ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането на Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност и за прилагането на Регламент (ЕО) № 1013/2006 от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци Образуване, третиране и трансгранични превози на опасни отпадъци и други отпадъци в държавите членки на Европейския съюз, 2007-2009 г. /* COM/2012/0448 final */

Актът е внесен на дата 07.08.2012


ТЕНДЕНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО, ТРЕТИРАНЕТО И ПРЕВОЗИТЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС,

2007-2009 Г.


1. ВЪВЕДЕНИЕ

Трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане са регламентирани с Базелската конвенция от 22 март 1989 г., по която Европейският съюз (ЕС) е страна.

Европейският съюз е създал система за надзор и контрол върху превозите на отпадъци в рамките на своите граници, заедно с държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и с други трети държави, които са страни по Конвенцията. Конвенцията е транспонира в правото на ЕС с Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци1.

Всяка календарна година държавите членки представят доклад на Секретариата на Конвенцията за предходната календарна година, в който се разглеждат законовите разпоредби, тяхното изпълнение и мерките за опазване на околната среда. Докладът се изпраща също така и на Комисията, заедно с допълнителна информация под формата на попълнен въпросник2. На всеки три години Комисията изготвя доклад, основан на представените от държавите членки доклади3. Той се отнася до ограниченията за превоз, мониторинга, мерките срещу незаконните превози и финансовото обезпечаване.

Първият доклад на Комисията обхваща периода 1997-2000 г. и бе публикуван през 2006 г.4 Вторият доклад обхваща периода 2001-2006 г. и излезе през 2009 г.5 Настоящият документ представлява третият доклад за прилагането и обхваща периода 2007-2009 г. Подробна информация относно отговорите на държавите членки както на базелския въпросник, така и на въпросника на Комисията за периода 2007-2009 г. е представена в раздели Б и Д на работния документ на службите на Комисията във връзка с настоящия доклад. Количествените данни относно образуването, третирането и превоза на отпадъци са обобщени в таблиците и диаграмите на раздел А на работния документ.

Следва да се отбележи, че в Базелската конвенция се използват термините "внос" и "износ" за всеки превоз за и от дадена държава, която е страна по Конвенцията. Съгласно правото на ЕС тези термини се прилагат само за превози за и от ЕС като цяло. С цел по-добра четимост на текста, обаче, в настоящия доклад термините са поставени в кавички и понякога се използват общо за превози на отпадъци. В работния документ и двата термина се използват в смисъла, който имат в Базелската конвенция.

Съгласно член 60, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 в рамките на пет години след 12 юли 2007 г. Комисията прави преглед на прилагането на член 12, параграф 1, буква в) (възражения срещу планирани превози на отпадъци с цел оползотворяване, които не съответстват на националното законодателство в държавата изпращач), включително неговото влияние върху опазването на околната среда и функционирането на вътрешноевропейския пазар. С цел изготвянето на този преглед през 2010 г. Комисията поиска информация от държавите членки по отношение на прилагането на член 12, параграф 1, буква в). Освен три незначителни случая, в които прилагането на разпоредбата не е било безспорно мотивирано, като цяло държавите членки отговориха, че не са се възползвали от тази разпоредба.

Следователно до момента разпоредбата на член 12, параграф 1, буква в) не е оказала въздействие върху опазването на околната среда и функционирането на вътрешния пазар. Комисията ще продължи да наблюдава приложимостта на въпросната разпоредба и може да предприеме подходящи мерки при някой бъдещ преглед на Регламента.


