г. 2011 г.
  Брой % Брой % Брой %
Потвърждение 27 22,50 61 50 61 42,36
Частично 33 27,50 42 34,43 62 43,05
преразглеждане            
Цялостно 60 50 19 15,57 21 14,58
преразглеждане            
Общо 120 100 122 100 144 100
             


Видове отказ според използваното основание за изключение (%)

6. Първоначални заявления

  2009 г. 2010 г. 2011 г.
Чл. 4, §1, буква a), първо тире - защита на 1,36 1,94 2,40
обществената сигурност      
Чл. 4, §1, буква а), второ тире - защита по 0,54 0,14 0,39
отношение на отбраната и военните въпроси      
Чл. 4, §1, буква а), трето тире - защита на 8,17 9,83 12,02
международните отношения      
Чл. 4, §1, буква а), четвърто тире - защита на 2,09 2,15 1,88
финансовата, валутната или икономическата      
политика      
Чл. 4, §1, буква б) - защита на личния живот и 6,99 9,76 8,90
личната неприкосновеност      
Чл. 4, §2, първо тире - защита на търговските 13,99 11,84 16,83
интереси      
Чл. 4, §2, второ тире - защита на съдебните 9,81 7,32 6,76
процедури и правните становища      
Чл. 4, §2, трето тире - защита на целите на 27,61 26,63 21,90
дейности по инспектиране, разследване и одит      
Чл. 4, §3, първа алинея - процес на вземане на 17,80 16,80 17,15
решения, решение все още не е взето      
Чл. 4, §3, втора алинея - процес на вземане на 7,81 9,62 8,58
решения, решение вече е взето: становища за      
вътрешно ползване в рамките на предварителни      
обсъждания и консултации      
Чл. 4, §5 - Отказ на държава членка/друг автор 3,81 3,94 3,18
Общо 100 100 100
       


7. Потвърдителни заявления

  2009 г. 2010 г. 2011 г.
Чл. 4, §1, буква a), първо тире - защита на 2,55 2,67 1,33
обществената сигурност      
Чл. 4, §1, буква а), второ тире - защита по 0 0 2,00
отношение на отбраната и военните въпроси      
Чл. 4, §1, буква а), трето тире - защита на 4,38 6,67 4,67
международните отношения      
Чл. 4, §1, буква а), четвърто тире - защита на 3,28 3,33 3,34
финансовата, валутната или икономическата      
политика      
Чл. 4, §1, буква б) - защита на личния живот и 14,23 9,33 20,67
личната неприкосновеност      
Чл. 4, §2, първо тире - защита на търговските 17,52 16,67 14,66
интереси      
Чл. 4, §2, второ тире - защита на съдебните 5,47 10 1,33
процедури и правните становища      
Чл. 4, §2, трето тире - защита на целите на 25,91 32 32,68
дейности по инспектиране, разследване и одит      
Чл. 4, §3, първа алинея - процес на вземане на 12,77 11,33 15,33
решения, решение все още не е взето      
Чл. 4, §3, втора алинея - процес на вземане на 13,87 8 4,00
решения, решение вече е взето: становища за      
вътрешно ползване в рамките на      
предварителни обсъждания и консултации      
Чл. 4, §5, Отказ на държава членка - - -
Общо 100 100 100
       


Видове заявления

8. Според социално-професионалната категория на заявителите (%)

  2009 г. 2010 г. 2011 г.
Академични среди 21,29 23,24 25,73
Юристи 10,24 10,69 11,30
Гражданско общество (групи по 9,85 8,18 8,59
интереси, промишленост, НПО и др.)      
Публични органи (различни от 7,33 13,56 8,20
институциите на ЕС)      
Други институции на ЕС 3,77 8,32 8,15
Журналисти 2,02 3,35 3,25
Не е определена 45,5 32,68 34,78
Общо 100 100 100
       


9. Според географския произход на заявленията (%)