2. ДОКЛАДВАНЕ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Към момента на изготвяне на настоящия доклад повечето държави членки бяха отговорили както на базелския въпросник, така и на въпросника на Комисията за периода 2007-2009 г. Предоставено бе допълнително време за представяне, макар че всички доклади за 2009 г. трябваше да бъдат представени на Комисията до 31 декември 2010 г. Крайната дата за анализа на количествените данни от базелските доклади бе 15 юли 2011 г. Поради административни причини базелските доклади от Гърция (2009 г.), Кипър (2008 г. и 2009 г.) и Малта (2007 г.) бяха представени след тази крайна дата и не беше възможно да бъдат взети предвид. Крайната дата за включване на отговорите на държавите членки в раздели Б и Д на работния документ на службите на Комисията бе 30 ноември 2011 г. До посочената дата Чешката република не представи въпросника на Комисията за 2008 г., а Нидерландия - за 2009 г. Що се отнася до Франция, не бяха представени никакви доклади за периода 2007?2009 г. Липсите на данни са представени в обобщен вид в Таблица 1 от работния документ на службите на Комисията. Макар че до момента не са открити процедури по случаи на нарушение, Комисията изпрати първоначални запитвания по системата EU-Pilot, за да проучи случаите с липсващите доклади.

Основните административни данни и информацията относно съответните национални разпоредби като цяло бяха изчерпателни и точни. Повечето държави членки докладваха подробно относно мерките за предотвратяване на образуването на отпадъци. По-рядко беше докладвано за предприети мерки за намаляване на превозите на отпадъци. Информацията относно въздействието на образуването, транспортирането и обезвреждането на опасни отпадъци и други отпадъци върху здравето на човека и върху околната среда не беше толкова подробна, а в някои случаи такава изобщо не бе предоставена.

По отношение на данните за незаконните превози, някои държави членки докладваха за голям брой случаи, докато други ? за съвсем малко или никакви. В няколко доклада бяха посочени случаи на обезвреждане, което не е осъществено в съответствие с плановете, но нито една от държавите членки не докладва за злополуки, възникнали по време на трансграничното движение и обезвреждането на опасни отпадъци и други отпадъци.

Съпоставянето на общите количества превозени отпадъци между държавите членки показва несъответствия в количествата, докладвани от различните държави членки за едни и същи превози, които би трябвало да са еднакви. По отношение на опасните отпадъци общият "износ" между държавите членки е по-голям от общия "внос" (напр. за 2009 г. разликата е 27 %). При всички други нотифицирани отпадъци общият "внос" е по-голям от "износа" (напр. за 2009 г. разликата е 36 %). Комисията планира да работи с държавите членки за подобряване на качеството на докладваните данни.


3. ОБРАЗУВАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

С въпросника по Базелската конвенция се изисква от всички държави да предоставят информация за общото количество образувани опасни отпадъци и "други отпадъци". "Други отпадъци" в този контекст означава отпадъци, събирани от домакинствата, и остатъци, получени от изгарянето на домакински отпадъци ? две категории отпадъци, които изискват специално внимание и са обект на контрол, подобен на контрола за опасните отпадъци съгласно Базелската конвенция (позиции Y46 и Y47). Опасните отпадъци се определят в съответствие със списъка на потоците от отпадъци и/или компонентите (позиции Y1-18 и Y19-45) и определени опасни характеристики. Ако обаче според националното законодателство даден отпадък се счита за опасен, той също попада в обхвата на това определение по смисъла на Конвенцията.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад данните за общото образуване на опасни отпадъци за 2009 г. все още не бяха пълни. Общо 11 държави не бяха докладвали данни за общото образуване на опасни отпадъци за 2009 г. За 2008 г. липсват данни за четири държави (Кипър, Франция, Италия, Испания) и три за 2007 г. (Франция, Италия, Швеция). На база на данните от предишни години бяха направени приблизителни оценки, за да се запълнят съществуващите пропуски в данните.

През 2009 г. в ЕС-276 са образувани около 77 милиона тона опасни отпадъци, от които приблизително 58 милиона тона в ЕС-157. През периода 2000?2008 г. общото количество опасни отпадъци, образувани в ЕС-27 се увеличава с 46 %. През същия период увеличението на количеството образувани опасни отпадъци в ЕС-15 достигна 57 %. Количествата образувани опасни отпадъци през 2009 г. са малко по-ниски в сравнение с тези през 2008 г. (8 % както в ЕС-27, така и ЕС-15). През 2009 г. общо образуваните опасни отпадъци на глава от населението са 154 kg годишно за целия Европейски съюз (ЕС-27), като средното равнище в ЕС-128 е малко по-високо ? 186 kg годишно. Наблюдаваните промени в количествата на образуваните опасни отпадъци в ЕС могат да бъдат свързани с флуктуациите на икономическата активност през същия период.

В Германия количеството на образуваните опасни отпадъци през периода 2007?2009 г. е най-голямо ? около 19 милиона тона годишно ? следвана от Италия9, Естония10, Франция, Обединеното кралство и Полша. В Обединеното кралство количеството на образуваните опасни отпадъци намалява значително през 2009 г. В Полша количествата значително се увеличават между 2007 г. и 2008 г.

По отношение на образуваните опасни отпадъци на глава от населението през периода 2007?2009 г. най-големи количества отчитат Естония, Финландия, Нидерландия, Швеция, Португалия и Германия. Най-ниски количества на глава от населението са отчетени в Латвия, Румъния, Литва и Гърция.

Y-кодовете за отпадъци съгласно Базелската конвенция бяха използвани по доста различни начини от държавите членки. Няколко държави членки не докладваха никакви подробности относно образуването на опасни отпадъци на равнище Y-кодове. Определени държави членки докладваха само отпадъци, събрани от домакинствата (Y46), и остатъци, получени от изгарянето на домакински отпадъци (Y47).


4. ПРЕВОЗИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Всички държави членки, с изключение на Кипър, Франция, Гърция и Малта, са представили информация за изходящите превози ("износ" по смисъла на Базелската конвенция) на нотифицирани отпадъци и за трите години от периода 2007?2009 г.

През 2009 г. общото количество на всички нотифицирани отпадъци, които са превозени от държавите ? членки на ЕС (ЕС-27), е около 11,4 милиона тона, от които около 7,2 милиона тона са опасни отпадъци. Делът на ЕС-12 от всичките нотифицирани отпадъци, които са били превозени, е едва около 2 %, а съответният дял само за опасни отпадъци е около 3 %.

Превозите на нотифицирани отпадъци от държави членки непрекъснато се увеличават. През периода 2001?2009 г. увеличението на количеството на всички нотифицирани отпадъци, превозени от държави членки, е 80 %. Само за превозите на опасни отпадъци се наблюдава тенденция на нарастване до 2007 г. През периода 2001?2007 г. увеличението на количеството опасни отпадъци, превозени от държавите членки, е 150 %. От 2007 г. насам количествата опасни отпадъци, превозени от държави членки, леко намаляват (9 % намаление от 2007 г. до 2009 г.).

През периода 2007?2009 г. Нидерландия е най-големият "износител" на опасни отпадъци (с 2,8 милиона тона през 2009 г.), следвана от Италия, Белгия, Франция и Ирландия. Докато превозите на опасни отпадъци от Нидерландия намаляват с 14 % през периода 2006?2009 г., Италия докладва увеличение от 64 % през същия период. Що се отнася до изходящите превози на опасни отпадъци в kg на глава от населението, водещите държави членки през периода 2007?2009 г. са Нидерландия и Люксембург, следвани от Ирландия и Белгия.

През периода 2007?2009 г. Нидерландия е също така държавата членка с най-големи общи количества нотифицирани отпадъци, превозени от територията ? (с около 3 милиона тона през 2009 г.), следвана от Италия, Германия, Австрия и Белгия. По отношение на изходящите превози на всички нотифицирани отпадъци в kg водещите държави членки на глава от населението са Люксембург, Нидерландия, Австрия, Ирландия и Белгия.

През 2009 г. повече от 90 % от опасните отпадъци на ЕС са третирани в държавата на образуване. Държавите с дял на "износа" над 40 % са Люксембург, Словения, Ирландия, Нидерландия, Белгия и Дания.