  2009 г. 2010 г. 2011 г.
Белгия 18,26 17,95 21,42
Италия 7,18 8,85 12,37
Германия 16,61 16,62 12,27
Франция 8,01 9,05 8,90
Обединено кралство 6,23 7,24 8,59
Испания 6,27 6,86 7,16
Нидерландия 5,45 4,43 4,18
Полша 2,86 2,76 2,68
Люксембург 1,71 1,99 2,12
Дания 1,63 2,02 2,11
Швеция 2,13 2,18 1,81
Финландия 0,78 0,81 1,57
Австрия 1,98 2,08 1,38
Португалия 1,61 1,16 1,15
Гърция 1,06 1,22 1,10
Ирландия 0,72 1,49 1,02
Унгария 0,70 0,89 0,96
Чешка република 1,11 4,23 0,93
България 0,56 0,69 0,93
Румъния 0,93 1,11 0,87
Словакия 0,50 0,56 0,56
Литва 0,35 0,31 0,42
Словения 0,39 0,52 0,31
Кипър 0,20 0,20 0,25
Естония 0,17 0,09 0,19
Латвия 0,06 0,13 0,15
Малта 0,30 0,22 0,12
Европейски държави извън ЕС 0,83 0,50 0,40
Северна Америка 0,37 0,11 0,23
Австралия и Нова Зеландия 0,07 0,09 0,03
Африка 0,20 0,05 0,02
Южна Америка 0,09 0,05 0,02
Азия 0,19 0,04 0,06
Не е определен 10,57 3,49 3,73
Общо 100 100 100
       


10. Според област на интереси (%)

Генерална дирекция/Служба 2009 г. 2010 г. 2011 г.
SG - Генерален секретариат 10,10 11,64 10,12
TAXUD - Данъчно облагане и митнически съюз 6,20 5,30 7,80
COMP - Конкуренция 7,03 9,07 6,99
SANCO - Здравеопазване и потребители 4,69 5,44 6,96
ENV - Околна среда 8,37 4,86 6,37
ENER - Енергетика - 2,91 5,86
MARKT - Вътрешен пазар и услуги 7,27 6,14 5,72
ENTR - Предприятия и промишленост 4,55 4,48 4,84
HOME - Вътрешни работи - 1,63 4,74
TRADE - Търговия 2,08 3,06 3,47
DEVCO - Развитие и сътрудничество EuropeAid (бивши ГД DEV + 2,75 2,77 3,30
AIDCO)      
MOVE - Мобилност и транспорт - 3,13 3,02
SJ - Правна служба 1,80 2,68 2,76
AGRI - Земеделие и развитие на селските райони 4,07 3,15 2,62
JUST - Правосъдие (бивша ГД JLS) 7,74 6,75 2,54
RELEX - Външни отношения 2,25 3,29 2,39
HR (Човешки ресурси и сигурност) + OIB + OIL (службите за 3,15 2,29 2,34
инфраструктура и логистика в Брюксел и Люксембург) + PMO      
(Служба за управление и плащане по индивидуални права)      
REGIO - Регионална политика 3,67 3,06 2,29
CLIMA - Действия по климата - 1,21 2,22
INFSO - Информационно общество 2,29 1,79 1,98
EMPL - Трудова заетост, социални въпроси и социално 3,28 2,74 1,64
приобщаване      
ECFIN - Икономически и финансови въпроси 1,87 2,32 1,57
RTD (Научни изследвания и иновации) + JRC (Съвместен 1,74 1,82 1,27
изследователски център)      
COMM - Комуникация 0,41 0,74 1,26
EAC - Образование и култура 1,44 1,13 1,05
ELARG - Разширяване 1,74 1,47 1,04
BUDG - Бюджет 1,07 1,24 1,02
MARE - Морско дело и рибарство 0,79 0,66 0,95
OP - Служба за публикации 0,19 0,19 0,37
ECHO - Хуманитарна помощ и гражданска защита 0,24 0,28 0,33
OLAF - Европейска служба за борба с измамите 0,24 0,27 0,25
EPSO - Европейска служба за подбор на персонал 0,26 0,14 0,23
ESTAT - Евростат 0,11 0,31 0,20
DGT - Писмени преводи 0,13 0,36 0,14
CAB - кабинети на комисарите 0,30 0,28 0,11
BEPA - Бюро на съветниците по европейска политика 0,06 0,03 0,11
DIGIT - Информатика 0,07 0,09 0,09
IAS - Служба за вътрешен одит 0,02 0,09 0,05
SCIC - Устни преводи 0,02 0,08 0,00
TREN 8,02 1,10 -
Общо 100 100 100
       


_________________________

1 OВ L 145, 31.5.2001 г., стp. 43.

2 "[...] документите, издадени от институции или създадени от тях агенции, от държавите членки, от трети страни или от международни организации, класифицирани като "TRES SECRET/TOP SECRET", "SECRET" или "CONFIDENTIEL" в съответствие с правилата на съответната институция, които защитават основните интереси на Европейския съюз или на една или няколко от тези държави членки в областите, уредени в член 4, параграф 1, буква а), конкретно по отношение на обществената сигурност, отбраната и военните въпроси" (член 9, параграф 1).


Untitled Page