Група "Y1 ? Y18" представлява най-важните категории отпадъци, чиито дял е около 38 % от общото количество на всички нотифицирани отпадъци, превозени от ЕС-27 през 2009 г. Делът на категория "Y19 ? Y45" е около 13 %, а делът на категорията на другите отпадъци (Y46 ? Y47) (т.е. общо домакински отпадъци и остатъци от изгарянето) е около 10 %. Незначителни количества (около 1 %) са класифицирани в смесена комбинация от категории Y1 ? Y45. Около 35 % от превозите са класифицирани или по национална класификация, или по класификация на ЕС. Тези статистически данни са сходни с данните за 2007 г. и за 2008 г.

През 2009 г. едва 3 % от отпадъците са превозени без класифициране. През предходните години (2005?2008 г.) този дял варира между 7 % и 14 %. През периода 2007?2009 г. държавите членки, от чиито територии са превозени най-големи количества отпадъци без класифициране, са Германия, Франция, Швеция, Дания, Обединеното кралство и Ирландия. Смесена комбинация от Y-кодове е използвана само в редки случаи и в малки количества. През периода 2008?2009 г. големи количества (0,6 милиона тона през 2008 г. и 1,8 милиона тона през 2009 г.) неопасни отпадъци са превозени от Австрия с нотификация. Дания, Франция, Словения и Италия докладват за изходящи превози на отпадъци, класифицирани като "опасни, определени по държави".

По-голямата част от опасните отпадъци, превозени от държави членки,11 са третирани в операция по оползотворяване. През периода 2007?2009 г. делът на оползотворяването варира от 72 % до 77 % за отпадъците, превозени съответно от ЕС-15 и ЕС-27. Делът на оползотворяването на отпадъци, превозени от ЕС-12, е дори по-голям ? в диапазона от 85 % до 89 % през периода 2007?2009 г.

През 2009 г. над 40 % от опасните отпадъци, превозени от ЕС-27 за оползотворяване, са от Нидерландия. Другите държави членки с високи проценти и общи количества опасни вещества, превозени от териториите им за оползотворяване, са Франция, Белгия, Обединеното кралство и Италия.

През 2009 г. Гърция, България, Кипър, Италия и Румъния превозват опасни отпадъци главно за обезвреждане. Най-големите количества опасни отпадъци, превозени за обезвреждане, са от Италия и Нидерландия.

По-голямата част от всички нотифицирани изходящи превози на отпадъци през периода 2007?2009 г. е към други държави ? членки на ЕС. 99 % от всички нотифицирани отпадъци, превозени от ЕС-27, са предназначени за ЕС-27 и държавите от ЕАСТ, а над 87 % остават в рамките на ЕС-15. Макар че по-голямата част от отпадъците, превозени от ЕС-12, са за други държави членки на ЕС, значителен дял е превозен така също към държави извън ОИСР (7 % през 2009 г., 11 % през 2008 г., но 0 % през 2007 г.). 99 % от опасните отпадъци, превозени от държави членки (ЕС-27), са предназначени за ЕС-27 и държави от ЕАСТ, а над 95 % остават в рамките на ЕС-15.


5. ПРЕВОЗИ НА ОТПАДЪЦИ ЗА ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

Този раздел се базира на докладите, предоставени от 20 държави членки, тъй като Кипър, Франция, Гърция, Ирландия, Малта, Португалия и Румъния не предоставиха информация за периода 2007?2009 г.

През 2009 г. общото количество на всички нотифицирани отпадъци, превозени за държави членки на ЕС, е около 12,4 милиона тона, от които около 6,7 Mt са опасни отпадъци. По отношение на изменението на количеството опасни отпадъци, превозени за държави членки, се наблюдава тенденция на сериозно нарастване до 2007 г. През периода 2001?2007 г. количеството опасни отпадъци, превозени за държави членки, се увеличава със 147 %. По-голямата част от тези превози включват превози в рамките на ЕС, а наблюдаваното увеличение до голяма степен се дължи на факта, че някои държави членки разполагат с модерни инсталации за третиране на опасни отпадъци, докато в други държави членки такива инсталации няма.

През 2008 г. количеството на превозените за държави членки опасни отпадъци намалява, но през 2009 г. отново се увеличава. Количеството за 2009 г. е по-ниско от количеството за 2007 г., но по-високо от количеството за 2006 г. Тази обща тенденция е сходна за всички нотифицирани отпадъци. През периода 2001?2007 г. количествата на всички нотифицирани отпадъци, превозени за държави членки, се увеличава със 72 %.

През периода 2007?2009 г. Германия е най-големият "вносител" на опасни отпадъци (с 2,7 Mt през 2009 г.), следвана от Нидерландия, Белгия, Италия, Франция и Швеция. Германия е също така едноличен лидер по отношение на общото количество опасни и други нотифицирани отпадъци, превозени в държави членки на ЕС (със 7,6 Mt през 2009 г.). Другите държави членки с големи общи количества опасни и други нотифицирани отпадъци, "внесени" през периода 2007?2009 г., са Италия, Нидерландия, Белгия, Швеция и Франция. Както и в случая с изходящите превози, държавите от ЕС-12 изпълняват по-малка роля. Делът на опасните отпадъци и други нотифицирани отпадъци, превозвани в ЕС-12, е едва около 2 %. Що се отнася до входящите превози на отпадъци в kg на глава от населението, водещите държави членки през периода 2007?2009 г. са Белгия, Нидерландия, Швеция и Германия - както за опасни, така и за всички нотифицирани отпадъци.

Подобно на изходящите превози на отпадъци, групата "Y1 ? Y18" представлява най-важната категория отпадъци с приблизително 29 % от общото количество нотифицирани отпадъци, превозени в държави ? членки на ЕС-27, през 2009 г. Делът на категория "Y19 ? Y45" е около 12 %, а делът на категорията на другите отпадъци (Y46 ? Y47) ? около 5 % за ЕС-27 през 2009 г. Това разпределение е много сходно за всички референтни години през периода 2007?2009 г.

През 2006 г. делът на категорията "некласифицирани" отпадъци все още е най-голям в класификацията на видовете отпадъци ? до 36 % от всички превози за Европейския съюз. През 2007 г. делът на "некласифицираните" отпадъци е 22 %, а през 2009 г. ? едва 13 %. През 2009 г. отпадъци без спецификация са превозени за Германия, Швеция, Франция и Обединеното кралство. Големи количества отпадъци с класификация "EС-WSR или националното законодателство за неопасни отпадъци" (3,2 Mt през 2009 г.) са превозени за Германия. За 2009 г. и за 2008 г. Австрия докладва за "внос" на неопасни отпадъци с нотификация (около 142 000 тона през 2009 г. и 96 000 тона през 2008 г). За 2007 г. и за 2009 г. Италия докладва големи количества "внос" на отпадъци, класифицирани като "опасни, специфицирани от съответната страна" (около 295 000 тона през 2007 г. и 705 000 тона през 2009 г.).

Повечето отпадъци, превозени за държави членки на ЕС, са третирани в рамките на операция за оползотворяване. През последните години обаче делът на оползотворяването е намалял. Докато през 2004 г. 84 % от отпадъците, превозени за държави членки на ЕС-27, преминават през операция за оползотворяване, през 2009 г. делът на оползотворяването е 70 %. Тази тенденция е аналогична и само за ЕС-15.

Що се отнася до процента на оползотворяването спрямо обезвреждането, между държавите членки има значителни разлики. През 2008 г. и 2009 г. повече от 40 % от отпадъците, превозени за следните държави членки: Австрия, Дания, Германия и Испания, са третирани в операция по обезвреждане. През 2009 г. най-големи количества "внесени" отпадъци за обезвреждане са посочени от Германия (1,5 Mt), Нидерландия (135 000 тона) и Франция (102 000 тона).

По-голямата част от опасните и другите нотифицирани отпадъци, превозени за държави членки през периода 2007?2009 г., са от други държави членки. Над 97 % от всички нотифицирани отпадъци, превозени за държави членки, идват от други държави членки или от държави от ЕАСТ и над 84 % са от ЕС-15. По отношение само на опасните отпадъци - над 96 % са от други държави членки или от държави от ЕАСТ и над 80 % ? от ЕС-15. Делът на отпадъците от държави извън ОИСР е минимален - както за опасните отпадъци, така и за всички нотифицирани отпадъци.


6. НЕЗАКОННИ ПРЕВОЗИ, ИНСПЕКЦИИ И МЕРКИ ЗА ПРАВОПРИЛАГАНЕ

Повечето държави членки съобщават за случаи на незаконни превози на отпадъци през периода 2007?2009 г. Докато някои държави членки докладват голям брой случаи, други докладват само малко или никакви. Държавите, които докладват за най-голям брой случаи, са Германия, Нидерландия, Белгия, Обединеното кралство и Австрия (представляват повече от 70 % от докладваните случаи за периода 2007?2009 г.).

За 2009 г. държавите членки докладват около 400 случая на незаконни превози на отпадъци, като някои от случаите вероятно са докладвани два пъти ? веднъж от държавата на местоназначение и веднъж от държавата изпращач. За 2009 г. около половината от незаконните превози, докладвани от държавите членки, представляват превози между държави членки, докато другата половина включва превози за и от ЕС. Следва да се има предвид обаче, че общият брой на незаконните превози е значително по-висок от официално докладваните. Например след отчетния период (2007?2009 г.), съвместни действия по правоприлагане на IMPEL-tfs показват, че над 20 % от превозите в ЕС, съдържащи отпадъци, не отговарят на Регламент (ЕО) № 1013/200612.

Най-често причините за незаконните превози са, че превозът на отпадъци е извършен без нотифициране до съответните компетентни органи или в нарушение на забрана за превози съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006. Обикновено мерките в отговор на това включват връщане на отпадъците в държавата на възникване и налагането на глоба.

Прилаганите мерки от държавите членки за откриване на незаконни превози включват редовни гранични проверки и редовен мониторинг на съоръженията, които образуват и/или третират отпадъци, проверки на място на трансгранични превози и на съоръжения, които образуват и/или третират отпадъци, както и проверки на място по националната пътна мрежа. Повечето държави членки предоставят така също подробни данни за броя на проверките на превози на отпадъци или за свързаното оползотворяване или обезвреждане и за броя на незаконните превози, които действително са открити по време на тези проверки. Броят на проверките и на проверките на място, които се извършват в ЕС, варира значително между различните държави членки. За 2009 г. най-добрите практики за проверки на място са демонстрирани от Полша, където са извършени около 40 проверки на място на всеки 1000 тона опасни отпадъци, превозвани за или от държавата. В по-голямата част от държавите членки стойността на този показател е най-малко 10 пъти по-ниска.


7. ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИЛАГАНЕ

Докладване

За периода 2007?2009 г. делът на отговорилите както на базелския въпросник, така и на въпросника на Комисията, достигна почти 100 %. Въпреки това повечето държави членки не представиха докладите си навреме. Част от докладите по Базелската конвенция бяха получени след крайната дата 15 юли 2011 г. и, следователно, не бе възможно да бъдат взети предвид при анализа на количествените данни. Като цяло държавите членки представят достатъчна информация относно превозите на отпадъци и относно съответните административни въпроси, национални разпоредби и политики.

Качество на данните

В голям брой от случаите докладваните данни от държавата изпращач се различават от данните, които са докладвани от държавата на местоназначение. През 2009 г. разликата между докладвания "износ" и "внос" на опасни отпадъци между държавите членки на ЕС, е около 27 %, като "износът" е по-голям от "вноса". През същата година разликата между докладвания "износ" и "внос" на други нотифицирани отпадъци между държавите ? членки на ЕС, е около 36 %, но "вносът" е по-висок от "износа".

Класифициране на отпадъците

Липсата на подходящи кодове по Базелската конвенция за определени опасни отпадъци често пречи на прозрачното отчитане. Въпреки това положението се е подобрило, тъй като държавите вече могат да използват кодовете от Европейския списък на отпадъците (ЕСО)13. С оглед хармонизиране на докладването държавите членки горещо се приканват да включват в докладите си също и кодовете от ЕСО. Освен това последователното използване на кодовете от ЕСО би спомогнало за осигуряването на по-добро отчитане на неопасни отпадъци, които не са включени в категории Y46 и Y47 или други конкретни кодове по Базелската конвенция, и чиито износ е обект на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Образуване на отпадъци

През 2009 г. в ЕС-27 са образувани около 77 милиона тона опасни отпадъци. През периода 2000?2008 г. общото количество опасни отпадъци, образувани в държави от ЕС-27, се увеличава с 46 %. Количествата образувани опасни отпадъци през 2009 г. са малко по-ниски от тези през 2008 г.

Превози на отпадъци

През периода 2007?2009 г. общото количество на всички нотифицирани отпадъци, превозени от държави членки на ЕС, е около 33,1 милиона тона, от които около 22,9 милиона тона са опасни отпадъци. 99 % от превозените от държавите членки опасни отпадъци са предназначени за ЕС-27 и за държави от ЕАСТ, а над 95 % остават в ЕС-15.

През периода 2007?2009 г. общото количество на всички нотифицирани отпадъци, превозени за държави членки на ЕС, са около 37 милиона тона, от които около 20,5 милиона тона са опасни отпадъци. Повече от 96 % от опасните отпадъци са от други държави членки или от държави от ЕАСТ, а над 80 % - от ЕС-15.

Незаконни превози

За 2009 г. държавите членки докладват за около 400 случая на незаконни превози на отпадъци, докато общият брой на тези превози се счита, че е доста по-висок. За 2009 г. около половината от докладваните незаконни превози са превози между държави членки, докато другата половина включва превози за и от ЕС. Броят на проверките и проверките на място, които се извършват в ЕС, варира значително в различните държави членки.


8. СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

През периода 25 януари ? 12 април 2011 г. Комисията проведе обществено обсъждане със заинтересованите страни относно начините за засилване на инспекциите и правоприлагането на Регламента.14 По-голямата част от заинтересованите страни (89 %) се обявяват за ново законодателство на ЕС за засилване на изискванията за инспекции. Някои от предложените варианти се отнасят за планиране на инспекциите, инспекции нагоре по веригата, обучение на длъжностни лица и задължението на операторите да предоставят доказателства в определени случаи, в които има разумни основания да се подозира заобикаляне на Регламента. Понастоящем Комисията прави оценка на икономическите, социалните и екологичните въздействия на евентуалните бъдещи законодателни и незаконодателни мерки.


_________________________

1 ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

2 Решение 1999/412/ЕО (ОВ L 156, 23.6.1999 г., стр. 37) и член 51, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

3 Член 41 от Регламент (ЕО) № 259/93 и член 51 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

4 Доклад на Комисията {SEC(2006) 1053}, 1.8.2006 г.

5 Доклад на Комисията {SEC(2009) 811}, 24.6.2009 г.

6 Всички настоящи държави членки на Европейския съюз.

7 Държави, които са се присъединили към Европейския съюз преди 2004 г.

8 Държави, които са се присъединили към Европейския съюз през 2004 г. или през 2007 г.

9 Стойностите за Италия и Франция се основават на приблизителни оценки.

10 Данните от Естония включват отпадъци от нефтошисти, представляващи повече от 95 % от общото количество.

11 Изразът "отпадъци, превозени от" държави членки, включва и превози в рамките на ЕС. По-голямата част от отпадъците, които се превозват през граници, остава в рамките на ЕС.

12 Подробен доклад е на разположение на: http://impel.eu/projects/enforcement-actions-ii.[0] [0]

13 Отпадъци, включени в приложението към Решение 2000/532/ЕО на Комисията (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).

14 Уебсайт "Вашият глас в Европа" ("Your Voice in Europe"): http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm, http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm.


Untitled Page